Splošne novice
Predlog sprememb Zakona o pravilih cestnega prometa – obvestilo

Predlog sprememb Zakona o pravilih cestnega prometa – obvestilo

 

v Sindikatu policistov Slovenije z zaskrbljenostjo opazujemo poročanja o dirkanju objestnih voznikov in drugih oblikah deviantnega obnašanja voznikov v cestnem prometu, ki se očitno po zgledu dogodkov objavljenih na spletnih platformah vse pogosteje pojavljajo tudi pri nas. To je razlog, da smo na vodstvo Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za notranje zadeve in Policije naslovili naslednjo pobudo za spremembo Zakona o pravilih cestnega prometa:

 

»V zadnjem času smo bili priča poročanju o dirkanju objestnih voznikov v nakupovalnih središčih, pri čemer se je eden z avtomobilom pri tem zaletel v železne stebričke in betonski steber. Tovrstna zbiranja so nevarna, kar kaže primer iz Zagreba, kjer se je pri tovrstnem nezakonitem dirkanju zgodila huda nesreča v kateri je bilo poškodovanih več ljudi, eden pa je bil tudi v smrtni nevarnosti. Pav tako smo bili priča oviranju policistov, ki sta prišla na kraj nezakonitega dirkanja, saj so sankcije v sedaj veljavnem ZPrCP prenizke in jih zato ne odvrnejo od takega nezakonitega ravnanja.

 

V Sindikatu policistov Slovenije se ne ukvarjamo s tem ali bo zavarovalnica, kjer je prišlo do trčenja osebnega avtomobila v betonski steber med  nedovoljenim dirkanjem, izplačala zavarovalnino (dirkanje z vozilom vseh vrst mora biti posebej zavarovano). S predlogom za spremembo zakonodaje po hitrem postopku pa želimo zaščititi tako policiste kot neposredne izvajalce zakona, saj so se nekatere zakonske določbe pokazale premalo jasne, sankcije v sedanjem času pa bistveno prenizke.

 

Istočasno, z minimalnimi predlaganimi popravki zakonodaje, bi zaščitili »normalne« udeležence v prometu, ki zakon spoštujejo. Zakaj predlagamo spremembe po hitrem postopku?

 

  1. Ne sme se dogajati in zgoditi, da se zaradi nespametnih kršiteljev na prihod policistov čaka bistveno dlje, ker ti ne morejo priti zaradi posameznikov, ki načrtno ovirajo dostop policijskega vozila;

 

  1. V čim večji meri je potrebno preprečiti kršiteljem, da vozijo po odstavnem pasu ali po »reševalnem pasu«, ko se drugi udeleženci pravilno umaknejo in omogočijo prehod intervencijskih vozil;

 

  1. Pravice invalidov so vedno pogosteje kršene in premalo jasno definirane, kar je povod za številne kršitve s strani kršiteljev in težave invalidov pri uveljavljanju pravic.

 

Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo so motorna vozila, na katerih se za izvršitev določenih nujnih nalog uporabljajo posebni svetlobni in zvočni znaki. Posebne svetlobne in zvočne znake na vozilih s prednostjo je v prvi vrsti dovoljeno uporabljati samo za izvedbo nujnih nalog, potrebnih za reševanje življenja ali premoženja oziroma za preprečitev nastanka velike materialne škode.

 

V praksi je vse več primerov nespoštovanja pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, kar smo videli pri dogodku v nakupovalnem centru v Ljubljani. Menimo, da so predlagana zvišanja kazni upravičena in sorazmerna glede na zasledovan cilj. Tega ne predlagamo le zaradi bolj doslednega spoštovanja svetlobnih in zvočnih znakov na vozilih policije oziroma policistov pri izvajanju policijskih nalog ampak predvsem zaradi potrebe po čim hitrejšem prihodu policistov na kraj prekrška, kaznivega dejanja ali dogodka, ki zahteva interventno posredovanje policistov ter izvajanje temeljnih nalog policije, me katerimi je predvsem varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi.

 

Prav tako v poletnem času, ko prihaja do večjih zgostitev prometa na avtocestah in hitrih cestah, pogosto z veliko hitrostjo nekateri objestni vozniki prehitevajo stoječo ali počasi premikajočo se kolono vozil po odstavnem pasu. Takšno ravnanje je nevarno, hkrati pa pri ostalih udeležencih cestnega prometa vzbuja neodobravanje in nemoč, poleg tega pa dajejo slab vzgled in povod tudi ostalim voznikom, ki se zaradi tega tudi sami odločajo za tovrstno ravnanje kar ustvarja dodatne težave.

 

Ugotavljamo pa tudi, da nekateri invalidi niso enakopravno obravnavani, saj kljub telesni okvari z 80 ali več procenti niso upravičeni do parkirne karte za invalide. Zato je namen razširitve nabora upravičencev preprečevanje in odpravljanje diskriminacije invalidk in invalidov, ki temelji na invalidnosti. S predlagano spremembo se za invalide ustvarja enake  možnosti na vseh področjih življenja, tudi za tiste, ki imajo visok procent telesne okvare, pa to ni niti vidno. S tem se zato zagotavlja spoštovanje človekovih pravic invalidov in njihovega dostojanstva, saj se navedenim tudi priznava pravica do invalidske kartice ugodnosti.

 

Predlog spremembe zakona po našem mnenju zasleduje temeljne cilje prometno-varnostne politike v Republiki Sloveniji, to je zmanjšanje prometnih nesreč, v katerih so osebe poškodovane oziroma prometnih nesreč s smrtnim izidom. Prav tako se nam zdi smiselno, da se invalidom, ki imajo opredeljene tiste vrste in stopnje telesnih okvar, ki pomenijo izgubo, bistveno poškodovanost ali znatno onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa najmanj za 80 odstotkov.  

 

Ravnanja udeležencev cestnega prometa so dejanska prometna pravila. Če so ta ravnanja skladna z uzakonjenimi pravili, v skladu z načelom zaupanja v cestnem prometu ne bi bilo škodljivih posledic, ki se lahko kažejo v obliki materialne škode, telesnih poškodb ali celo smrti.

 

 

Zaradi navedenega predlagamo naslednje spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa.

 

I.

 

Predlog sprememb in dopolnitev ZPrCP (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.)

 

30. člen

V 30. členu se v šestindvajsetem odstavku spremeni višina globe in se tako glasi:

 

(26) Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo drugega, osmega, desetega, enajstega, petnajstega ali dvajsetega odstavka tega člena.

 

 

 

 

II.

 

Predlog sprememb in dopolnitev ZPrCP (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.)

 

101. člen

 

V 101. členu, v drugem odstavku, prve točke prve alinee, predlagamo spremembo vsebine materialne določbe, saj je potrebno, da člen zajame in vsebuje tudi »druge površine«, kjer se odvija promet, s tem pa tudi promet vozil na nujni vožnji in se tako glasi:

 

(2) Posebni svetlobni in zvočni znaki so:

1. Na vozilu s prednostjo:

 

  • modra svetilka: udeleženci cestnega prometa morajo takoj dati prosto pot vozilu, ki daje tak znak. Vozniki se morajo z vozili umakniti k robu vozišča ali druge površine, kjer se približuje vozilo s prednostjo s prižganimi modrimi lučmi. Če je zaradi neovirane vožnje vozila s prednostjo potrebno, morajo ustaviti ob robu ali zunaj vozišča ali druge površine, drugi udeleženci cestnega prometa se morajo nemudoma umakniti z vozišča ali druge površine, kjer se približuje vozilo s prednostjo s prižganimi modrimi lučmi;

 

V 101. členu se v osmem, devetem in desetem odstavku spremeni višina globe in se tako glasijo:

 

(8) Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prejšnjega odstavka, drug udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbo 1., 2. ali 4. točke tretjega odstavka tega člena ter potnik, ki ravna v nasprotju z določbo 3. točke tretjega odstavka tega člena.

 

(9) Z globo 900 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo 1., 2. ali 4. točke tretjega odstavka tega člena, in voznik, ki ravna v nasprotju z določbo petega odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izrečejo tudi 3 kazenske točke.

 

(10) Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo 3. točke tretjega odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.

 

III.

 

Predlog sprememb in dopolnitev ZPrCP (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.)

 

66. člen

V 66. členu se v prvem odstavku doda nova točka, ki se glasi:

 

8. osebam z najmanj 80 % telesno okvaro

 

Predlagamo, da predmetno pobudo sprejmete in jo predlagate, kot Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa v obravnavo, v Državnem zboru, saj navedene predlagane spremembe ne bi imele finančnih posledic za državni proračun in druga javnofinančna sredstva, po drugi strani pa bi imele pozitivne učinke na prometno varnost in varnost v družbi. S tem bi nedvomno vplivali tudi na zmanjšanje tovrstnih prekrškov, s čimer bi olajšali delo policistov, ki se vsakodnevno soočajo s tovrstnimi prekrški. S tem bi pozitivno vplivali tudi na bolj učinkovito in uspešno izvajanje temeljnih nalog policije, ki zahtevajo interventno ukrepanje.

 

Na podlagi navedenega smo, če je to potrebno, pripravljeni pobudo tudi dopolniti ali osebno predstaviti.

 

Obenem pa v Sindikatu policistov pričakujemo, da se na to pobudo odzove tudi vodstvo MNZ in Policije in v okviru svojih pristojnosti izvedejo aktivnosti, da bi prišlo do spremembe zakonodaje na tem področju čimprej, saj gre za aktualno in resno problematiko, ki vpliva tako na delo policistov na terenu kot na stanje udeležencev v prometu, ki kršitve kršiteljev pri njihovem neodgovornem ravnanju delajo. Kršitelji svoje kršitve delajo zavestno in predvsem nepremišljeno.«

 

Z našo pobudo za spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa želimo opozoriti na tvegano in nevarno početje nekaterih voznikov motornih vozil s katerimi izpostavljajo in ogrožajo sebe, pa tudi policiste in druge udeležence v prometu. Poleg tovrstnih kršitev policisti vsakodnevno obravnavajo tudi številne prometne nesreče, kjer so poleg premoženjske škode pogostokrat tudi telesno poškodovani in smrtne žrtve. Zato menimo, da bi bilo treba k obravnavi te problematike pristopiti sistematično in poleg ostalih ukrepov spremeniti zakonske določbe z namenom pozitivne generalne prevencije.  

 

 

S sindikalnimi pozdravi.

 

                                                                                                Sebastjan Korošec

                                                                                                generalni sekretar SPS

 

Številka:   3643/OBC-23/2024/1

Datum :   15. 3. 2024

 

 

 

 

Prejšnji Razlaga Kolektivne pogodbe za policiste in sprememba razporeda dela – obvestilo
Naslednji Rimske terme - ugodnosti za članstvo
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član