Pridružite se nam:

NAPREDOVANJE V PLAČNIH RAZREDIH V LETU 2021 – OBVESTILO ZA ČLANSTVO

Datum objave: 24-09-2021

Spoštovane članice in člani SPS.

 

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) z veseljem ugotavljamo, da je v enote prišlo obvestilo MNZ, da se postopek preverjanja pogojev za napredovanje v letu 2021 za uslužbence, ki vam je napredovalno obdobje začelo teči v letu 2018 od vključno 2. aprila 2018 do vključno 1. decembra 2018, izvede ponovno in se vam upošteva veljavne ocene delovne uspešnosti.

 

V preteklosti smo vas obveščali, da se je policistom, ki so bili na podlagi 110. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13 s spremembami in dopolnitvami), 30. 6. 2018, premeščeni iz V. v VI. tarifni razred, prekinilo napredovalno obdobje za napredovanje v plačne razrede.

 

V SPS ugotavljamo, da navedeno pomeni, da boste vsi, ki ste bili v letu 2018 premeščeni iz  V. v VI. tarifni razred, v letošnjem letu napredovali v plačnih razredih, če ste z ocenami iz leta 2018, 2019 in 2020 dosegli tri ocene, ki pomenijo izpolnjevanja pogojev za napredovanje.

 

Pri tem vam sporočamo, da:

za en plačni razred tako napredujejo tisti javni uslužbenci, ki v napredovalnem obdobju treh let dosežejo:

-       ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,

-       ob tretjem in četrtem napredovanju najmanj 12 točk,

-       ob petem napredovanju najmanj 13 točk in

-       ob vseh nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.

 

Za dva plačna razreda pa lahko napredujejo tisti javni uslužbenci, ki ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob vseh nadaljnjih napredovanjih pa 15 točk.

 

Pri tem opozarjamo, da vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z uvrstitvijo nad začetni plačni razred naziva, se šteje za eno napredovanje.

 

Glede na navedeno je bilo s spremembo Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede urejena anomalija,, ki je nastala zaradi premestitve iz V. v VI. Tarifni razred.

 

Vseeno v SPS pripominjamo, da smo na težave pri napredovanjih opozarjali v preteklosti, saj smo anomalije zaznali tudi pri napredovanju v nazive v povezavi z napredovanjem v plačne razrede. Zaradi navedenega smo v SPS podali pobudo, na seji pogajalske komisije, ki je potekala 11. 9. 2019 (Zapisnik seje pogajalske komisije št. 0100-26/2019, 16. 9. 2019), v Konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo, glede večkratnega preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Prav tako smo v SPS Ministrstvu za javno upravo (MJU) posredovali obrazložen predlog v katerem smo navedli, da ugotavljamo, da so zaradi obstoječe ureditve preverjanja pogojev za napredovanje posamezni javni uslužbenci postavljeni v neenakopraven položaj, in sicer zlasti v primerih zasedbe ali premestitve na delovno mesto v višjem tarifnem razredu po poteku rokov za preverjanje pogojev napredovanja (v mislih smo imeli vse premestitve v višji tarifni razred, predvsem pa sedaj, ko so bili policisti premeščeni iz V v VI. tarifni razred s 30. 6. 2018). Zaradi navedenega smo MJU seznanili, da želimo s podano pobudo, odpraviti neenakopravnost pri preverjanju pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive.

 

V SPS smo predlagali, da se spremenita Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19) ter Uredba o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09, 19/10 in 24/19), in sicer v delu glede postopka preverjanja pogojev za napredovanje.

 

Na podlagi napisanega smo predlagali, da se spremeni prvi stavek, prvega odstavka, 5. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19), ki naj se po novem glasi: »Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se izvede vsako leto do 15. novembra, tako da lahko v višji plačni razred napredujejo vsi javni uslužbenci, ki najkasneje do 15. novembra koledarskega leta izpolnijo pogoje za napredovanje po tej uredbi.« Poleg tega smo predlagali še, da se izročitev obvestila in pisnega predloga aneksa javnemu uslužbencu vežeta na roke iz predlagane spremembe 5. člena, predmetne uredbe. Zaradi navedenega zamika preverjanja pogojev, bi lahko vsi policisti, ki so bili prevedeni iz V v VI. tarifni razred, napredovali že v letu 2021, ob predpostavki, da imajo zadostno število točk, ki so potrebne po 5. členu Uredbe.

 

Prav tako smo še predlagali, da se spremenita tudi prvi in drugi ostavek 11. člena Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09, 19/10 in 24/19), in sicer tako, da se po novem prvi odstavek glasi: »Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se glede na določbe te uredbe za vse uradnike izvede dvakrat letno, in sicer prvič do 15. marca ter drugič do 15. septembra.« Drugi odstavek pa se po spremembi glasi: »V eno stopnjo višji naziv napredujejo uradniki, ki najkasneje do 15. marca oziroma najkasneje do 15. septembra koledarskega leta izpolnijo pogoje za napredovanje po tej uredbi«. Ob enem smo še predlagali, da se spremeni tudi rok o odločitvi predstojnik o napredovanju v višji naziv, in sicer iz 60 na 30 dni.

 

V SPS zato obžalujemo, da se ni k spremembam pristopilo celostno, saj bi se na predlagan način ocenjevanje javnih uslužbencev ter uradnikov deloma tudi časovno ločilo od postopka napredovanja v plačne razrede in nazive. Poleg tega bi bilo napredovanje v nazive potrebno izpeljati pred napredovanjem v plačne razrede, saj so v napsrotnem primeru oškodovani tisti uradniki, ki so že v najvišjem plačnem razredu znotraj posameznega naziva in morajo zaradi tega najprej napredovati v višji naziv, da se jim nato odpre tudi možnost nadaljnjega napredovanja v plačne razrede.

 

Ne glede na to, si bomo v SPS še naprej prizadevali za spremembo Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive, na način, da zaposleni pri napredovanjih ne bi bili več prikrajšani.  

 

 

Z odličnimi pozdravi.

 

 

                                                                                               Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

Številka:  3643/OBC-80/2021/1

Datum :   24. 9. 2021

 

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>