Pridružite se nam:

PREDSEDOVANJE EU2021 IN ZAGOTAVLJANJE ODMORA TER USTREZNE PREHRANE – OBVESTILO O SESTANKU NA MNZ

Datum objave: 27-07-2021

Spoštovani!

 

Obveščamo vas, da je danes, na MNZ, na izključno pobudo Sindikata policistov Slovenije, potekal sestanek med predstavniki MNZ in obeh sindikatov, in sicer glede zagotavljanja pravice do odmora in prehrane policistkam in policistom, ki v okviru predsedovanja EU opravljajo delo varovanja oseb, objektov ter druge naloge.

 

Na sestanku smo predstavniki SPS izpostavili zlasti, da je nesprejemljiva nezadostna organizacija dela pri dogodkih, katerih časovni termini so (bili) znani bistveno vnaprej, pri čemer smo opozorili na obveznost delodajalca pri zagotavljanju spoštovanja določb veljavne zakonodaje glede odmora med delom in pravice v zvezi prehrano, ki jih zagotavlja Kolektivna pogodba h negospodarskim dejavnostim v RS (KPND). Pri tem smo predstavniki SPS opozorili zlasti na :

 

-      da mora vodstvo policije spoštovati vso delovno pravno zakonodajo, vključno z zagotavljanjem pravice do izbire med »suhimi obroki« in izplačilom regresa za prehrano in seveda spoštovanjem pravice do odmora v skladu z določbami ZDR-1 in KPP,

-      da se primarno zagotovi tople obroke vsem policistom in je nesprejemljivo ločevanje na glede zagotavljanje toplih in suhih obrokov, saj je zagotavljanje toplega obroka samo stvar ustrezne in pravočasne organizacije dela in so dogodki že vnaprej znani,

-      da se spoštujejo določila HACCP, predvsem glede sledljivosti prehrane, vključno z označevanjem datuma izdelave sendvičev,

-      da se v okviru zmožnosti zagotovi bolj raznovrstna prehrana in ob tem upošteva tudi možnosti izbire za vegetarijance, alergijske standarde, dietne omejitve in podobno

 

Na sestanku smo izpostavili tudi, da vodstvo policije ponovno zavestno krši delovno-pravno zakonodajo, saj je Služba generalnega direktorja policije (SGDP) v policijske enote posredovala dopis št. 2410-86/2020/142 (2-10), v katerem je navedla, da

 

»Čas za odmor za malico na točkah notranje varovanje, zunanje varovanje, protibombna kontrolna točka pa je v prvi uri izmene – ob napotitvi na delo, saj se izmene ravno iz tega razloga prekrivajo.« Takšna navedba v dokumentu SGDP je namreč v popolnem nasprotju z določbami 4. odstavka 154. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki jasno in nedvoumno določa, da »se odmor lahko določi šele po eni uri dela in najkasneje eno uro pred koncem delovnega časa«. Delodajalec namreč ne more in ne sme samovoljno kršiti kognitivnih določb delavske zakonodaje, saj s tem zavestno krši zakonsko zagotovljene pravice zaposlenih. Delodajalec je dolžan delo organizirati tako, da upošteva vso veljavno zakonodajo in se pri tem ne more in ne sme sklicevati na »zahtevnost« izvedbe varovanj. To pa še posebej zato, ker so vsi dogodki v okviru predsedovanja znani veliko časa vnaprej, vključno z dokaj natančno časovnico protokolarnih dogodkov.

 

Na podlagi medsebojne izmenjave mnenj, težav in možnih rešitev s strani predstavnikov SPS in MNZ, smo se dogovorili:

-      vodstvo MNZ bo ponovno opozorila SGDP, da so dolžni spoštovati delovno-pravno zakonodajo, vključno z zagotavljanjem odmora (ne eno uro po začetku in ne eno uro pred zaključkom delovnega časa) in možnosti izbire med brezplačno prehrano, ki jo zagotavlja delodajalec in izplačilom regresa za prehrano,

-      vodstvo MNZ opozori vodstvo policije na organizacijo dela ter zagotavljanje odmora

-      primarno se policistkam in policistom, ki so razporejeni več kot 8 ur v službo v okviru varovanj, zagotovi topel obrok (še vedno obstaja možnost izbire med toplim obrokom in izplačilom regresa za prehrano), pri čemer se ne bo ločevalo med zaposlenimi glede toplih in suhih obrokov na isti lokaciji

-      zagotovi se raznovrstna prehrana z možnostjo izbire za vegetarijance, alergijske in dietne omejitve, pri čemer bo poudarek na pestrost in varnost prehrane, od Policije pa bo MNZ zahteval pravočasno obveščanje ter pravočasno sporočanje omejitev posameznih zaposlenih, ki so napoteni na izvajanje nalog

-      zagotovi se označevanje »suhih obrokov« prehrane z datumom izdelave sendvičev, da ne bo prihajalo do nevarnosti razdelitve postane prehrane

 

Hkrati vas obveščamo, da smo se dogovorili, da bomo spremljali izvajanje dogovorjenih skupnih točk in se po potrebi ponovno sestali.

 

Vse članice in člane ter ostale zaposlene pozivamo, da nas v primeru ponavljanja kršitev obvestijo, saj bo SPS ustrezno ukrepal za zavarovanje pravic iz delovnega razmerja.

 

S spoštovanjem,

 


 

                                                                                               mag. Kristjan Mlekuš

                                                                                               Predsednik SPS

Številka:  3278/OBC-66/2021/1

Datum :  26.7.2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>