Splošne novice
Napotitev na šolanje, došolanje oziroma priznavanje že pridobljene ustrezne  izobrazbe ter zaznane težave pri napredovanju - obvestilo članstvu

Napotitev na šolanje, došolanje oziroma priznavanje že pridobljene ustrezne izobrazbe ter zaznane težave pri napredovanju - obvestilo članstvu

Spoštovane članice in člani SPS ter vsi zaposleni v Policiji.

 

Obveščamo vas, da smo na podlagi predhodno podane pobude, in sicer glede napotitve na šolanje, došolanje oziroma priznavanja že pridobljene ustrezne izobrazbe ter zaznanih težav povezanih z napredovanjem, prejeli sledeč odgovor Ministrstva za notranje zadeve, ki ga v nadaljevanju navajamo v celoti.

 

»V letu 2010 je Policija pristopila k celoviti reformi sistema izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja v Policiji. Sprejeta je bila odločitev, da se izobraževalni program policist prenovi na podlagi revizije poklicnega standarda, in sicer tako, da se osnovno izobraževanje za poklic policista preoblikuje v višje strokovno izobraževanje. Ocenjeno je bilo namreč, da ključna dela, ki jih opravljajo policisti, zahtevajo usposobljenost za samostojno reševanje zahtevnejših del in nalog in prevzemanje odgovornosti za opravljeno individualno delo kot tudi za delo v skupini. Policisti opravljajo delo v kompleksnih in heterogenih situacijah, kar zahteva znanja in spretnosti, ki presegajo nivo srednješolske izobrazbe. Nov študijski program naj bi tako omogočal pridobitev strokovnega znanja in usposobljenost za reševanje strokovnih in delovnih problemov, za samostojno kritično presojanje in prevzemanje odgovornosti za delo ter zavezanost profesionalni etiki. Pri pripravi programa se je gradilo na že obstoječem izobraževalnem programu policist, ki se ga je nadgradilo s tistimi znanji in veščinami, ki so potrebne za policijsko delo in omogočajo odgovorno ravnanje v svobodni, demokratični, na pravu temelječi in socialni državi. Nov program tako poleg strokovnih, omogoča tudi razvoj socialnih in osebnostnih kompetenc. Okoliščine policijskega dela se spreminjajo, delo je vedno zahtevnejše, novi trendi v kriminaliteti zahtevajo od policije vedno več znanja, veščin in nove metode dela. Minister za notranje zadeve je tako z Odredbo o sprejemu višješolskega študijskega programa Policist (Uradni list RS, št. 5/2012) sprejel višješolski študijski program Policist za pridobitev naziva strokovne izobrazbe policist/policistka. Poleg tega je 12. 12. 2012 minister za notranje zadeve sprejel sklep, št. 600-51/2012/1 (261-03), ki določa, da se višješolski študijski program Policist za policiste, ki so pridobili strokovni naziv po programih na ravni srednje strokovne izobrazbe, izvaja kot izredni študij. V nadaljevanju je bil 7. 2. 2013 sprejet Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/2013), ki je v svojem 110. členu določal, da ministrstvo v petih letih po uveljavitvi zakona sistemizira delovna mesta, na katerih policisti opravljajo naloge z višjo strokovno izobrazbo, in na ta delovna mesta premesti policiste, ki pridobijo višjo strokovno izobrazbo. Isti člen je vseboval tudi določilo, da naloge na delovnih mestih, za katera se zahteva višja strokovna izobrazba, lahko opravljajo tudi policisti s srednjo strokovno izobrazbo, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona najmanj 17 let delovne dobe pri opravljanju nalog policije in so najmanj pet let opravljali naloge policije, za katere bo zahtevana višja strokovna izobrazba v skladu z drugim odstavkom tega člena. Kasneje je bila slednja določba spremenjena, in sicer z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list, št. 77/2016, ZODPol-C), ki je po novem določal, da naloge na delovnih mestih, za katera se zahteva višja strokovna izobrazba, lahko opravljajo tudi policisti s srednjo strokovno izobrazbo, ki imajo na dan uveljavitve akta iz drugega odstavka tega člena najmanj 15 let delovne dobe pri opravljanju nalog policije ali pri opravljanju drugih primerljivih nalog v drugih državnih organih (npr. vojaška policija, finančna uprava) in so najmanj tri leta opravljali naloge policije, za katere se zahteva višja strokovna izobrazba. Nov poklicni standard in nov študijski program sta bila torej sprejeta ob ugotovljenih strokovnih razlogih za dvig izobrazbene ravni za opravljanje poklica policista. Pri tem je bistvenega pomena, da naloge policista opravlja oseba, ki je višješolsko izobrazbo policist in s tem vsa potrebna znanja tudi pridobila, kajti znanj za opravljanje tega poklica ni možno pridobiti na nobeni drugi izobraževalni instituciji. Ocenjeno je bilo še, da ima za opravljanje poklica policista na VI. ravni zahtevnosti dovolj znanja tudi oseba, ki je pridobila poklic policista na V. ravni in ima 15 let delovne dobe pri opravljanju nalog policije ali pri opravljanju drugih primerljivih nalog v drugih državnih organih. Drugih izjem pa veljavni ZODPol ne določa. Izhajajoč iz vsega navedenega ocenjujemo, da je zakonska ureditev, na podlagi katere je treba na izobraževanje za pridobitev višješolske izobrazbe policist napotiti tudi osebe, ki imajo že pridobljeno najmanj višješolsko izobrazbo katere koli smeri in ne izpolnjujejo pogoja delovne dobe iz 110. člena ZODPol, sledila zgoraj pojasnjenim strokovnim razlogom. Določitev tovrstnih novih izjem pa bi lahko po našem mnenju vodila v razvrednotenje poklica policista. Navedeno pa ne pomeni, da se ob napotitvi na izobraževanje za pridobitev višješolske izobrazbe policist ne upošteva že pridobljena druga najmanj višješolska izobrazba. Skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13; ZVSI) je obseg in organizacija študija izrednim študentom na podlagi priznavanja predhodno pridobljenega znanja in delovnih izkušenj pri opravljanju poklica policist namreč prilagojena. Postopek priznavanja predhodno formalno, neformalno in z delom pridobljenega znanja na podlagi 14. člena ZVSI, ki je podrobneje urejen v Pravilniku o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 20/10), vodi študijska komisija Višje policijske šole. Po končanem postopku se študentu izda sklep, v katerem študijska komisija konkretno navede, katero znanje in veščine oziroma katere kompetence ter v kakšnem obsegu se mu priznajo. Študentu se torej lahko predhodno pridobljeno znanje prizna, če primerjava pokaže, da njihovo znanje po vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti ali deloma ustreza splošnim ciljem in predmetno specifičnim kompetencam, določenim z višješolskim programom Policist, pri čemer se upošteva tudi stopnja in smer izobrazbe, ki jo je študent že pridobil. Obveščamo vas, da je ministrstvo Policijsko akademijo seznanilo z oceno, da bi bilo treba proces pridobivanja izobrazbe za izpolnitev obveze delodajalca iz 110. člena ZODPol pospešiti, in hkrati pozvalo, da vse policiste, ki še niso bili napoteni na izobraževanje za pridobitev višješolske izobrazbe policist na podlagi 110. člena ZODPol in ne izpolnjujejo pogoja delovne dobe iz tega člena, seznani z možnostjo priznavanja predhodno pridobljenega znanja ter z izvedbo postopkov priznavanja prične čim prej.

 

V vašem dopisu ste navedli tudi primere nemožnosti premeščanja policistov, ki zasedajo delovna mesta, sistemizirana na podlagi 110. člena ZODPol, na določena bolj odgovorna delovna mesta, nemožnost napredovanja teh policistov v naziv, itd. V ministrstvu se zavedamo opisane problematike in vas ob tem želimo seznaniti, da je bila na novo imenovana delovna skupina za vzpostavitev sistema certificiranja nacionalne poklicne kvalifikacije »policist«, ki bo proučila možnost vzpostavitve sistema certificiranja nacionalne poklicne kvalifikacije ter v primeru vzpostavitve izvedla nadaljnje aktivnosti. Ocenjujemo namreč, da bi bilo možno opisano problematiko urediti skozi vzpostavitev nacionalne poklicne kvalifikacije v policiji, kot ste tudi sami predlagali«.

 

Članice in člani SPS, ki imajo morebiti še dodatna vprašanja, povezana z navedeno tematiko, pa se lahko obrnejo na svoje regionalne predstavnike oziroma njihove namestnike ali pa na elektronski naslov projektna@sindikat-policistov.si

 

 

Z odličnimi pozdravi.

 

 Sebastjan Korošec

generalni sekretar SPS

 

 

 

Številka: 3643/OBC-95/2021/1                                                

Datum :  24. 12. 2021

 

Prejšnji USTAVNO SODIŠČE ZAČASNO ZADRŽALO IZVAJANJE DOLOČB ZODPOL GLEDE PRENEHANJA POLOŽAJEV V POLICIJI
Naslednji ENOURNA VADBA V ŽIVO NA DALJAVO »URA ZA SPROSTITEV« – OBVESTILO
Postani naš član!

Postani član