Pridružite se nam:

PREDLOG UREDITVE ZAKONSKIH DOLOČIL V DEVETEM PROTIKORONSKEM PAKETU PKP-9

Datum objave: 01-03-2021

Spoštovani!

 

Obveščamo vas, da je Sindikat policistov Slovenije (SPS) na Vlado Republike Slovenije naslovil pobudo, da se v naslednjem t.i. »protikoronskem paketu« oz. PKP-9, zakonsko uredijo določena vprašanja, na katere smo opozarjali že v predhodnih sprejemih posameznih PKP.

 

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS), tako Vladi RS predlagamo, da se zaradi enakopravne obravnave, v t.i. devetem svežnju protikoronskih ukrepov (pkp-9) dopolnijo tudi določene določbe predhodnega Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE, Uradni list 203/2020) oz. t.i. določbe PKP-7.

 

SPS predlaga, da Vlada Republike Slovenije v postopku priprave in usklajevanja PKP-9 predlaga naslednje rešitve oz. amandmaje:

 

 

1.    DOPOLNITEV 3. ODSTAVKA 33. ČLENA  ZIUPOPDVE, (Uradni list 203/2020)

 

 

»V Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20) se v  3. odstavku 33. člena, za besedo »migrantov« doda besedilo »in zaposleni v Centru za tujce UUP GPU«

 

Obrazložitev:

 

S predlaganim amandmajem želimo zagotoviti enako obravnavo zaposlenih, ki delajo v enakih pogojih na področju obravnave migrantov ter  prosilcev za mednarodno zaščito. Glede na to, da zaposleni v Centru za tujce skrbijo tako za tujce, ki so v postopku vračanja, kot oseb, ki so izrazili namero za vložitev vloge za mednarodno zaščito, ki so bodisi oboleli, bodisi v postopku testiranja na COVID-19, so glede na pogoje dela in izpostavljenosti nevarnosti, v neenakopravnem položaju glede na zaposlene v Uradu Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.

 

Namreč, v Centru za tujce so nastanjeni:

-      tujci, ki so v postopku neformalnega vračanja na podlagi mednarodnih sporazumov in za katere tuje države zahtevajo negativni test na COVID-19. V tem času so nastanjeni v sivi coni CT

-      tujci, ki so v postopku neformalnega vračanja in imajo potrjeno okužbo na COVID-19

-      osebe, ki so izrazile namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito, dokler ni potrjen negativni test na COVID-19 (v sivi coni), saj brez tega niso premeščeni v Azilni dom

-      osebe, ki so izrazile namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito in so pozitivne na COVID-19 ali ga prebolevajo, dokler ne prebolijo bolezni, saj do takrat niso premeščeni v Azilni dom

 

Amandma zasleduje načelo enakosti in pravičnosti ter načela ZSPJS (enako plačilo za enako delo) ter naslavlja tako pooblaščene uradne osebe (policiste) kot druge zaposlene v Centru za tujce (socialne delavke, medicinske sestre, zdravniki, čistilke, ipd.)

 

 

2.    DOPOLNITEV 1. ODSTAVKA 59. ČLENA ZIUPOPDVE, (Uradni list 203/2020)

  

»V prvem odstavku 59. člena se za številko 2021 črta besedilo: »pri zaposlenih v mreži javne službe na področju socialnega varstva, ki izvajajo socialno varstvene storitve po tretjem odstavku 15. člena, 50., 51., 52. in 54. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19; v nadaljnjem besedilu ZSV), pri izvajalcih krizne namestitve iz tretjega odstavka 49. člena ZSV, pri izvajalcih socialno varstvenih programov iz 18.s člena ZSV, ki izvajajo nastanitveni program iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16 in 34/19), v mreži javne zdravstvene službe, pri Uradu Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in pri zunanjem izvajalcu, ki opravlja delo pri izvajalcu iz 56. člena ZZUOOP«

 

 

Obrazložitev

 

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID 19 (ZIUPOPDVE) v 59. členu določa, da se ne glede na prvi odstavek 109. člena ZDoh-2, v letno davčno osnovo za leto 2020 in 2021, pri posameznih kategorijah javnih uslužbencev in drugih zaposlenih, ne vštevajo dodatki po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP),  ter nekateri drugi dodatki iz interventnih zakonov.

 

Navedena ureditev po našem mnenju predstavlja kršitev 14. člena Ustave Republike Slovenije, saj tako zaposlene v določenih področjih javnega sektorja, kot druge zaposlene, postavlja v neenak položaj pri vštevanju prihodkov v davčno osnovo. Takšna določba je tudi v nasprotju z določbami 1. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 

 

V morebitni Ustavni presoji bi po našem prepričanju, Ustavno sodišče, zaradi kršitve načela enakosti iz 14. člena Ustave Republike Slovenije, to določbo lahko razveljavilo. Interes Sindikata policistov Slovenije pa ni odprava navedene določbe, ki bi osebje v zdravstvu in na področju socialnega varstva spravilo v slabši položaj, kot je bil namen zakonodajalca, temveč zagotovitev enakih pravic vsem javnem uslužbencem enako. S predlaganim amandmajem, bi bili javni uslužbenci ponovno postavljeni v enak položaj, torej bi se vsem, pod enakimi pogoji, dodatki iz 11. točke 39. člena KPJS in 71. člena PKP-1, navedeni dodatki izločili iz davčne osnove za leto 2020 in 2021. S sprejetjem predlaganega amandmaja bi torej zagotovili spoštovanje načela enakosti, ki ga določa 14. člen Ustave Republike Slovenije.

 

 

 

3. SPREMEMBA 46. ČLENA ZAKONA O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV

POSLEDIC COVID-19 (ZDUOP, Uradni list RS, št. 15/21)

 

 

46. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»46. člen

 

(1)  Ne glede na 29. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) gre zavarovancem, ki zbolijo za COVID-19 ali pri katerih se ugotovi okužba z virusom SARS-COV-2, nadomestilo od prvega dne zadržanosti od dela zaradi okužbe s SARS-COV-2.

 

(2)  Nadomestilo plače v primeru iz prejšnjega odstavka znaša 100% osnove ob zadržanosti od dela. Sredstva za kritje razlike do 100% nadomestila iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije prek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS).

(3)  ZZZS:

–              delodajalcu povrne izplačano razliko nadomestila v 60 dneh od predložitve zahteve za povračilo razlike nadomestila;

–              samostojnemu zavezancu izplača razliko nadomestila v 30 dneh od predložitve zahteve za izplačilo razliko nadomestila.

(4)  Natančnejši postopek vlaganja zahteve iz prejšnjega odstavka določi ZZZS.

(5)  Delodajalec oziroma samostojni zavezanec vloži zahtevo iz četrtega odstavka tega člena v elektronski obliki pri ZZZS v enem mesecu po zaključku začasne zadržanosti iz prvega odstavka tega člena.

(6)  Če ni s tem členom drugače določeno, se glede obračuna, izplačila in povračila nadomestila smiselno uporabljajo določbe ZZVZZ in na njegovi podlagi izdanih aktov, ki urejajo nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela, ki je pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

(7)  Stroški izplačanih razlik nadomestil se ZZZS povrnejo iz proračuna Republike Slovenije v desetih dneh od dneva, ko ministrstvo, pristojno za zdravje, prejme zahtevek ZZZS za povračilo izplačanih razlik nadomestil.

(8)  Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2021.«.

 

 

Obrazložitev

 

Ves čas epidemije se vrstijo opozorila, da so delovna mesta glavni vir širjenja okužb. Zaposleni, ki zbolijo ali so bili v tveganem stiku z okuženim namreč zaradi strahu pred izgubo dohodka niso motivirani za to, da ostanejo doma. V tem primeru so upravičeni le do 90 oziroma 80 odstotkov plače. Ker bi jim odsotnost brez 100% nadomestila ogrozila mesečno preživetje v teh negotovih časih na delo hodijo čeprav imajo blage simptome ali pa so bolni. To ima katastrofalne posledice iz vidika preprečevanja širjenja COVID-19. Zato je 100 odstotno nadomestilo ena izmed kritičnih točk, ki lahko vzpostavi pogoje, da se prebivalci Slovenije vedejo varno in pri tem niso finančno oškodovani. Tudi epidemiologi z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so opozorili, da je treba urediti sistem nadomestil za odsotnost obolelih s covid-19. 

 

 

V SPS ocenjujemo, da je navedene zakonske določbe potrebno pravočasno urediti v izogib morebitnim sodnim sporom ter ustavne presoje posameznih določil.

 

 

S spoštovanjem,  

mag. Kristjan Mlekuš                                                                

                                           

 

Številka:  3278/OBC-20/2021/1

Datum :   28.2.2021

 

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>