Splošne novice
Zahteve Sindikata policistov Slovenije po vzpostavitvi kariernega sistema v Policiji  ter zvišanju plač vsem zaposlenim v Policiji, IRSNZ in MNZ

Zahteve Sindikata policistov Slovenije po vzpostavitvi kariernega sistema v Policiji ter zvišanju plač vsem zaposlenim v Policiji, IRSNZ in MNZ

Spoštovane članice in člani SPS ter vsi zaposleni v Policiji, MNZ in IRSNZ.

Obveščamo vas, da smo v Sindikatu policistov Slovenije zaradi dviga plač nekaterim plačnim skupinam, na Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve, ter Policijo naslovili zahteve za pravično vrednotenje vseh zaposlenih v Policiji, IRSNZ in MNZ:

»V Sindikatu policistov Slovenije z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da je Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju Vlada) v zadnjem času sprejela zahteve določenih poklicnih skupin, nekatere tudi mimo zavez Vlade iz 5. točke Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Pri tem poudarjamo, da dvigom plačnih razredov in višjim plačam ostalim poklicnim skupinam ne nasprotujemo, vseeno pa opozarjamo, da dvig osnovnega plačnega razreda pomočnika vzgojitelja ne izhaja iz nobenega preteklega dogovora, prav tako ne dvig plač pravosodnim funkcionarjem in so zato v primerjavi z zaposlenimi v policiji postavljeni v ugodnejši položaj.

Sami pa zadnja leta ves čas opozarjamo o velikem pomanjkanju in tudi upadu priliva novega kadra, kar ob negativnem kadrovskem trendu zaradi »odhoda schengenskega kadra lahko v kratkem pomeni veliko obremenitev za delovanje varnostnega sistema Republike Slovenije. Kljub temu pa poklic policista še vedno ni vrednoten glede na samo zahtevnost, omejitve in prepovedi, ter obveznosti, ki jih ima. Policisti imamo zato občutek, da poklic policista ni cenjen s strani vladajoče oblasti in zato posledično tudi ni interesa za zaposlitev v Policiji. Glede na to pa se tudi poraja vprašanje, če je varnost res postala samoumevna. Prav tako se že od ustanovitve našega sindikata ves čas zavzemamo za upoštevanje specifičnosti in zahtevnosti policijskega poklica in uskladitev slednjih s plačnimi razredi ob primerjavi z ostalimi državnimi uslužbenci.


Zaradi navedenega od Vlade in MNZ ter Policije zahtevamo:

1. takojšnjo vzpostavitev novega kariernega sistema v Policiji

Policisti na obljubljeni novi karierni sistem čakamo že predolgo, s čimer se povzroča nepopravljiva škoda policistkam in policistom. Ker v policiji ni novega kariernega sistema, se še dodatno poglablja problematika kadrovske krize. Zaradi tega so potrebni takojšnji ukrepi, med katere sodi tudi uveljavitev sprememb KPP in tako, da se v spremembah in dopolnitvah uredijo vse specifičnosti poklica v okviru vzpostavitve kariernega sistema.

Zaradi navedenega predlagamo, da se Kolektivna pogodba za policiste spremeni v Kolektivno pogodbo dejavnosti za dejavnost policijskega dela. Pravna podlaga za sklenitev kolektivne pogodbe dejavnosti obstaja in sicer v Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD – 2008) in sicer s šifro 84.24 (Javni red in varnost). V SKD-2008 je tako v razdelku »O« določen klasifikacijski razred »84.240 Dejavnosti za javni red in varnost«.

Z vzpostavitvijo novega kariernega sistema v Kolektivni pogodbi dejavnosti bi lahko naslovili vse specifike, anomalije in tudi težave, ki jih imamo v policiji zaradi pravil enotnega plačnega sistema in tako v tarifnem delu uredili uvrstitev delovnih mest v plačne razrede.

Predlagamo ureditev specifičnih dodatkov in nadomestil:
- za delo v obremenjenih okoliščinah,
- za razporeditev v posebno policijsko enoto,
- za prepoved hkratnega opravljanja dela policista ter izvajanje funkcije nepoklicnega župana, podžupana ali občinskega svetnika,
- za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
- za dolžnost ukrepanja ob vsakem času.

Pričakujemo tudi, da se odpravijo anomalije pri premestitvi na zahtevnejše in višje vrednoteno delovno mesto v istem tarifnem razredu in pri premestitvi na zahtevnejše in višje vrednoteno delovno mesto v višjem tarifnem razredu. Sedaj se v praksi dogaja, da policist pri premestitvi na zahtevnejše delovno mesto v višjem tarifnem razredu zaradi določbe drugega odstavka 16. člena ZSPJS, da lahko v posameznem nazivu napredujejo največ za pet plačnih razredov, pri takšni premestitvi ne da ne dobi enega plačnega razreda ampak celo izgubi enega, dva ali pa tudi več plačnih razredov. Kot enega izmed primerov navajamo DM višji policist vodja izmene, ki ima začetni PR 31 in končni PR 41, lahko ob dejstvu, da je uvrščen že v 41 PR pri prehodu na DM pomočnika komandirja, katero DM ima začetni PR 32, ima pa tri nazive, se ga uvrsti v najnižji naziv Policijski inšpektor specialist III, na katerem lahko napreduje samo za 5 PR, torej v 37 PR in tako višji policist vodja izmene izgubi 4 PR. Podobno se dogaja pri premestitvi na višje vrednoteno delovno mesto v istem tarifnem razredu, kjer ne more prenesti napredovanj in so prav tako zaradi omejitve petih napredovanj v nazivu ob enega, dva ali tudi več plačnih razredov. Kot enega izmed primerov navajamo DM policijski inšpektor specialist – pomočnik komandirja, če je le ta uvrščen v najvišji naziv in npr. v 42 PR, bi pri prehodu na DM načelnika PP II. kategorije, ki se izvaja v dveh nazivih in sicer policijski inšpektor I in višji policijski inšpektor III, izgubil 3 PR, saj je DM v nižjem nazivu začetni PR 34 in je torej uvrščen lahko samo v 39 PR.

Navedeno je nesprejemljivo in zato pričakujemo, da se to sistemsko uredi v sklopu kariernega sistema.

Predlagamo, da se policistom že dosežen plačni razred pred premestitvijo poveča za en plačni razred, in sicer v primeru premestitve na zahtevnejše delovno mesto v istem tarifnem razredu, na katerem je določen višji izhodiščni plačni razred glede na prejšnje delovno mesto kljub temu, da je ob premestitvi ohranil isti uradniški naziv.

2. Dvig uvrstitev vseh delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb v policiji za štiri plačne razrede
3. Dodaten dvig osnovnih plač vseh pooblaščenih uradnih oseb v policiji za dodatne tri plačne razrede zaradi ustreznega vrednotenja pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili
4. Dvig vseh ostalih delovnih mest v policiji, MNZ in IRSNZ za enako število plačnih razredov, za kolikor se dvigujejo uvrstitve delovnih mest pomočnic vzgojiteljic

V Sindikatu policistov Slovenije verjamemo, da je možno in mogoče v čim krajšem času najti ustrezne rešitve in da bo Vlada Republike Slovenije predmetne predloge in zahteve obravnavala v korist vseh zaposlenih v Policiji, IRSNZ in MNZ. V sedanjem trenutku ob porušenem razmerju med uslužbenci policije z ostalimi poklicnimi skupinami je nujno potrebno upoštevati izpostavljenost, nevarnost, zahtevnost in odgovornost katerim so izpostavljeni uslužbenci policije, IRSNZ in MNZ pri vsakodnevnem izvajanju nalog policije pri zagotavljanju varnosti v državi.«

Po prejetem odgovorom, vas bomo z njim tudi seznanili.

Z odličnimi pozdravi.


Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPS

Številka: 3643/OBC-5/2023/1
Datum : 13. 1. 2023
 

Prejšnji PRAZNIČNO VOŠČILO
Naslednji Dodatno pojasnilo glede napotitve določenih skupin policistov NDM na "Praktično usposabljanje policistov za nadzor državne meje na območnih policijskih postajah (program AD011)" - obvestilo
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član