Pridružite se nam:

POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA - OBVESTILO ČLANSTVU SPS

Datum objave: 04-06-2021

Spoštovane članice in člani SPS ter vsi zaposleni v policiji, MNZ in IRSNZ.

 

Kot smo vas že obveščali, smo 1. 6. 2021 pristopili k podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju Aneks), ki je posledica sklenjenega dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov povezanih s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, ki med drugim na novo ureja tudi povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.

 

V skladu s sprejetim Aneksom povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova, s katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, do naslova, kjer javni uslužbenec opravlja delo, po najkrajši varni poti, če ta razdalja, upoštevaje tudi pešpoti, znaša več kot 2 kilometra.

 

Za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se prizna kilometrina v višini 10% cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 evrov. Pri slednjem pavšalnem znesku se upošteva tudi število prihodov na delo in odhodov z dela (sorazmerni delež).

 

Za obračun kilometrine se uporabi podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (najvišja cena), ki je bila poročana Evropski komisiji, za pretekli mesec, in sicer se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.

 

Za merjenje razdalje glede upravičenosti do povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter povračila kilometrine se uporablja daljinomer »Google Zemljevidi«. Kadar ima javni uslužbenec možnost prevoza po avtocesti, lahko za izračun najkrajše varne poti v digitalnem merilniku razdalje »Google Zemljevidi« označi prevoz po avtocesti.

 

V vsakem primeru pa se javnemu uslužbencu, ki delodajalcu predloži potrdilo o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet, stroški prevoza na delo in z dela povrnejo v višini celotne cene imenske mesečne vozovnice.

 

Mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več, kot znaša višina minimalne plače za polno mesečno delovno obveznost, razen če je bil javni uslužbenec premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.

 

V primeru, če mora javni uslužbenec zaradi potreb delovnega procesa, izrednega dogodka oziroma zaradi dela zunaj redno predvidenega razporeda priti na delo večkrat, kot je število delovnih dni, se mu za te prihode in odhode povrne stroške prevoza, ne glede na omejitev povezano z višino povračila stroškov prevoza na delo in z dela (minimalna plača).

 

Takrat, ko je organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz, oziroma če delodajalec zagotovi brezplačni prevoz na delo in z dela, pa javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne pripada.

 

Javnemu uslužbencu, ki delo opravlja v več krajih, pa se prizna kilometrina v višini 10% cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov, za celotno razdaljo med kraji opravljanja dela.

 

Kraj, iz katerega se javnemu uslužbencu povrnejo stroški prevoza na delo in z dela, je naslov v kraju stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslov v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližji delovnemu mestu.

 

V primeru, če ima javni uslužbenec v uporabi službeno stanovanje, se povračilo stroškov prevoza obračuna od naslova v kraju službenega stanovanja.

 

Javni uslužbenec poda pisno izjavo za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela glede na razdaljo, od koder se vozi na delo in z dela. Izjava vključuje naslednje podatke:

 

1.     naslov stalnega bivališča,

2.     naslov začasnega bivališča,

3.     kraj/i (naslov/i), od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo,

4.     razdalja od stalnega bivališča do delovnega mesta (v km),

5.     razdalja od začasnega bivališča do delovnega mesta (v km),

6.     razdalja od kraja/ev (naslov/i), iz katerega/katerih se javni uslužbenec dejansko vozi na delo do delovnega mesta (v km),

7.     uveljavljanje imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet: DA NE (označiti); v primeru DA – dokazilo o nakupu.

 

Vsako spremembo podatkov iz 1., 2., 3. in 7. točke prejšnjega odstavka mora javni uslužbenec v osmih dneh sporočiti pristojni službi delodajalca.

 

Članice in člani SPS, ki imajo morebiti še dodatna vprašanja, povezana z navedeno tematiko, pa se lahko obrnejo na svoje regionalne predstavnike oziroma njihove namestnike ali pa na elektronski naslov projektna@sindikat-policistov.si.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

                                                                                               Sebastjan Korošec

Številka: 3643/OBC-47/2021/1                                             generalni sekretar SPS

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>