Pridružite se nam:

NUJEN POZIV ČLANOM SPS IN VSEM ZAPOSLENIM – ZAHTEVE PO IZPOLNITVI NOVIH IZJAV GLEDE POTNIH STROŠKOV

Datum objave: 17-03-2021
Spoštovani!

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) smo se seznanili, da nadrejeni od zaposlenih v Policiji zahtevajo izpolnitev novih izjav za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela. Posamezni vodje se sklicujejo na dopis Službe generalnega direktorja Policije (SGDP) št. 0601-1/2021/3 (206-08) z dne
9. 3.2021.

V navedenem dokumentu SGDP je navedeno, da je bil v letu 2020 s strani inšpektorata za javni sektor v Policiji izveden sistemski nadzor nad izplačili povračil stroškov prevoza na delo in z dela za leto 2019, pri čemer naj bi inšpekcija Policiji naložila izvedbo določenih ukrepov. Med temi ukrepi sta v navedenem dokumentu navedeni tudi naslednja:
- da morajo nadrejeni zagotoviti, da vsi zaposleni izpolnijo nove izjave za potne stroške
- da morajo nadrejeni preveriti vse izjave zaposlenih in v primeru nepravilnih izplačil, sprožiti postopek po določbah 2. odstavka 165. člena ZUJF (vračilo neupravičeno prejetih zneskov povračila stroškov prevoza na del in z dela pri računski ali računalniški napaki ali pomoti)

Po informacijah, s katerimi razpolagamo, naj bi Inšpektorat za javni sektor ugotavljal domnevno preveč izplačane potne stroške zaradi posodobljenega spletnega daljinomera Najdi.si. Posebej poudarjamo, da smo v SPS spremembo daljinomera zaznali že pred dvema letoma in na to opozorili tako pristojno MJU kot vodstvo Policije in MNZ, saj posodobitev aplikacije in odstranitev možnosti »najraje po avtocesti« predstavlja kršitev stavkovnega sporazuma iz leta 2013 št. 004-146/2013/2 (Uradni list RS, št. 54/2013) nadaljevanju: Sporazum), ki ste ga sklenili Sindikat policistov Slovenije in Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve in Policija.

V Sindikatu policistov Slovenije vse člane in zaposlene pozivamo, da ne izpolnjujejo ali podpisujejo kakršnihkoli novih izjav za povračila stroškov ali kakršnihkoli dokumentov, s katerimi bi privolili v kakršnokoli vračanje že prejetih izplačil (pobot plače ipd.)

Izrecno poudarjamo, da ne Inšpektorat za javni sektor, ne delodajalec nimata nikakršne pravne podlage za takšno postopanje in je zahteva po novih izjavah nezakonita. Namreč, Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list 40/2012) jasno določa kateri so razlogi za podajo nove izjave in sicer:
1. sprememba bivališča,
2. sprememba kraja, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo
Delodajalec tako od zaposlenih, katerim se ni spremenila nobena od naštetih okoliščin, ne more in ne sme terjati novih izjav!

Kot ugotavljamo iz dopisa SGDP, se tako inšpektorat kot SGDP poskušata sklicevati na »računalniško ali računsko napako«, ki je skladno s sodno prakso edini dopusten razlog na strani delodajalca za vračilo potnih stroškov, pa še ta mora biti očitna. Takšno tolmačenje pa v konkretnem primeru ne vzdrži nobene resne pravne presoje, temveč gre po naši oceni zgolj za poskus vzbujanja strahu pri zaposlenih pred tožbo. Sprememba algoritma daljinomera, ki je poleg vsega še v nasprotju s stavkovnim sporazumom 2013 in za katerega je delodajalec vedel, ne more biti opredeljen kot »računalniška ali računska napaka«. Poleg tega poudarjamo, da je bil delodajalec ob podaji veljavnih izjav dolžan preveriti resničnost podatkov, tudi število kilometrov, ipd., s čimer so bile (in so še vedno ter bodo tudi v bodoče) vse izjave veljavne. Delodajalec kot močnejša stranka v delovnem razmerju pa zaradi spremembe algoritma daljinomera ne more prenesti odgovornosti na šibkejšo stranko – zaposlenega.

Zato v SPS vse članice in člane ter vse zaposlene pozivamo, da ne podpisujejo nobenih novih izjav za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela in naj ne podpisujejo nobenih drugih dokumentov, s katero bi se zavezali k vračilu sredstev. Delodajalec vas brez pravne podlage (sprememba bivališča ali kraja od koder se dejansko vozite na delo) ne more prisiliti v podpis nove izjave.

Glede morebitnih zahtev po podpisu pobotov ali zahtev po vračilu pa mora tožbo sprožiti delodajalec, glede na sodno prakso v korist zaposlenih pa le to ni za pričakovati. V kolikor bi proti kateremu od članov delodajalec vložil tožbo, mu bo SPS nudil brezplačno pravno pomoč, pri čemer opozarjamo, da je sodna praksa na tem področju že uveljavljenja, zato bomo v teh primerih zahtevali tudi individualno odgovornost za neracionalno rabo proračunskih sredstev.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Mlekuš
Predsednik SPS

Številka: 3278/OBC-26/2021/1
Datum : 17.3.2021

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>