Pridružite se nam:

POZIV K ODPRAVI DISKRIMINACIJE IN ZAGOTAVLJANJU ENAKOPRAVNOSTI PRI IZVAJANJU DOLOČB 110. ČLENA ZODPOL - OBVESTILO ČLANSTVU SPS

Datum objave: 21-04-2021

Spoštovane članice in člani SPS ter vsi zaposleni v Policiji.

 

 

Obveščamo vas, da smo na vodstvo policije naslovili poziv k zagotavljanju načela enakosti in odpravo diskriminacije pri dostopu do delovnih mest in pravic v zvezi napredovanj v nazive ter plačne razrede.

 

V predmetni zadevi gre namreč za diskriminatorno izvajanje določb 110. člena Zakona o organiziranosti in delu v Policiji (ZODPol), saj delodajalec različno obravnava zaposlene, ki so v enakem dejanskem stanju pri pridobivanju izobrazbe, dostopnosti premestitev na delovna mesta ter napredovanjih v nazivih in posledično plačnih razredih. V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) se navedene problematike dobro zavedamo in si jo prizadevamo rešiti na sistemski ravni že dlje časa. V zadnjih mesecih, predvsem od sredine meseca januarja 2021 dalje, pa smo prejeli številne pritožbe članic in članov, ki se zaradi uporabe »dvojnih meril« glede pridobitve VI. stopnje izobrazbe, počutijo diskriminirani pri dostopu do delovnih mest ter napredovanjih.

 

V mesecu januarju 2021 je namreč v javnost prišel podatek, da je bil na šolanje, in sicer na Višjo policijsko šolo, v skladu s 110. členom ZODPOL, po nekakšnem »dogovoru nadrejenih« napoten tudi policist, čeprav za to ni bilo potrebe, saj naj bi izpolnjeval pogoje za zasedbo delovnega mesta, skladno s 6. odstavkom citirane zakonske določbe.

 

V SPS se ne želimo in se ne bomo opredeljevali ne do načina, ne do pogojev glede navedene napotitve na šolanje, temveč želimo delodajalca na podlagi navedenega primera opozoriti na diskriminatorno obravnavo zaposlenih glede na osebne okoliščine, kar pa je v nasprotju z veljavno zakonodajo.

 

Ustava Republike Slovenije namreč v 2. odstavku, 14. člena jasno določa: Vsi so pred zakonom enaki.

 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa v svojem 1. odstavku, 6. člena jasno in nedvoumno določa, da »mora delodajalec delavcu v času trajanja delovnega

razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi zagotavljati enako obravnavo ne  glede na narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino v skladu s tem zakonom, predpisi o uresničevanju načela enakega obravnavanja in predpisi o enakih možnostih žensk in moških. ZDR-1 nadalje v 2. odstavku, istega člena, določa še, da mora »enako obravnavo glede na osebne okoliščine iz prejšnjega odstavka delodajalec zagotavljati kandidatu oziroma delavcu zlasti pri zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem času in odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

 

Tudi ZJU v svojem 7. členu, kot eno temeljnih načel sistema javnih uslužbencev določa »načelo enakopravne dostopnosti«, po katerem je zagotovljena enakopravna dostopnost delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji in tako, da je zagotovljena izbira kandidata, ki je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem mestu.

 

Na podlagi javno dostopnih podatkov ter informacij, ki so nam jih posredovali člani SPS ter drugi zaposleni, ki menijo, da so bili oškodovani, nesporno ugotavljamo, da sta tako MNZ kot Policija v vlogi delodajalca kršila načelo enakosti in enakopravnosti, v primeru izvajanja določb 110. člena ZODPOL. Pri tem pa opozarjamo predvsem na sledeče:

 

-      policistke in policisti, ki izpolnjujejo pogoje »spregleda izobrazbe« po 6. odstavku, 110. člena ZODPOL, brez dodatno pridobljene izobrazbe, ne morejo biti premeščeni na delovna mesta, ki imajo drugačno poimenovanje naziva« (npr. višji policist vodja izmene), na kar smo delodajalca do sedaj že večkrat opozorili

-      policistke in policisti, ki izpolnjujejo pogoje »spregleda izobrazbe« po 6. odstavku, 110. člena ZODPOL, brez dodatno pridobljene izobrazbe, ne morejo napredovati v nazivu (npr. tisti ki so bili ob prevedbi v nazivu policist II, ne morejo napredovati v naziv policist I)

-      policistke in policisti, ki ne izpolnjujejo pogoja glede pridobljene izobrazbe oz. poklicnega standarda na VI. stopnji (niti spregleda izobrazbe), pa ne morejo biti premeščeni na delovna mesta z drugačno zaporedno številko naziva ali drugačnim poimenovanjem, niti ne morejo napredovati v nazivih

-      Policisti NDM (1. do 4. generacija), ki so bili prevedeni v letu 2018, zaradi nenapotitve na šolanje ne morejo zasesti drugih delovnih mest

-      Policisti NDM (5. in nadaljnje generacije) pa za sedaj še niti nimajo dostopa do došolanja po 110. členu in je njihovo nadaljnje karierno napredovanje tako skoraj v celoti blokirano.

 

Kljub temu, da imata MNZ in Policija kot delodajalca svoje obveznosti jasno zapisane v 4. odstavku, 110. člena, ki govori: Policisti, ki so premeščeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu in še nimajo pridobljene višje strokovne izobrazbe, morajo do 1. januarja 2023 pridobiti to izobrazbo. Delodajalec je dolžan do 1. januarja 2023 vsem policistom, ki so premeščeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu in še nimajo pridobljene višje strokovne izobrazbe, omogočiti pridobitev navedene izobrazbe. Ravno zaradi tega, ker je to izključna dolžnost delodajalca, je diskriminatorna obravnava zaposlenih še toliko bolj izrazita.

 

Predhodno izpostavljena problematika pa v praksi že močno načenja tudi motiviranost zaposlenih in obenem povzroča še izrazito veliko nezadovoljstvo. Za lažje razumevanje v nadaljevanju podajamo nekaj absurdnih, ampak še kako konkretnih situacij, do katerih dejansko prihaja v praksi:

 

-      policist, ki je bil ob prevedbi delovnih mest zaposlen 14 let ter 11 mesecev in je bil takrat imenovan v uradniški naziv policist II, ne more napredovati v nazivu

-      ta isti policist, pa tudi ne more biti premeščen npr. na delovno mesto VPO ali LKS, ki se izvajajo samo v nazivu višji policist I

-      policist z 29 letnim stažem, ki je bil preveden v naziv višji policist I, ne more biti premeščen na delovno mesto višji policist - vodja izmene, saj gre za drugačno poimenovanje uradniškega naziva (tudi na to anomalijo smo delodajalca že večkrat do sedaj opozorili), medtem ko je na isto delovno mesto lahko premeščen policist, ki je v policiji zaposlen zgolj 6 let in mu je delodajalec omogočil ustrezno šolanje, pa niti ni važno kakšen naziv dejansko ima, lahko je celo višji policist III

-      policist NDM, ki je bil preveden v naziv višji policist NDM I, pa ne more zasedati drugih delovnih mest v VI. tarifni skupini, ker po mnenju delodajalca nima pridobljene ustrezne poklicne kvalifikacije, delodajalec pa mu tudi večinoma še ni omogočil dostopa do zahtevane izobrazbe po 110. členu ZODPOL

-      policist, ki ima dokončano VI. ali VII. stopnjo izobrazbe, pa še ni pridobil ustrezne »policijske« izobrazbe oziroma ima priznan spregled izobrazbe, pa lahko celo ne izpolnjuje pogojev za zasedbo zahtevnejših delovnih mest znotraj enote (LKS, VPO, VI), izpolnjuje pa vse pogoje za zasedbo delovnega mesta pomočnika komandirja, ki je hierarhično višje, nenazadnje pa se na tem delovnem mestu celo vrši nadzor nad opravljenim delom podrejenih policistov, kar pa je sploh situacija brez primere

-      tako policisti, ki jih delodajalec še ni napotil na šolanje, kot tudi policisti s »spregledom« izobrazbe, ne morejo biti premeščeni na druga delovna mesta v VI. tarifni skupini (npr. PVI OKC, SKP itd.)

-      v primeru, da imajo ti policisti pridobljeno VII. stopnjo izobrazbe, pa niso bili napoteni na šolanje, določenih delovnih mest policistov ne morejo zasesti, hkrati pa so lahko premeščeni na vodstvena delovna mesta (pomočnik komandirja, komandir, policijski inšpektor …)

 

 

Poseben problem, kot smo predhodno večkrat že izpostavili, pa so policisti NDM, ki niso bili prevedeni v letu 2018 (od 5. generacije dalje), ki imajo več ali manj popolnoma blokirane nadaljnje karierne poti. Zaradi izostanka oziroma skopih informacij s strani delodajalca o okvirnem terminskem planu njihovega došolanja, pa jih veliko celo razmišlja o odpovedi delovnega razmera, nekateri pa so ta korak že storili. Poleg tega jih delodajalec z internimi navodili o tem, da imajo »omejeno strokovno znanje« ter da niso usposobljeni za vse policijske postopke, spravlja dodatno še v drugorazredni položaj.

 

Prav tako pa je povsem nerazumljivo tudi pridobivanje višješolske izobrazbe za tiste zaposlene, ki imajo že pridobljeno višjo izobrazbo ustrezne – primerljive smeri ali pa celo še višjo izobrazbo ustrezne stopnje, lahko celo končano pravno fakulteto.

 

Glede na to, da so zaradi opisanega zaposleni postavljeni v neenakopraven položaj, in sicer glede dostopnosti do posameznih delovnih mest, napredovanja v nazivih in plačnih razredih, od delodajalca pričakujemo, da bo nemudoma podvzel ustrezne ukrepe za zagotovitev spoštovanja določb 2. odstavka, 14. člena Ustave RS, 6. člena ZDR-1 in 7. člena ZJU.

 

Vodstvo MNZ in Policije smo obenem še enkrat pozvali k takojšnjemu socialnemu dialogu na tem področju, in sicer v cilju razrešitve izpostavljenih problemom, s katerimi se srečujejo zaposleni. Obenem pa smo zahtevali še, da se takoj zagotovi enaka dostopnost do šolanja po 110. členu ZODPOL ter ureditev napredovanja v nazivu in odpre možnost premestitev na delovna mesta vsem policistom, ki še niso pridobili ustrezne izobrazbe ali pa imajo priznan spregled izobrazbe ali pa so kljub izpolnjevanju vseh pogojev zgolj zainteresirani za nadaljnje šolanje in sicer po načelu »če velja za enega, naj velja za vse«.

 

Za čimprejšnjo razrešitev nastale situacije povezane z zastojem oziroma bistvenim zmanjšanjem tempa (do)šolanja smo predlagali tudi sledeče možne ukrepe, in sicer da se z ustreznimi dopolnitvami zakonodaje zagotovi, da:

 

-      se zaradi zamude pri (do)šolanju, opravi ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev za spregled izobrazbe, kot je bilo to storjeno v letu 2018, ob predhodnem popravku zakona (možnost zmanjšanja zahtevanih delovnih izkušenj iz 15 na 10 let ali pa alternativno premik presečnega datuma)

-      se vsem, ki imajo že končano VI. ali VII. stopnjo izobrazbe katerekoli smeri, avtomatsko prizna ta izobrazba, in sicer za zasedbo vseh delovnim mest znotraj Policije z zahtevano višješolsko policijsko izobrazbo

-      se vsem zaposlenim, ki bi še morali na (do)šolanje, pa je več kot očitno, da se zaradi njihove številčnosti, zastojev zaradi epidemije in zamud nasploh, do postavljenega roka (1. 1. 2023), to ne bo uresničilo, omogoči nemoteno napredovanje v nazivih ter obenem tudi zasedba zahtevnejših delovnih mest z najboljšimi razpoložljivimi, saj niso po svoji krivdi zastali na karierni poti

 

Nenazadnje bi s takšnimi in podobnimi predlogi tudi bistveno zmanjšali število zaposlenih, ki se morajo še (do)šolati, obenem pa bi v enotah omogočili nemoten delovni proces in ustrezno napredovanje zaposlenih na zahtevnejša delovna mesta ter nazive.

 

Verjamemo, da se lahko v sprejemljivem času najdejo ustrezne rešitve, kar se je izkazalo tudi v uvodnem predlogu sprememb in dopolnitev ZODPOL-a, ki so ga pripravili na MNZ in je korektno sledili našim predlogom, pobudam in opozorilom, vendar pa je bila nato sprememba 110. člena, v medresorskem usklajevanju, v celoti umaknjena, in sicer predvsem zaradi nasprotovanja drugih ministrstev in deležnikov.

 

Od delodajalca pričakujemo, da bo nemudoma pristopil k celovitemu uresničevanju načela enakopravnosti kot lastne zakonske obveznosti!

 

 

S spoštovanjem,

 

 

                                                                                               mag. Kristjan Mlekuš

                                                                                               Predsednik SPS

Številka:  3278/OBC-31/2021/1

Datum :  15.4.2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>