Kongres

Kongres Sindikata policistov Slovenije

Kongres je najvišji organ SPS, ki ga sestavljajo  redni člani SPS.  Zasedanje Kongresa je lahko redno ali izredno.

Redno zasedanje Kongresa se izvede vsako peto leto na sklic Sveta.

O sklicu Kongresa in vsebini dnevnega reda morajo biti obveščeni člani sindikata najmanj petnajst dni pred zasedanjem.

Izredno zasedanje Kongresa lahko skliče Svet z dvotretjinsko večino ali na zahtevo najmanj petnajstih odstotkov članov SPS. Izredno zasedanje kongresa na zahtevo članov je Svet dolžan sklicati v tridesetih dneh po prejemu pisne zahteve. Na izrednem zasedanju Kongres odloča le o zadevi, zaradi katere je bil sklican.

 

Pristojnosti Kongresa so:

  • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut SPS,
  • sprejme poslovnik o svojem delu,
  • razglasi začetek in konec mandata organov,
  • lahko spremeni, dopolni ali razveljavi posamezne akte oz. odločitve organov SPS,
  • sprejeme poročilo o delovanju SPS med dvema kongresoma,
  • odloča o združitvi, razdružitvi ali prenehanju združevanja SPS z drugimi tovrstnimi organizacijami
  • opravlja druge naloge v skladu z določili tega statuta in drugimi akti SPS.
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član