Pridružite se nam:

IZDAJA SKLEPOV K POGODBAM O ZAPOSLITVI - OBVESTILO ČLANSTVU

 

Datum objave: 18-06-2021
Obveščamo vas, da bodo v naslednjih dneh v policijske enote so s strani UOK posredovani Sklepi, s katerimi se spreminjajo določbe pogodb o zaposlitvi. Obveščamo vas, da smo v Sindikatu policistov Slovenije ugotovili, da so izdani sklepi v določenih delih sporni, na kar smo že opozorili delodajalca in ga pozvali k spremembi.

Sporni del se nanaša na določbo, ki se glasi: »Javni uslužbenec je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in iz dela skladno z določili KPND. Vsako spremembo, ki se nanaša na uveljavljanje navedene pravice, je javni uslužbenec dolžan sporočiti v 8 dneh po nastanku spremembe«. Takšna določba je v popolnem nasprotju z Aneksom KPND (Uradni list 88/2021), ki v 2. odstavku 7. člena določa, da je javni uslužbenec v roku 8 dni dolžan sporočiti pristojni službi delodajalca vsako spremembo podatkov iz 1., 2., 3. in 7. točke 1. odstavka navedenega člena, torej:
• 1. naslov stalnega bivališča,
• 2. naslov začasnega bivališča,
• 3. kraj/i (naslov/i), od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo,
• 7. uveljavljanje imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet: DA NE (označiti); v primeru DA – dokazilo o nakupu.

S samovoljnim širjenjem določb KPND v sklepih, s katerimi spreminja pogodbo o zaposlitvi, je nedopustno in nezakonito. Zato vse članice in člane pozivamo, da takšnih sklepov ne podpisujejo, saj bo SPS od MNZ zahteval takojšen umik in nadomestitev vseh aneksov.

V ostalem delu izdani sklepi niso sporni, saj zgolj urejajo pravno praznino, ki je nastala z uveljavitvijo Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/21 z dne 3. 6. 2021), ki je bila sklenjena zaradi zamika izplačilnega dne in sprostitev določenih varčevalnih ukrepov.

Policisti smo že sedaj imeli v pogodbah o zaposlitvi določeno, da se plača izplačuje do 15. v mesecu, vendar so pogodbe hkrati določale, da se dodatki za delo v posebnih pogojih, izplačujejo za predpretekli mesec. Z izdajo navedenih sklepov se ta pravna nedoslednost odpravlja.

Delodajalca smo že pozvali, naj sporne sklepe umakne in jih nadomesti z ustreznimi, sicer jih bomo izpodbijali, ker delodajalec samovoljno širi določbe KPND, pri čemer bomo v primeru sodnih izpodbijanj terjali tudi odgovornost zaradi neracionalne porabe javnih sredstev.

S spoštovanjem, 

                                                                                    mag. Kristjan Mlekuš
                                                                                    Predsednik SPS


Številka:  3278/OBC-53/2021/1
Datum :   16.6.2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>