Pridružite se nam:

PREDLOG ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV SPORAZUMA MED POLICIJSKIM SINDIKATOM SLOVENIJE, SINDIKATOM POLICISTOV SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE (URADNI LIST 41/2012)

Datum objave: 26-07-2021
Spoštovani,

obveščamo vas, da je Sindikat policistov Slovenije (SPS) dne 23.7.2021, na Vlado Republike Slovenije, kot podpisnik Sporazuma med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije (Uradni list št. 41/2012, v nadaljevanju Sporazum), naslovil pobudo za spremembo in dopolnitev navedenega sporazuma in sicer v točki 1. sporazuma.

V Sindikatu policistov Slovenije ugotavljamo, da vsebina 1. točke Sporazuma, po preteku več kot devet let od njegove sklenitve, ne odraža več dejanskega stanja, zaradi katerega je bila določba med podpisniki sklenjena. Predmetna določba, za katero SPS predlaga spremembo se namreč glasi:
1. Vlada RS se zaveže, da bo omogočala izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela zaposlenim v policijskih enotah na lokalni ravni organiziranosti policije, vključno s Sektorji kriminalistične policije na policijskih upravah, ki imajo kadrovsko zasedenost na dan podpisa tega sporazuma pod 85%, in zaposlenim na tistih policijskih enotah na lokalni
ravni organiziranosti policije, ki so najbolj obremenjene.
Višina zneska za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz prejšnjega odstavka te točke se določi od 4% do 6% od osnovne plače zaposlenega.

Povečan obseg dela v višini od 10% do 15% osnovne plače zaposlenega se določi tudi policistom v V. in VI. tarifni skupini, ki na podlagi začasnega pooblastila opravljajo naloge prekrškovnega organa, za katere se zahteva VII. stopnja strokovne izobrazbe.

Podrobnejše kriterije in merila za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela dogovorijo in določijo Policija, PSS in SPS v roku 14 dni po podpisu tega sporazuma.

Za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v Policiji se porabi zakonsko dopustni maksimum obsega finančnih sredstev.
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se prične izplačevati pri plači za mesec junij 2012, pri čemer se najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje kriterijev iz prvega odstavka te točke sporazuma.
Število sistemiziranih delovnih mest se ne sme zmanjševati administrativno, sicer se ne šteje, da je spremenjen kriterij
kadrovske zasedenosti.
V času od sklenitve sporazuma do danes, je bilo v Policiji izvedenih več organizacijskih sprememb, prav tako so se spremenile številne druge okoliščine, ki po mnenju SPS, terjajo spremembe in dopolnitve Sporazuma. Te okoliščine so zlasti:
- iz sporazuma so izvzete operativne enote na regionalnem in državnem nivoju organiziranosti Policije, ki bi po našem mnenju morali biti vključene v sporazum (OKC, Enote vodnikov službenih psov, Center za tujce, Specializirana enota za nadzor državne meje, Specializirana enota za nadzor prometa, Uprava kriminalistične Policije, Uprava avtocestne policije, Specialna enota policije, Center za varovanje in zaščito, ipd.), ki so glede na veljavne določbe izvzete iz sporazuma
- povečal se je zakonsko dopustni maksimum, ki se lahko izplačuje, zato je po mnenju SPS potrebno na novo določiti upravičence in višine odstotkov,
- številne nove uvrstitve delovnih mest, ki vplivajo na medsebojna plačna razmerja v organizacijski strukturi Policije
- glede na veljavne določbe je onemogočeno izplačevanje posameznim policistom, ki so pripadniki Posebne policijske enote in povečanega obsega dela zaradi dela v PPE ni mogoče ovrednotiti
- Ustanovitev novih policijskih enot (avtocestna policije, SENDM II, ipd.) na državni ravni
- Izenačitev administrativnega osebja na lokalni, regionalni in državni ravni pri upravičenosti do izplačila povečanega obsega dela
- Morebitno novo ustanavljanje policijskih enot na regionalni ali državni ravni, predvsem po vstopu Republike Hrvaške v Schengensko območje
- Številne anomalije pri izplačevanju, ki smo jih v preteklih letih zaznali in na to večkrat opozorili
Glede na navedeno, smo v Sindikatu policistov Slovenije Vladi RS predlagali, da se oblikuje pogajalska skupina vseh socialnih partnerjev, ki bi do 30.9.2021 pripravila spremembe in dopolnitve 1. točke Sporazuma, ki bodo pravičneje urejale izplačevanje povečanega obsega dela iz naslova trenutno veljavnega sporazuma. Spremembe in dopolnitve sporazuma ne bi prinesle nobenih dodatnih finančnih posledic, temveč gre le predlog drugačne razporeditve sredstev med zaposlenimi v policiji.

O nadaljnjih postopkih vas bomo pravočasno obvestili.

S spoštovanjem,
mag. Kristjan Mlekuš
Predsednik SPS

Številka: 3278/OBC-65/2021/1
Datum : 23.7.2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>