Splošne novice
Težave pri podajanju zahtevkov in pridobivanju odgovorov (dokumentacije) za bolj zahtevna dela in naloge zaposlenih na t. i. schengenskih delovnih mestih – obvestilo

Težave pri podajanju zahtevkov in pridobivanju odgovorov (dokumentacije) za bolj zahtevna dela in naloge zaposlenih na t. i. schengenskih delovnih mestih – obvestilo

Spoštovane članice in člani SPS ter ostali zaposleni

Na začetku aprila 2023 je bilo s strani Sindikata policistov Slovenije poslano obvestilo članstvu in drugim zaposlenim, kako ravnati v primerih, ko ste po naročilu vodstva enote morali opravljati dela in naloge izven meje in mejnih prehodov, pa kot »schengenski policisti«, za ta dela niste bili ustrezno usposobljeni oziroma izšolani. Vsi skupaj vidimo, da je delodajalec ugotovil, da morate številni uslužbenci na dodatno šolanje na Policijsko akademijo, saj nimate ustrezne izobrazbe s VI. stopnjo za poklic policista. Kljub delovnemu stažu, izkušnjam in delu izven mejnih prehodov in meje, delodajalec vztraja pri svoji odločitvi, da se morate za zasedbo delovnega mesta, kjer je zahtevana VI. stopnja izobrazbe, policijske smeri, došolati. Kako ste do sedaj uspeli opravljati dela in naloge, za katere niste bili usposobljeni in izobraženi, odgovora nimamo.

Že v dokumentu iz začetka aprila smo izpostavili najpogostejša dela in naloge, ki ste jih kot policisti NDM opravljali, pa ta dela in naloge niso bile predmet vaše pogodbe o zaposlitvi:

- opravljanje del in nalog na zahtevnejšem delovnem mestu od vašega;
- opravljanje del in nalog v enotah s splošnim oziroma posebnim delovnim področjem (PP,
PPP, krim. tehnika, službe SKP...);
- opravljanje del in nalog v okviru PPE;
- opravljanje drugih del in nalog, ki niso bile zajete v opisu vašega delovnega mesta
(npr. nadzornikov državne meje ter drugih delovnih mest, ker ste imeli izobrazbo in znanje).

Dosedanja praksa je pokazala, da zahtevo za odpravo nepravilnosti iz delovnega razmerja lahko vloži vsak, ki je opravljal dela in naloge, ki niso vsebovane v opisu del in nalog delovnega
mesta, ki ga zaseda. Seveda pa je pri tem pomembno, da gre za določen in dokazljiv obseg opravljanja teh del in nalog.

Zaposleni, ki ste do sedaj zaprosili vodje enote, da vam za vas osebno, kot informacije javnega značaja, posredujejo število opravljenih ur, dni in služb v nasprotju s pogodbo o zaposlitvi, ste naleteli na težave, saj odgovorov ne prejemate in imate pri tem težave.

Ugotovljeno je bilo, da vam nekateri predstojniki na vaša zaprosila niso posredovali zaprošenih podatkov. Razlogov za to je lahko več (preširoki zahtevki, do celotnih razporedov namreč niste upravičeni; neznanje pri pridobivanju izpiskov iz ISPP, napačne usmeritve ipd.), zato vam podajamo nekaj dodatni navodil, da bo pridobitev teh podatkov lažja. Preko službene e-pošte (Lotus Notes) vodjo zaprosite za izpis svojih služb za obdobje zadnjih 5 let in ne za celotne razporede. Ker je pomembno, da je na izpisku tudi vrsta službe, ki ste jo opravljali, bo to najlažje v ISPP/Potni stroški, kjer bo izpisan datum, ure (od - do) in vrsta službe. V kolikor se bo v nadaljevanju pokazala potreba po podrobnejših obrazložitvah za določene službe, se bo to brez težav s konkretnimi datumi pridobilo.

Na tak način ni nobenih zakonskih omejitev, da vam predstojnik tega ne bi smel posredovati. Službe, ki ste jih opravljali izven svojega delovnega mesta glede na pogodbo o zaposlitvi, se bodo potem izluščile iz pridobljenih seznamov, na podlagi česar se bo ugotovilo, kako visoki so lahko zahtevki, naslovljeni na delodajalca.

Rezultati v dosedanjih postopkih so bili priznanje izplačila povečanega obsega dela (razlika od priznanega in že izplačanega) ali pa izplačilo vrednosti razlike v plačnih razredih. Vse to pa je bilo odvisno od dokazanega obsega dela izven okvirjev delovnega mesta, ki ga nekdo zaseda, stopnje zahtevnosti, števila in vrste nalog, ki jih je nekdo opravil, nenazadnje pa tudi od pridobljenega plačnega razreda posameznika.

V nadaljevanju, po pridobitvi ustreznih odgovorov kontaktirajte vašega regionalnega predstavnika, s katerim se boste dogovorili glede nadaljnjih postopkov do prevzema s strani pogodbenega odvetnika.

Možnih rešitev oziroma izidov je več, o njih smo že pisali:

- po podaji zahtevka se zahtevana vsota poravna članu in je zadeva zaključena (zahtevana
vsota mora biti v takem primeru popolnoma realna);
- podani zahtevek delodajalec s sklepom zavrne kot neutemeljen, na kar je možna pritožba;
- po morebitni zavrnitvi pritožbe zoper zavrnilni sklep je možna še nadaljnja tožba na
sodišču.

Za člane sindikata je zagotovljeno ustrezno in brezplačno zastopanje, saj bodo sodni stroški in stroški odvetnika kriti iz naslova sindikata.

Zahtevke za pridobitev podatkov lahko podate tudi tisti, ki niste člani Sindikata policistov Slovenije. V kolikor boste želeli zastopanje v nadaljnjih upravnih ali sodnih postopkih, se včlanite v Sindikat policistov Slovenije.

Sama zahteva za pridobitev podatkov ne predstavlja pogoja, da se včlanite v sindikat. Ker je danes vse povezano z občutnimi stroški na sodišču in pri odvetnikih, bo sindikat zastopal zgolj tiste, ki se v sindikat včlanijo z istim datumom, kot bo podan zahtevek vodji enote, v nasprotnem primeru pravne pomoči ne bomo mogli zagotoviti in boste stroške plačevali sami (stroški odvetnika, taksa za vložitev tožbe na sodišču, sodni postopek…).


Sebastjan Koroše
generalni sekretar SPS


Številka: 3643/OBC-21/2023/1
Datum: 21. 4. 2023

Prejšnji Pravica do t. i. odklopa – obvestilo članstvu
Naslednji Aneksi k pogodbam o zaposlitvi glede dodatnega plačnega razreda - obvestilo članstvu
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član