Pridružite se nam:

POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA - OBVESTILO ČLANSTVU SPS

Datum objave: 05-08-2021

Spoštovane članice in člani SPS, ostali zaposleni!

 

V Sindikatu policistov Slovenije smo vas v juniju obveščali o podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, kar je bila posledica sklenjenega dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov povezanih s povračilih stroškov in drugimi prejemniki javnih uslužbencev, ki je med drugim na novo ureja tudi povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. S strani članov smo bili v nadaljevanju obveščeni, da prihaja do različnih kršitev oz. nepravilnostih, ki smo jih reševali individualno.

 

Zaradi različnih mnenj in tolmačenj, ki so bila posredovana po sprejemu Aneksa in posledičnih kršitev do katerih je prišlo, smo se pri pogajanjih na javnem sektorju, 14. 7. 2021, dogovorili, da se ustanovi mešana delovna skupina pri MJU, v kateri bomo po dogovoru znotraj Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja  neposredno sodelovali, in sicer pri obravnavi pojasnil povezanih s povračili stroškov in drugimi prejemki, tudi člani SPS.

 

V SPS smo s strani delodajalca prejeli tudi mnenje glede javnih uslužbencev, ki so bili upravičeni do povračila stroškov prevoza na delo v obliki kilometrine in ki niso bili prisotni na delu cel mesec, obračunano in izplačano povračilo stroškov prevoza, pa jim je bil prevoz v sorazmernem delu od pavšala (30 EUR) in ne v obliki kilometrine za tiste dni, ko je bil dejansko javni uslužbenec prisoten na delovnem mestu in vam ga posredujemo v nadaljevanju:

 

» Iz drugega odstavka 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/2021) izhaja, da se za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela javnemu uslužbencu po najkrajši varni poti prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 evrov. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela iz prejšnjega stavka se javnemu uslužbencu povrne glede na število prihodov na delo in odhodov z dela.

 

Če je javni uslužbenec ob polni mesečni obveznosti upravičen do kilometrine, ki znaša več kot 30 evrov, je v primeru, kadar nima polne mesečne prisotnosti na delu, treba strošek prevoza na delo in z dela povrniti za tiste dni, ko je bil dejansko prisoten na delu (glede na število prihodov in odhodov z dela). Sorazmerni znesek kilometrine se v takem primeru izračuna na način, da se znesek kilometrine, ki bi javnemu uslužbencu pripadal ob polni mesečni prisotnosti, deli s številom njegovih delovnih dni v tem mesecu ter pomnoži s številom dni, ko je bil prisoten na delu in mu je za to prisotnost dejansko pripadalo povračilo stroškov prevoza na in z dela.

 

Obračun od pavšala 30 Evrov pa je možen izključno v primeru, ko gre za javnega uslužbenca, ki bi bil ob polni mesečni prisotnosti na delu upravičen do povračila stroškov prevoza, ki bi bil nižji od 30 evrov. Takšnim javnim uslužbencem namreč pripada pavšal 30 evrov ob predpostavki polne mesečne prisotnosti. Če je tak javni uslužbenec odsoten z dela, mu pripada sorazmerni znesek kilometrine, ki pa se izključno v teh primerih izračuna iz pavšala. Sorazmerni znesek kilometrine se torej v takem primeru izračuna na način, da se pavšal deli s številom njegovih delovnih dni v tem mesecu ter pomnoži s številom dni, ko je bil prisoten na delu in mu je zato prisotnost dejansko pripadalo povračilo stroškov prevoza na in z dela.«

 

Članice in člani SPS, ki imajo morebiti še dodatna vprašanja, povezana z navedeno tematiko, pa se lahko obrnejo na svoje regionalne predstavnike oziroma njihove namestnike ali pa na elektronski naslov projektna@sindikat-policistov.si.

Z odličnimi pozdravi.

 

 

                                                                           Sebastjan Korošec

                                                                           generalni sekretar SPS                     


Datum:   5. 8. 2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>