Pridružite se nam:

ZAHTEVE PO IZPOLNJEVANJU POGOJEV PCT

 

Datum objave: 25-08-2021

Spoštovane članice in člani SPS in vsi zaposleni!

 

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) smo v preteklih dneh prejeli večje število vprašanj članic in zaposlenih, ki se nanašajo na zahteve delodajalca po izpolnjevanju pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Številni zaposleni so bili tudi deležni groženj o delovnopravnih sankcijah (disciplinski ukrepi, opozorila pred odpovedjo, itd.), v kolikor ne bodo izpolnjevali pogoja PCT. Dodatni nemir je med zaposlene vneslo tudi medijsko poročanje o vsebini okrožnice Ministrstva za izobraževanje, šport in znanost (MIŠZ), kjer je navedeno, da bodo zaposlene v šolstvu tudi odpuščali v primeru, da ne bodo izpolnjevali pogojev PCT.

 

Po našem mnenju je nesporno, da v trenutno veljavnem ZNB ni predvideno obvezno cepljenje za SARS – CoV-2. Vlada R Slovenije je z odlokom bolezen SARS-CoV-2 sicer uvrstila v prvo skupino nalezljivih bolezni, vendar iz javno dostopnih virov (npr. https://www.24ur.com/novice/korona/vlada-covid-19-uvrstila-v-1-skupino-nalezljivih-bolezni-ali-to-res-pomeni-da-bo-cepljenje-obvezno.html) izhaja, da na pristojnem ministrstvu zavračajo obvezno ali celo prisilno cepljenje proti SARS- CoV-2. Iz navedenega je mogoče zaključiti, da trenutno cepljenje proti SARS-CoV-2 ni obvezno.

 

Ne glede na to, da po našem mnenju cepljenje proti SARS-CoV-2 ni obvezno, pa želimo kljub temu opozoriti na določbe Zakona o varstvu in zdravju pri delu (ZVZD-1, UL RS št. 43/21 z dopolnitvami), ki določa, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu in da mora v ta namen izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Predvsem ima delavec pravico do delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu.

Na podlagi pridobljenih mnenj številnih pogodbenih odvetnikov izpostavljamo naslednja dejstva:

 

-      V Republiki Sloveniji je skladno s 35. členom Ustave zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti kot temeljna človekova pravica in svoboščina, Ustava pa ne dopušča možnosti omejevanja te človekove pravice z zakonskimi predpisi.

-      V Republiki Sloveniji ne obstaja zakonska podlaga za pogojevanje delovnega razmerja s takšnim posegom v ustavno zagotovljene pravice do telesne integritete.

-      Delodajalec je skladno z 43. členom ZDR-1 delavcu dolžan zagotavljati delo, za katerega sta se stranki dogovorili v pogodbi o zaposlitvi ter delavcu zagotoviti vsa potrebna sredstva in delovni material, da lahko nemoteno izpolnjuje svoje obveznosti, in mu omogočiti prost dostop do poslovnih prostorov.

-      Odločitev o cepljenju ali testiranju je svobodna odločitev vsakega posameznika, saj pomeni poseg v telesno integriteto in delodajalec nikogar ne more prisiliti k podrejanju takšnim pogojem.

-      Delodajalec je skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu; v ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Delodajalec lahko in mora organizirati delovni proces na takšen način, da zagotovi varno delovno okolje in v ta namen lahko določi dela in naloge, ki jih je dovoljeno opravljati samo pod pogojem PCT.

-      Delavec mora po drugi strani spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, opravljati delo s tolikšno pazljivostjo, da varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb, uporabljati sredstva za delo, varnostne naprave in osebno varovalno opremo skladno z njihovim namenom in navodili delodajalca, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v brezhibnem stanju.

-      Po našem mnenju trenutno ne obstaja zadostna zakonska ali podzakonska podlaga pri delodajalcu, da delavec izpolni pogoj PCT. Delodajalec tisti, ki mora organizirati delo na takšen način in takšnimi zaščitnimi sredstvi, ki zagotavljajo varno delo.

-      Glede na to, da trenutno ne obstaja zadostna zakonska ali podzakonska podlaga pri delodajalcu, ZDR-1 in ZJU ne dopuščata kakršnihkoli delovnopravnih sankcij zoper zaposlene, ki ne želijo izpolniti pogoja PCT, saj to ne predstavlja kršenja pogodbe o zaposlitvi, vsaka grožnja s takšnim ukrepom pa pomeni nezakonito ravnanje.

 

Obveščeni smo tudi o posameznih primerih, ko nadrejeni policistom (predvsem v zvezi izvajanja nalog varovanja dogodkov predsedovanja EU, nadzor lokacij kjer je obiskovalcem dovoljen vstop le s PCT pogojem, ipd) grozijo z delovnopravnimi sankcijami, v kolikor se ne bodo cepili ali testirali za bolezen COVID-19. V posameznih primerih so neposredni vodje policistkam in policistom celo grozili, da jih bodo na testiranje razporedili z delovnim nalogom, kar je nedopustno in predstavlja nezakonito ravnanje. Nadrejeni se pri tem sklicujejo na to, da zaposleni  kršijo pogodbo o zaposlitvi v zvezi s svojimi obveznostmi glede varnosti in zdravja pri delu. Takšno naziranje oz. sklicevanje pa ni pravilno. Obveznosti delavca v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu so taksativno naštete v 50. členu ZVZD in so:

-      v skladu z navodili delodajalca pravilno uporabljati delovno opremo in druga sredstva za delo vključno z varnostnimi napravami;

-      v skladu z navodili delodajalca pravilno uporabljati osebno varovalno opremo v skladu z njenim namenom;

-      takoj obvestiti delodajalca ali delavce, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolženi za varnost in zdravje pri delu o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali drugem pojavu, ki bi pri delu lahko ogrozil njegovo zdravje in varnost ali zdravje in varnost drugih oseb;

-      sodelovati z delodajalcem in delavci, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolženi za varnost in zdravje pri delu, dokler se ne vzpostavijo varno delovno okolje in delovne razmere ter izvedejo ukrepi inšpekcije za delo.

 

Ponovno poudarjamo, da delodajalec lahko z oceno tveganja in internim aktom določi, katere naloge opravijo zaposleni, ki izpolnjujejo pogoj PCT, kar v praksi pomeni, da lahko izvedbo takšnih nalog dodeli le zaposlenim, ki ta pogoj izpolnjujejo. V tej fazi po našem mnenju niso možne delovno pravne sankcije zoper zaposlene.

 

Sindikat policistov Slovenije odločitev o cepljenju ali testiranju prepušča vsakemu posamezniku, saj spoštujemo temeljne ustavne postulate glede zagotavljanja nedotakljivosti telesne integritete, ki so zagotovljene tudi z mednarodnimi konvencijami. V SPS menimo, da gre pri tem za svobodno odločitev vsakega posameznika.

 

 

S spoštovanjem,


                                                                                               mag. Kristjan Mlekuš

                                                                                               Predsednik SPS

Številka:  3278/OBC-68/2021/1

Datum :   25.8.2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>