Splošne novice
Ocenjevanje javnih uslužbencev in usklajevanje poklicnega in družinskega življenja - obvestilo za zaposlene

Ocenjevanje javnih uslužbencev in usklajevanje poklicnega in družinskega življenja - obvestilo za zaposlene

Spoštovani članice in člani SPS, ter vsi zaposleni v Policiji, MNZ in IRSNZ!

Obveščamo, da smo na pristojno Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovili poziv s pobudo, ki se nanaša na ocenjevanje in usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Pobudo vam posredujemo v nadaljevanju tega obvestila.

»V Sindikatu policistov Slovenije z zaskrbljenostjo opazujemo, da vse več zaposlenih javnih uslužbenk težko usklajuje svoje poklicno in družinsko življenje. Seznanjeni smo tudi z veljavno sodno prakso, ki pravico do pridobitve ocene veže na prisotnost na delu kot osnovni predpogoj, da se rezultati delovne in strokovne kvalitete lahko ocenijo. Navedeno pa pomeni, da javne uslužbenke, ki so odsotne celotno ocenjevalno obdobje, zaradi koriščenja starševskega dopusta in drugih upravičenih odsotnosti iz dela, niso ocenjene in posledično nimajo možnosti napredovanja v primerjavi s svojimi moškimi kolegi.


Navedeno se nam zdi popolnoma nesprejemljivo, saj dejstvo, da je javna uslužbenka odsotna iz dela zaradi skrbi za otroka, ne bi smelo vplivati na višino njene plače in ne bi smela biti zaradi tega postavljena v slabši položaj kot moški javni uslužbenci, ki so ves čas prejemali ocene in bili zato nagrajeni z višjo plačo, saj so prejemali ocene.


Prav tako smo v SPS seznanjeni, da je g. Peter Pogačar na XXIII. Dnevih delovnega prava in socialne varnosti, dne 31. 5. 2024 v okviru omizja na temo Spodbujanje kolektivnih pogajanj o določanju plač izjavil, da javne uslužbenke nimajo več slabših plač zaradi ocenjevanja, saj so prejemale ocene, ker so sindikati izsilili, da morajo biti ocenjene.


Zaradi navedenega se sedaj sprašujemo, kaj je bilo s to izjavo g. Petra Pogačarja mišljeno, saj nam je znana sodna praksa, prav tako pa tudi mnenje št. 1002-359/2022/2, z dne 6. 4. 2022, ki ga je pripravil prav g. Peter Pogačar in v njem decidirano navaja, da sicer Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede določa izjeme, ko se javni uslužbenci ocenijo, čeprav so bili odsotni v preteklem koledarskem letu več kot šest mesecev, in med njimi navaja tudi v primeru starševskega varstva (porodniški dopust). Prav tako je v tem mnenju opozoril na odločitev Višjega delovnega in socialnega sodišča št Pdp 728/2010, ki govori o prisotnosti na delu kot osnovnem pogoju za ocenitev.


V zvezi navedenega torej ugotavljamo, da so javne uslužbenke v neenakem položaju s svojimi moškimi kolegi, saj se lahko zgodi, da je zaradi dveh porodov odsotna ves čas iz dela tudi tri leta ali več, kar pa posledično pomeni, da tri leta ni prejela ocen in zato ni napredovala v plačnih razredih, vse to pa pomeni, da ima ob isti delovni dobi kot moški javni uslužbenci, slabšo plačo za isto opravljeno delo in to samo zato, ker je bila odsotna zaradi rojstva in skrbi za otroka/e. Prav tako javna uslužbenka zaradi tega neocenjevanja, ne mora napredovati v nazivih v skladu z Uredbo o napredovanju uradnikov v nazive, saj je tudi za napredovanje v naziv eden iz med pogojev zadostno število točk, kar pa posledično tudi pomeni, da ima zaradi tega slabšo plačo kot moški javni uslužbenci, saj tudi z napredovanjem v naziv javni uslužbenci pridobijo napredovanje v višje plačne razrede od 1-6 glede na določbe v Aktu, ki ureja v organu sistemizacijo delovnih mest.


Vse skupaj je pomembno zaradi tega, ker oskrbo večinoma zagotavljajo ženske, s tem pa je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja pogoj za to, da niso v slabšem položaju kot moški in seveda je to prispevek k enakosti spolov.


Glede na vse napisano torej sprašujemo, če je vodstvo Ministrstva za javno upravo pristopilo k spremembam zakonodaje in ostalih predpisov, ki bi naslovili opisan problem in bi tako uredili, da javne uslužbenke ne bi prejemale nižje plače kot moški javni uslužbenci.


V kolikor je bil g. Peter Pogačar narobe razumljen in se ne pripravlja sprememb v zvezi ocenjevanja, pa predlagamo tako Ministrstvu za javno upravo, kakor tudi Ministrstvu za delo, družino, invalide in enake možnosti, da pripravijo predloge, s katerimi se bodo spremenili relevantni predpisi tako, da bodo javne uslužbenke, ki bodo z dela odsotne celotno ocenjevalno obdobje prejele oceno, ki so jo prejele v zadnjem ocenjevalnem obdobju, ko so bile prisotne na delu vsaj toliko časa, da je bilo možno oceniti kvaliteto dela in ugotoviti ostale kriterije, ki so potrebni za ocenjevanje.
Obe naslovljeni Ministrstvi naprošamo, da pristopijo k ureditvi navedenega problema, ki bi izenačil ženske in moške javne uslužbence v višini plačila za opravljeno delo in tudi omogočil večjemu številu žensk, da bi se odločile za otroke, kar bi ob demografskih kazalcih, ki so za Slovenijo značilni, pomenilo, da bi se tudi več javnih uslužbenk brez bojazni za nižje plačilo, odločilo za otroka/e. V SPS menimo, da bi ravno ta predlagana sprememba vplivala na zmanjšanje neenakosti med spoloma na trgu dela, saj bi tako ženske javne uslužbenke lahko napredovale in ne bi bile zaradi daljših odsotnosti zaradi skrbi za otroka/e v slabšem položaju kot moški javni uslužbenci.


Prav tako vas naprošamo, da nas pisno povratno obvestite o vašem mnenju, da z njim obvestimo zainteresirano javnost, saj se problematika ne nanaša samo na zaposlene v Policiji, MNZ in IRSNZ, ampak na vse, ki so zaposleni v javne sektorju.«

S tem pisanjem ob enem pozivamo vse uslužbenke MNZ, Policije in IRSNZ, ki ste bile v zadnjem času zaradi vašega porodniškega dopusta neocenjene ali drugače diskriminirane, da nam to sporočite preko regionalnih predstavnikov. Dejstvo je, da bomo lahko le tako utemeljevali neenako obravnavo in slabšo plačo, ki jo prejemate zaradi tega, ker v obdobju porodniškega dopusta in ostalih odsotnosti, povezanih z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja, niste bile ocenjene.


V Sindikatu policistov Slovenije se zavedamo, da porodniški dopust in rojstvo ni razlog, zaradi katere bi morale biti javne uslužbenke diskriminirane, pritiski posameznih šefov na različnih nivojih so pa neopravičeni in nezakoniti. Namesto pritiska na vas, si pritisk zaslužijo zgolj oni, ki so vas omejevali v času in zaradi porodniškega dopusta in rojstva.


Z odličnimi pozdravi.

Sebastjan Korošec
generalni sekretar SPSŠtevilka: 3643/OBC-41/2024/1
Datum : 6. 6. 2024 

Prejšnji Povečanje turističnih kapacitet in nova ugodnost za člane SPS v Moravskih Toplicah – obvestilo
Naslednji Kadrovska pomoč NOE GPU policijskim upravam – nestrinjanje, opozorilo in pobuda
Ugodnosti za naše člane

Članom Sindikata policistov Slovenije omogočamo številne popuste pri ponudnikih raznovrstnih dejavnosti.

Postani naš član!

Postani član