Splošne novice
ZBIRANJE PODPISOV "ZA DELAVSKE PRAVICE"- NAVODILA

ZBIRANJE PODPISOV "ZA DELAVSKE PRAVICE"- NAVODILA

           
PRIMER IZPOLNJENEGA OBRAZCA: Obrazec izpolnjen ZDR.doc
 
 

ZAKAJ SMO SE ODLOČILI ZA ZBIRANJE PODPISOV?

V Sindikatu policistov Slovenije smo ugotovili, da se zaradi pomanjkljivih določb 85. člena ZDR-1, institut pisnega opozorila pred redno odpovedjo delovnega razmerja prepogosto grobo zlorablja, predvsem z namenom discipliniranja delavcev in kršenje njihovih temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Delodajalci se instituta pisnega opozorila poslužujejo predvsem zaradi dejstva, da je sodna praksa v preteklosti zavzela stališče, da zoper takšno opozorilo ni dovoljena uporaba pravnih sredstev. Zaradi pravne praznine delodajalci pisna opozorila uporabljajo za izvajanje šikaniranja na delovnem mestu, posebej problematično pa je dejstvo, da si delodajalec lahko dobesedno izmisli domnevne kršitve in s tem izvaja pritisk na zaposlene. Po oceni SPS je takšna pravna ureditev, ki v roke delodajalca, kot močnejše stranke v delovnem razmerju, postavlja instrument, pred katerim so delavci (šibkejši stranki) dobesedno prepuščeni na milost in nemilost nadrejenih in jim niti država s pravosodnim sistemom ne nudi ustrezne zaščite.

 

Vsi delavci, ne glede na to kje smo zaposleni smo se v preteklih letih, posebej pa v zadnjem obdobju, soočili s številnimi evidentnimi zlorabami instituta pisnega opozorila pred redno odpovedjo delovnega razmerja, kot so na primer:

 • Izražanje mnenj zaposlenih na družbeni omrežjih v prostem času
 • Izražanja mnenj o aktualnih družbenih dogodkih
 • Po mnenju nadrejenega neprimerna frizura zaposlenega
 • Neutemeljene in izmišljene obtožbe o »nekvalitetnem in nepravočasnem opravljanju nalog«
 • In podobne neutemeljene obtožbe

 

Zaradi navedenega smo se v Sindikatu policistov Slovenije odločili, da v zakonodajni postopek, na podlagi 88. člena Ustave in po postopku, določenem v Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi, kot predlagatelj vložimo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih. Predlog sprememb, ki smo jih pripravili vsebuje naslednje ključne rešitve:

 • da mora za izrek opozorila pred redno odpovedjo obstajati eden od razlogov iz 89. člena ZDR-1, ki jih mora delodajalec ustrezno utemeljiti
 • da ima delavec pravico do sodnega varstva zoper takšno pisno opozorilo in sicer na način in po postopku, ki je določen za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • da mora sodišče v postopku sojenja preveriti utemeljenost razlogov, ki jih navaja delodajalec
 • da do pravnomočnosti presoje o izdanem pisnem opozorilu, delodajalec ne more nadaljevati postopka redne odpovedi delovnega razmerja, razen če obstajajo razlogi za izredno odpoved (ki so bistveno striktnejši)
 • (prehodne določbe) da vsem opozorilom pred redno odpovedjo, ki so bila izrečena pred uveljavitvijo zakona, ki ga vlaga SPS, z dnem uveljavitve zakona prenehajo pravni učinki
 • (prehodne določbe) da delodajalci lahko v treh mesecih po uveljavitvi zakona, ki ga vlaga SPS, ob zakonsko določenih pogojih novele ZDR-1, za opozorila, ki jim veljavnost še ni potekla, delavcu lahko izdajo takšno opozorilo, vendar pod pogojih spremembe ZDR-1 in s časovno veljavnostjo od njihove prve izdaje (torej pred uveljavitvijo novele), s čimer se delavcu za že izdana opozorila zagotovi sodno varstvo

 

Zato smo se v Sindikatu policistov Slovenije odločili zbrati vsaj 5.000 podpisov podpore našemu predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih.

Vsi delavci ali tisti, ki se boste zaposlili, podprite naša prizadevanja, da se ukine takšna samovolja delodajalcev.

 

KAKO LAHKO PRISPEVAM PODPIS?

1. PODPIŠITE OSEBNO NA UPRAVNI ENOTI

Prvi korak:

Potrebujete natisnjen obrazec:

 Podpora_volivca_zahtevi_za_razpis_zakonodajnega_referenduma_pobudi_za_spremembo_ustave_pobudi_za_vlozitev_predloga_zakona-Za-delavske-pravice.pdf

 

Podpora volivca: na tej povezavi dobite obrazec z že vnesenimi osnovnimi informacijami iz drugega koraka.

Če nimate možnosti tiskanja, lahko prazen natisnjen obrazec brezplačno dobite na vsaki upravni enoti. 

 

Drugi korak:

Če ste obrazec natisnili iz naše spletni strani, na obrazcu s tiskanimi črkami izpolnite zgolj vse potrebne osebne podatke, kot so navedeni na osebnih dokumentih (ime in priimek, datum rojstva, naslov). 

Na praznih obrazcih morate poleg osebnih podatkov še OBKROŽITI, da dajete podporo zahtevi oz. pobudi za: C.PZ (vložitev predloga zakona). Nato v prazen pravokotnik vpišete šifro:  904  , na prazno črto pa napišete geslo: ''ZA DELAVSKE PRAVICE''. Uradna oseba na upravni enoti vam je pri izpolnjevanju obrazca dolžna pomagati.

 

PCT POGOJ ZA ODDAJO PODPISA PODPORE V SKLADU Z NAVODILI MJU NI ZAHTEVAN!!!

 

Tretji korak:

Obrazec lahko izpolnite pred prihodom v UE,  podpišite pa ga šele na upravni enoti pred uradno osebo. Lokacije vseh upravnih enot in njihov delovni čas najdete na naslednji povezavi: www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/. Predhodno naročanje na nobeni upravni enoti za ta namen ni potrebno. Če tega ne boste storili v prisotnosti uradne osebe, bo celoten obrazec neveljaven, vaš glas pa ne bo upoštevan. Izpolnjen obrazec mora nato podpisati in žigosati tudi uradna oseba. Na upravni enoti boste potrebovali tudi svojo veljavno javno listino (osebna izkaznica / potni list / vozniško dovoljenje / maloobmejna prepustnica / orožna listina).

Podpis lahko oddate v poslovalnem času vsake upravne enote (ne le v času uradnih ur). Podpisa ni možno oddati preko pooblastila druge osebe, podatki morajo biti izključno kot na osebnem dokumentu.

 

Četrti korak:

Izpolnjen in na upravni enoti podpisan obrazec nam nato pošljite po pošti na naslov:

SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE

Opekarniška cesta 15/c, p.p.416

3000 Celje

V kolikor obrazca ne bomo tudi fizično prejeli, se vaš glas ne bo štel kot oddan, saj moramo za vložitev zakona v državni zbor fizično prinesti 5000 po opisanem postopku v celoti izpolnjenih obrazcev.


Obrazec Podpora volivca

 Podpora_volivca_zahtevi_za_razpis_zakonodajnega_referenduma_pobudi_za_spremembo_ustave_pobudi_za_vlozitev_predloga_zakona-Za-delavske-pravice.pdf

 

2. PODPIŠITE ELEKTRONSKO PREKO E-UPRAVE

Prvi korak:

Kliknite na gumb ‘Oddaja obrazca z digitalnim podpisom’, ki vas bo direktno preusmeril na uradno stran eUprave, namenjeno oddaji podpisa za ''ZA DELAVSKE PRAVICE''.

 

Drugi korak:

Kliknite na gumb ‘Oddajte vlogo’.

 

Tretji korak:

Izberite način prijave: prva možnost je prijava preko kvalificiranega potrdila, izdanega v Sloveniji (za že obstoječe uporabnike), druga pa prijava preko enkratnega gesla smsPASS.

Z digitalnim podpisom lahko oddate podporo preko računalnika, s smsPASS pa preko računalnikov in mobilnih telefonov.

 

Četrti korak:

Sledite korakom in izberite katerokoli UE ( svetujemo, da ne izberete UE Ljubljana) in na koncu postopka kliknite Podpiši. Postopek je s tem zaključen, podpis pa uspešno oddan in ni vam treba storiti ničesar več. Svoj podpis boste imeli shranjen tudi med oddanimi vlogami v eUpravi, obvestilo o uspešni oddaji pa boste prejeli tudi na svoj e-naslov, registriran v eUpravi.
                                                    

Oddaja obrazca z digitalnim podpisom   

       https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=53453. VOLIVCI IN VOLIVKE S STALNIM ALI ZAČASNIM PREBIVALIŠČEM V TUJINI

V primeru, da imate možnost podpis oddati elektronsko, sledite navodilom pod drugo točko (Podpišite elektronsko preko e-Uprave). V kolikor elektronskega podpisa nimate, lahko podpis oddate pri diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije.

Prvi korak:

Na naslednji povezavi preverite, ali se v vaši bližini nahaja kakšno diplomatstko predstavništvo ali konzulat: https://www.gov.si/predstavnistva/ 

 

Drugi korak: 

Potrebujete natisnjen obrazec Podpora volivca: 

Podpora_volivca_zahtevi_za_razpis_zakonodajnega_referenduma_pobudi_za_spremembo_ustave_pobudi_za_vlozitev_predloga_zakona-Za-delavske-pravice.pdf

Na tej povezavi dobite obrazec z že vnesenimi osnovnimi informacijami iz drugega koraka. Če nimate možnosti tiskanja, lahko prazen natisnjen obrazec brezplačno dobite na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu.

 

Tretji korak:

Če ste obrazec natisnili iz naše spletni strani, na obrazcu s tiskanimi črkami izpolnite zgolj vse potrebne osebne podatke, kot so navedeni na osebnih dokumentih (ime in priimek, datum rojstva, naslov). 

Na praznih obrazcih morate poleg osebnih podatkov še OBKROŽITI, da dajete podporo zahtevi oz. pobudi za: C.PZ (vložitev predloga zakona). Nato v prazen pravokotnik vpišete šifro: 904, na prazno črto pa napišete geslo: ''ZA DELAVSKE PRAVICE''. 

 

Četrti korak:

Obrazec podpišite pred uradno osebo diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini (ali pred osebo, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve). Če tega ne boste storili v prisotnosti uradne osebe, bo celoten obrazec neveljaven, vaš glas pa ne bo upoštevan. Obrazec mora podpisati in žigosati tudi uradna oseba (na levi strani obrazca, vzporedno s podpisom volivca). Potrebovali boste tudi svojo veljavno javno listino (osebna izkaznica / potni list / vozniško dovoljenje / maloobmejna prepustnica / orožna listina).

 

Peti korak:

Izpolnjen in pred uradno osebo podpisan obrazec nam nato pošljite po pošti na naslov:

SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE

Opekarniška cesta 15/c, p.p.416

3000 Celje

V kolikor obrazca ne bomo tudi fizično prejeli, se vaš glas ne bo štel kot oddan, saj moramo za vložitev zakona v državni zbor fizično prinesti 5000 po opisanem postopku v celoti izpolnjenih obrazcev.

 

Obrazec Podpora volivca

Podpora_volivca_zahtevi_za_razpis_zakonodajnega_referenduma_pobudi_za_spremembo_ustave_pobudi_za_vlozitev_predloga_zakona-Za-delavske-pravice.pdf

 

Oddaja obrazca z digitalnim podpisom

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5345


 

4. VOLIVCI IN VOLIVKE V BOLNIŠNICAH, DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE, ZAVODIH ZA INVALIDNE OSEBE, NA PRESTAJANJU ZAPORNE KAZNI

Volivci, ki so v času zbiranja podpore v zgoraj navedenih ustanovah, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oz. zavoda. 

Prvi korak:

Potrebujete natisnjen obrazec Podpora volivca: 

Podpora_volivca_zahtevi_za_razpis_zakonodajnega_referenduma_pobudi_za_spremembo_ustave_pobudi_za_vlozitev_predloga_zakona-Za-delavske-pravice.pdf

Na tej povezavi dobite obrazec z že vnesenimi osnovnimi informacijami iz drugega koraka. 

 

Drugi korak:

Če ste obrazec natisnili iz naše spletni strani, na obrazcu izpolnite zgolj vse potrebne osebne podatke, kot so navedeni na osebnih dokumentih (ime in priimek, datum rojstva, naslov). 

Na praznih obrazcih morate poleg osebnih podatkov še OBKROŽITI, da dajete podporo zahtevi oz. pobudi za: C.PZ (vložitev predloga zakona). Nato v prazen pravokotnik vpišete šifro: 904, na prazno črto pa napišete geslo: ''ZA DELAVSKE PRAVICE''. 

 

Tretji korak:

Na obrazec se lastnoročno podpišite pred pooblaščeno osebo organa oz. zavoda, ki bo preverila vašo identiteto na podlagi veljavne javne listine (osebna izkaznica / potni list / vozniško dovoljenje / maloobmejna prepustnica / orožna listina). Pooblaščena oseba mora podpis potrditi s svojim lastnoročnim podpisom (na levi strani obrazca, vzporedno s podpisom volivca) ter z žigom organa oz. zavoda. 

 

Četrti korak:

Izpolnjen in podpisan obrazec nam nato pošljite po pošti na naslov:

SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE

Opekarniška cesta 15/c, p.p.416

3000 Celje

V kolikor obrazca ne bomo tudi fizično prejeli, se vaš glas ne bo štel kot oddan, saj moramo za vložitev zakona v državni zbor fizično prinesti 5000 po opisanem postopku v celoti izpolnjenih obrazcev. 

 

5. BOLNI IN INVALIDI, KI NE MORETE NA UPRAVNO ENOTO

Prvi korak:

Zahtevo za obisk na domu upravni enoti sporočite po telefonu ali preko elektronske pošte ali navadne pošte. V zahtevi navedite svoje osebne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morete osebno zglasiti pred upravnim organom. Upravni organ vas bo po telefonu obvestil o obisku uradne osebe na vašem domu. 

 

Drugi korak:

Uradna oseba bo pripravila obrazec Podpore volivca in prišla na vaš dom. Ob obisku bodo preverili vašo identiteto, vas vodili skozi celoten proces in še sami podpisali in žigosali obrazec. 

 

Tretji korak:

Izpolnjen in podpisan obrazec nam nato pošljite po pošti na naslov:

SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE

Opekarniška cesta 15/c, p.p.416

3000 Celje

 

V kolikor obrazca ne bomo tudi fizično prejeli, se vaš glas ne bo štel kot oddan, saj moramo za vložitev zakona v državni zbor fizično prinesti 5000 po opisanem postopku v celoti izpolnjenih obrazcev.

HVALA ZA VAŠ PODPIS!

 

Oddaja obrazca podpora volivca

Podpora_volivca_zahtevi_za_razpis_zakonodajnega_referenduma_pobudi_za_spremembo_ustave_pobudi_za_vlozitev_predloga_zakona-Za-delavske-pravice.pdf

 

Oddaja obrazca z digitalnim podpisom

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5345

 

 

 

 

 

Prejšnji PISMO ANONIMNEMU POLICISTU
Naslednji Oddaja obrazca z digitalnim podpisom
Postani naš član!

Postani član