Splošne novice
PREDLOG PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA PROSILCEV ZA LETO 2024 – ODGOVOR DELODAJALCA

PREDLOG PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA PROSILCEV ZA LETO 2024 – ODGOVOR DELODAJALCA

Spoštovane članice in člani SPS ter vsi zaposleni!

Obveščamo vas, da smo s strani vodstva Ministrstva za notranje zadeve prejeli odgovor na našo pobudo in poziv v zvezi z dodeljevanjem službenih stanovanj v okviru Notranjega razpisa, ki smo ga dne 11. 4. 2024 naslovili na vodstvo Policije in Ministrstva za notranje zadeve. Vsebino odgovora navajamo v nadaljevanju teksta:

»Prejeli smo zgoraj navedeni dopis v zvezi, s katerim ste nas seznanili, da je Delovno sodišče v Mariboru s sodbo Pb 16/2023 z dne 19. 10. 2023, v individualnem sporu razsodilo, da se pri dodeljevanju službenih stanovanja na podlagi notranjega razpisa, primarno upošteva prednostni vrstni red in ne kriterij primernosti, ki se uporablja le v primeru, če stanovanje ne bi bilo mogoče oddati po katerem od predhodnih kriterijev.

Prav tako, naj bi nato Višje delovno sodišče v Ljubljani s sodbo Pdp 54/2024 z dne 20. 3. 2024, potrdilo sodbo I. stopnje in s tem v celoti pritrdilo trditvam tožnika.

Seznanjamo vas, da se bo predmetna sodba upoštevala pri Notranjih razpisih za sestavo prednostnega vrstnega reda prosilcev za dodelitev službenih stanovanj Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: notranji razpis), kar je tudi v skladu z 24. členom Pravilnika o oddaji službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah MNZ za potrebe Policije.

V zvezi z dodeljevanjem službenih stanovanj v okviru Notranjega razpisa pojasnjujemo, da strokovna služba Direktorata za logistiko, vsako leto pripravi in objavi notranji razpis, ki je namenjen uslužbencem Policije. V razpisu so navedeni pogoji pod katerimi se lahko prosilec prijavi, pogoji za dodelitev službenega stanovanja, način vrednotenja vlog za dodelitev službenih stanovanj ter druge relevantne informacije, ki so pomembne za prosilca. Prosilcem se praviloma dodeljujejo primerna stanovanja, kar je skladu z 10. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-10 in 77/23 – odl.US; v nadaljevanju: SZ-1). Primerna stanovanja pa so tista, ki ustrezajo površinskim normativom glede na število družinskih članov gospodinjstva,

določenih v Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2044 in nadaljnje spremembe).

Ob koncu bi želeli izpostaviti nestrinjanje z vašimi navedbami, da ste v preteklosti že večkrat opozarjali o tovrstnih težavah in nepravilnostih pri izbiri in oddaji službenih stanovanj, saj o tem kot pooblaščenec ministra nisem bil seznanjen.
Obenem vas seznanjamo, da je v pripravi nov Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah MNZ za potrebe Policije, v okviru katere spremembe bo izvedena tudi implementacija zgoraj navedene sodbe.«


Sindikat policistov Slovenije bo še naprej pozorno spremljal postopke dodeljevanja službenih stanovanj in v primerih nespoštovanja veljavnih predpisov bomo članicam in članom nudili vso potrebno pravno zaščito iz naslova članstva v našem sindikatu.


Z odličnimi pozdravi.
Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPSŠtevilka: 3353/OBC-27/2024/1
Datum : 29. 4. 2024
 

Prejšnji Sindikat policistov Slovenije odločno nasprotuje prevzemu nalog pravosodnih policistov in projektu Herkules 2,0 – obvestilo članstvu SPS
Naslednji Voščilo Sindikata policistov Slovenije ob 1. maju – prazniku dela
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član