Pridružite se nam:

PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA NAPREDOVANJE V PLAČNE RAZREDE TER NAZIVE - POBUDA              

Datum objave: 14-06-2021

Spoštovane članice in člani SPS ter vsi zaposleni v Policiji, MNZ in IRSNZ!

 

Obveščamo vas, da smo v zvezi z določbami Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list 74/2021), ki ga je Vlada Republike Slovenije sklenila s Policijskim sindikatom Slovenije (PSS), zaradi nekonsistentnih in pomanjkljivih rešitev, na Generalni sekretariat Vlade RS, MJU in MNZ podali pobudo, za celovito rešitev problematike napredovanj, ki jih navedeni sporazum žal ne razrešuje.

 

Navedeni sporazum v točki III. določa: Vlada RS se zaveže, da bo v 45 dneh od podpisa tega sporazuma novelirala uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, v okviru veljavnega sistema plač v javnem sektorju tako, da se od vključno leta 2021 postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za javne uslužbence plačne podskupine C3 izvede vsako leto na dan 15. novembra. Javni uslužbenci plačne podskupine C3 v višji plačni razred napredujejo in pridobijo pravico do plače s 1. decembrom leta, v katerem so izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred. Če bo prišlo po podpisu tega sporazuma do spremembe ureditve področja napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede, se za javne uslužbence plačne podskupine C3 v prehodnih določbah spremenjenih predpisov določi, da v letu 2021 napredujejo v skladu z uredbo, ki jo bo vlada sprejela na podlagi te točke sporazuma.

 

V Sindikatu policistov Slovenije opozarjamo, da navedena rešitev ne odpravlja vseh zaznanih anomalij pri napredovanjih, ki so se kot  sistemske težave pojavile v preteklih letih, od uveljavitve enotnega plačnega sistema. Na vse te anomalije smo Vlado RS in MJU opozorili že dne 3.1.2020 z dopisom št. 3643/GD-88/2019/1.

 

Pri tem opozarjamo, da samo realizacija določbe III. točke navedenega Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, ne pomeni odprave že zaznanih težav, temveč jih v posameznih primerih celo povečuje. Zato Vladi Republike Slovenije dajemo ponovno pobudo, da se v izogib novim težavam ter v cilju celovitih rešitev, poleg navedene zaveze, hkrati izvede še sprememba in dopolnitev Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09, 19/10 in 24/19).

 

Predlagamo, da se v proceduro na Vladi, vključi  tudi spremembe in dopolnitve prvega in drugega odstavka, 11. člena Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09, 19/10 in 24/19), in sicer tako, da se po novem:

-      prvi odstavek glasi: »Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se glede na določbe te uredbe za vse uradnike izvede dvakrat letno, in sicer prvič do 15. marca ter drugič do 15. oktobra.«

-      Drugi odstavek pa se po spremembi glasi: »V eno stopnjo višji naziv napredujejo uradniki, ki najkasneje do 15. marca oziroma najkasneje do 15. oktobra koledarskega leta izpolnijo pogoje za napredovanje po tej uredbi«.

-      Obenem še predlagamo, da se spremeni tudi rok o odločitvi predstojnik o napredovanju v višji naziv, in sicer iz 60 na 30 dni.

 

Na ta način bi se ocenjevanje javnih uslužbencev ter uradnikov deloma tudi časovno ločilo od postopka napredovanja v plačne razrede in nazive. Posledično pa bi bilo tudi manj težav zaradi morebitnih podanih pritožb na letne ocene. Obenem pa bi imeli odgovorni tudi več časa, saj se letno ocenjevanje ne bi več takoj nadaljevalo z ugotavljanjem oziroma preverjenjem pogojev za napredovanje v plačne razrede.

 

Poleg tega je napredovanje v nazive potrebno izpeljati pred napredovanjem v plačne razrede, saj so v napsrotnem primeru oškodovani tisti uradniki, ki so že v najvišjem plačnem razredu znotraj posameznega naziva in morajo zaradi tega najprej napredovati v višji naziv, da se jim nato odpre tudi možnost nadaljnjega napredovanja v plačne razrede.

 

Prav tako je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je za napredovanje v posamezne nazive potrebno imeti tudi delovne izkušnje, ki niso izražene samo v celih letih, ampak gre lahko tudi za npr. 3 leta in 7 mesecev oziroma 6 let in 6 mesecev zahtevanih delovnih izkušenj. Tako bi se z dvakratnim letnim preverjanjem pogojev za napredovanje v naziv odpravile tudi tovrstne težave. Navajamo primer člana SPS, ki je bil iz delovnega mesta policista premeščen na delovno mesto kriminalističnega inšpektorja, vendar zaradi opisanih omejitev, pogoj 3 let in 7 mesecev za napredovanje v naziv kriminalistični inšpektor II, izpolni nekaj dni po sedaj veljavnem datumu preverjanja pogojev, kjub temu, da bi se napredovanje izvedelo šele s 1.12.2021, ko te pogoje že izpolnjuje. Drug primer pa je policist, ki je imenovan v naziv z zaporedno št. II, ker pa je že dosegel najvišji plačni razred naziva, zaradi navedene anomalije ne more napredovati. V obeh primerih bi s premikom obeh datumov takšne anomalije odpravili.

 

Sam zamik datuma postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred in dvakratno letno preverjanje pogojev za imenovanje v višji naziv, pa tudi ne bosta vplivala na prejem višje plače, saj se višji naziv pridobi s 1. novembrom, višji plačni razred pa s 1. decembrom. Dejansko pa so nato sama izplačila, v obeh primerih, izvršena še en mesec kasneje, saj je izplačilo plače opravljeno vedno za nazaj. Predmetni predlog SPS torej ne prinaša finančnih obremenitev za proračun.

 

In nenazadnje tudi nekaj ostalih poklicnih skupin, znotraj javne uprave, ima prverejanje pogojev, vsaj za imenovanje v višji naziv določeno večkrat letno. Nekateri izmed njih celo trikarat letno.

 

Na podlagi napisanega smo v SPS prepričani, da je naša pobuda konkretno in ustrezno utemeljena ter tudi obenem podprta z argumenti. V SPS poudarjamo, da z navedeno pobudo tudi ne posegamo v predlog Vladne strani, ki je na sestanku vladne Skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 6. 3. 2019 (Zapisnik sestanka št. 0100-26/2019, 7. 3. 2019) predstavila predlog, da se postopek ugotovitev pogojev za napredovanje v plačni razred zamakne tako, da ne bi bilo več zamika med pravico do izplačila in pridobitvijo plačnega razreda. Prav tako je Vladna stran na sestanku članov vladne skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 27. 3. 2019 (Zapisnik sestanka št. 0100-26/2019, 2. 4. 2019) sindikatom predstavila predlog spremembe Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v nazive, zaradi  zamikov izplačil. Prepričani smo, da, z zgornjo pobudo sledimo temu cilju, kar je tudi ustrezno obrazloženo.

 

Na Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije. MJU in MNZ smo zato podali pobudo, da v izogib polovičnim rešitvam, ki prinašajo zgolj dodatne težave in neenakosti, v proceduro na Vlado RS hkrati vloži obe spremembi in dopolnitvi predmetnih predpisov, torej tako:

-      Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19), kot tudi

-      Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09, 19/10 in 24/19)

 


S spoštovanjem,

 

                                                                                               mag. Kristjan Mlekuš

                                                                                               Predsednik SPS

Številka:  3278/OBC-51/2021/1

Datum :   14.6.2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>