Splošne novice
Spremembe Pravil o dodeljevanju službene uniforme - obvestilo

Spremembe Pravil o dodeljevanju službene uniforme - obvestilo

Spoštovane članice in člani,


obveščamo vas, da so 15. 12. 2022 v veljavo stopila spremenjena Pravila o dodeljevanju policijske uniforme (v nadaljevanju Pravila). V pripravi je s svojimi predlogi sodeloval tudi Sindikat policistov Slovenije, čigar predstavniki smo podali več pripomb.
Pravila vsebujejo tudi tabelo posameznih delov uniforme, ki je priloga tega obvestila. Iz tabele so razvidni tudi roki uporabnosti, ki so velikokrat različni med posameznimi skupinami policistov oziroma samimi delovnimi mesti, točkovna vrednost posameznih artiklov, število letno dodeljenih točk, skupine policistov, itd.
Na zaključnem sestanku 9. 12. 2022 smo s strani delodajalca prejeli več pojasnil glede novih pravil. V nadaljevanju izpostavljamo sledeče:
• Posamezni deli uniforme se bodo delili na dva načina, in sicer redno v skladu z roki uporabnosti (npr. modularna vetrovka pri policistih vsakih 6 let,…) ali na podlagi točkovnega sistema (v podobni obliki, kot je to že bilo v preteklosti). V točkovnem sistemu, po novem, obstaja tudi omejitev števila enakih delov uniforme, ki jih bo mogoče naročiti. Delov uniforme, ki se delijo v skladu z roki uporabnosti, ne bo moč naročati preko točkovnega sistema, še vedno pa bo mogoča menjava le-teh, in sicer v primeru uničenja, neuporabnosti, spremembe konfekcijske številke,…
• Pojasnjeno je bilo še, da se bo vsako leto, in sicer v prvem delu leta odprl točkovni sistem oziroma namenska aplikacija za vse policiste iz skupine A po teh pravilih. Pred tem bodo vodje OE posameznim policistom iz skupine A, ki izvajajo tudi naloge iz skupine B, odprli tudi dodaten pripadajoč nabor delov uniforme iz seznama B. Po 20 dneh se bo aplikacija zaprla, morebitna neuspešno oddana ali zapoznela naročila pa bodo v nadaljevanju obravnavana individualno.
• Naročilu bo sledila delitev naročenih delov uniforme, najkasneje v roku nekaj mesecev, in sicer odvisno od zaloge in čakalnih rokov pri dobaviteljih.

Posebej opozarjamo na določbe 6. člena Pravil, ki se nanaša na obseg opravljanja nalog v civilnih oblačilih in posledično upravičenosti ali neupravičenosti do uniforme:
»Policist, ki je v tekočem letu naloge v lastnih oblačilih opravljal najmanj polovico letne delovne obveznosti in je prejel denarno nadomestilo v višini 100 odstotkov osnove za izračun v skladu s pravilnikom, ki ureja policijsko uniformo in nadomestila, v prihodnjem letu ni upravičen do uniforme.«

Na sestanku smo dobili tudi odgovore na naše konkretne predloge in pobude:

• prenos točk v novo leto ni možen, prav tako ne pristajajo na izplačilo neporabljenih točk v denarju. Navedeno ni možno zaradi veljavne zakonodaje, prav tako se tujim policijam to ni izkazalo kot dobra praksa.
• rok za naročilo opreme so na našo pobudo s 15. dni podaljšali na 20 dni. Seznanjeni pa smo bili, da je vsakič do sedaj bilo tudi več zamudnikov (opravičenih in neopravičenih) ter da jim je bilo vedno omogočeno naknadno naročanje. Zato tudi ne vidijo potrebe po daljšem roku za naročilo opreme. Opravičene ali neopravičene zamudnike bodo reševali individualno in sproti.
• glede vračanja uniforme smo bili seznanjeni, da je že sedaj na Vodovodni mogoče oddati obrabljeno in staro opremo, zato posebej tega niso vnašali v Pravila.
• v povezavi z dodeljevanjem taktične uniforme oziroma uniforme, ki jo imajo vsi policisti, pomočnikom načelnikov pa smo bili seznanjeni, da jo bodo imeli slednji možnost naročiti po točkovnem sistemu. Tudi točk naj bi imeli dovolj.
• glede obveščanja policistov o tem, katero opremo »dolgujejo« na nek presečni datum pa smo bili seznanjeni, da nimajo elektronske evidence o dodeljeni opremi ter da morajo za vsakega policista ročno preverjati dodeljeno/dolgovano opremo, zato to zaenkrat ni možno. Sočasno smo bili seznanjeni še, da naj bi praviloma zahtevali le nazadnje dodeljen posamezni artikel, če je še znotraj roka uporabe. Vzporedno je bilo pojasnjeno še, da od svojcev pokojnih policistov ne zahtevajo vračila uniforme.

Na samem sestanku pa smo dodatno predlagali še:

• možnost, da bi lahko policisti v točkovnem sistemu naročali tudi posamezne dele »opasača« (torbice) in ne le kompleta. Seznanjeni smo bili, da imajo torbice vedno na zalogi in da policisti lahko kadarkoli zamenjajo obrabljene ali poškodovane dodatke »opasača« za nepoškodovane.
• da se jasno ter nedvoumno dopiše v Pravilnik določbo, da se točke dodelijo in oprema razdeli enkrat letno, saj v Pravilniku to nikjer ni izrecno zapisano. Glede na odgovor menimo, da je tukaj varovalka, da ob krizi niso dolžni izvesti točkovnega naročanja, saj predviden strošek na leto nekje okoli 6 mio EUR.

• izpostavili smo tudi pomanjkljivost Haixovih čevljev, ki so po odzivih iz terena še vedno neugodni in neprimerni za nekatere uporabnike. Prav tako smo jih opozorili, da je v gležnju čevelj prenizek in tudi ne oprime noge, ter tako omogoča vdor vode, plundre in snega v obuvalo. Sami čevlji pa so tudi slabši kot pred leti, ob tem pa celo dražji kot tisti, ki so jih kupovali še nedolgo nazaj. Seznanjeni smo bili, da je bila v povezavi s tem izvedena poizvedba med policiste in da so se težave odpravile, glede ostalih navedb pa nismo dobili jasnih odgovorov.

• na koncu smo izpostavili tudi nova obuvala inšpektorjev, ki so sicer mehka in udobna ampak slabo izdelana, saj po notranji strani podplat odstopa od nadgradnje obuvala. Seznanjeni smo bili, da je zadeva nova in da sestanka s proizvajalcem še niso imeli.

Zaradi vseh zaznanih težav smo vztrajali, da je nujno potrebno, da so sindikati vključeni v nabavo opreme, saj gre nenazadnje tudi za varnost in zdravje pri delu. Na tem področju pa se je delodajalec, in sicer s predstavniki reprezentativnih sindikatov dolžan posvetovati ter nenazadnje dati tudi možnost bolj konkretnega soodločanja.

Članice in člani SPS, ki imajo morebiti še dodatna vprašanja, povezana z navedeno tematiko, pa se lahko obrnejo na elektronski naslov projektna@sindikat-policistov.si.


Z odličnimi pozdravi.


Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPS

Številka: 3643/OBC-54/2022/1
Datum: 19. 12. 2022

Prejšnji TRAGIČNI DOGODEK NAS JE ZAVIL V ČRNINO
Naslednji PRAZNIČNO VOŠČILO

Documents to download

Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

>
>
Športni center Relive
Šport in rekreacija
Generali zavarovalnica d.d
Zavarovalništvo
TERME DOBRNA D.D., TERMALNO ZDRAVILIŠČE
Turizem
Čistilnica Žajfa
Storitve
AMINO d.o.o. Fitness center
Šport in rekreacija
Optika Aleksandra, INTEROPTI, optika in okulistika, d.o.o.
Lepota in zdravje
Turistična kmetija Frank - Ozmec
Turizem
Hotel Mangart Bovec
Turizem
Optika Feliks
Lepota in zdravje
LOTEKS d.o.o.
Avtomobilizem
Postani naš član!

Postani član