Pridružite se nam:

URGENCA NA POBUDO  SPS - PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA NAPREDOVANJE V PLAČNE RAZREDE TER NAZIVE              

Datum objave: 08-01-2021

Spoštovani!

 

Obveščamo vas, da smo na Ministra za javno upravo, g. Boštjana Koritnika, naslovili urgenco na pobudo Sindikata policistov Slovenije v zvezi sprememb in dopolnitev Uredb vlade, ki urejajo napredovanja javnih uslužbencev.  V SPS od ministra poleg ureditve področja, zahtevamo tudi ugotavljanje individualne odgovornosti posameznih predstojnikov in uslužbencev MJU zaradi malomarnega dela. Vsebina poziva ministru je v nadaljevanju obvestila:

 

»Sindikat policistov Slovenije (SPS) je že dne 11.9.2019 (!) v Konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo, na seji pogajalske komisije, pod točko 4. (razno), glede večkratnega preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje, podal sledečo pobudo:

 

 V Sindikatu policistov Slovenije namreč ugotavljamo, da so zaradi obstoječe ureditve preverjanja pogojev za napredovanje posamezni javni uslužbenci postavljeni v neenakopraven položaj, zlasti v primerih zasedbe ali premestitve na delovno mesto v višjem tarifnem razredu po poteku rokov za preverjanje pogojev napredovanja. Zaradi navedenega želimo v SPS s podano pobudo odpraviti neenakopravnost pri preverjanju pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive.  (Zapisnik seje pogajalske komisije št. 0100-26/2019,

16. 9. 2019).

 

Glede na to, da Ministrstvo za javno upravo, kot pristojno za sistem plač v javnem sektorju, skoraj 3 mesece ni naredilo popolnoma nič, smo vam dne 3.1.2020 (!!!!) poslali še uradno pobudo št. 3643/GD-88/2019/1 za spremembe in dopolnitve Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19) ter Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09, 19/10 in 24/19), in sicer v delu glede postopka preverjanja pogojev za napredovanje.

 

V navednem dokumentu smo vam podali pobudo, da se spremeni prvi stavek, prvega odstavka, 5. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19), ki naj se po novem glasi: »Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se izvede vsako leto do 15. novembra, tako da lahko v višji plačni razred napredujejo vsi javni uslužbenci, ki najkasneje do 15. novembra koledarskega leta izpolnijo pogoje za napredovanje po tej uredbi.« 

 

V istem dokumentu smo predlagali tudi, da se spremenita tudi prvi in drugi ostavek 11. člena Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09, 19/10 in 24/19), in sicer tako, da se po novem prvi odstavek glasi: »Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se glede na določbe te uredbe za vse uradnike izvede dvakrat letno, in sicer prvič do 15. marca ter drugič do 15. septembra.« Drugi odstavek pa se po spremembi glasi: »V eno stopnjo višji naziv napredujejo uradniki, ki najkasneje do 15. marca oziroma najkasneje do 15. septembra koledarskega leta izpolnijo pogoje za napredovanje po tej uredbi«. Obenem še predlagamo, da se spremeni tudi rok o odločitvi predstojnik o napredovanju v višji naziv, in sicer iz 60 na 30 dni.

 

Na ta način bi se ocenjevanje javnih uslužbencev ter uradnikov deloma tudi časovno ločilo od postopka napredovanja v plačne razrede in nazive. Posledično pa bi bilo tudi manj težav zaradi morebitnih podanih pritožb na letne ocene. Obenem pa bi imeli odgovorni tudi več časa, saj se letno ocenjevanje ne bi več takoj nadaljevalo z ugotavljanjem oziroma preverjenjem pogojev za napredovanje v plačne razrede.

 

V naši pobudi smo vas pozvali, da Ministrstvo za javno upravo, kot pristojni organ takoj pristopi k ureditvi navedenega področja in sicer tako, da bosta obe navedeni Uredbi ustrezno sprememnjeni in veljavni najkasneje do 15. 3. 2019.

 

Ker pristojni na MJU tudi v nadaljnjih mesecih (kljub menjavi Vlade RS), ponovno niso storili popolnoma ničesar, smo o tem seznanili ministra za notranje zadeve na dveh razgovorih. Glede na to, da se na MJU še vedno ni ničesar premaknilo, smo se z ministrom za notranje zadeve g. Alešem Hojsem dogovorili, da vas na to opozori tudi MNZ.

 

Ministrstvo za notranje zadeve je na MJU, na podlagi pobud SPS in opozoril o neaktivnosti odgovornih, z dokumentom št. 1002-405/1 z dne 21.7.2020 tudi samo podalo predlog za ureditev tega problema.

 

Od vložitve prve pobude na seji pogajalske skupine 11.9.2019 in od vložitve uradne pobude Sindikata policistov Slovenije je minilo že več kot eno leto, pri čemer odgovorni ma MJU niso naredili popolnoma ničesar, niti odgovora na dopis SPS z dne 3.1.2020, ki pa so ga (najmanj) po Uredbi o upravnem poslovanju dolžni podati v 15 dneh od prejema (1. odstavek 15. člena Uredbe). Prav tako so s tem kršeni vsi roki, ki jih določa veljavna zakonodaja in kolektivne pogodbe.

 

Z navedenim ravnanjem so odgovorni na MJU ravnali bodisi naklepno, bodisi z veliko malomarnostjo, kar predstavlja osnovo za uvedbo ustreznih disciplinskih in delovnopravnih postopkov zoper zaposlene javne uslužbence in predstojnike direktoratov in služb MJU, ki so pristojni za obravnavo posameznih dokumentov. Takšno ravnanje poleg tega kaže na očitno samovoljo posameznih odgovornih, ki ne spoštujejo niti predpisanih rokov. Takšno ravnanje je prav gotovo v grobem nasprotju z obveznostmi zaposlenih in javnih uslužbencev na položajih, njihovimi pogodbami o zaposlitvi, delovnopravnih predpisih in drugih aktih, ki jih zavezujejo pri delu.

 

Od ministra za javno upravo g. Boštjana Koritnika zato zahtevamo, da nemudoma sproži postopek obravnave pobude Sindikata policistov Slovenije ter pristopi k ugotavljanju individualne odgovornosti za malomarno delo na MJU.

 

Vaš odgovor pričakujemo v najkrajšem možnem času, pričakujemo pa natančno obrazložitev postopkov glede postopkov na MJU:

 

-      v zvezi obravnave pobude Sindikata policistov Slovenije št. 3643/GD-88/2019/1 z dne 3.1.2020, vključno z navedbo predstojnika(ov) NOE MJU in javnega uslužbenca, ki je zadevo dobil v obravnavo

 

-      v zvezi obravnave dopisa Ministrstva za notranje zadeve št. 1002-405/1 z dne 21.7.2020, vključno z navedbo predstojnika(ov) NOE MJU in javnega uslužbenca, ki je zadevo dobil v obravnavo

 

V pričakovanju vašega odgovora vas vljudno pozdravljamo!«

 

S spoštovanjem, 

 

                                                                                               mag.Kristjan Mlekuš

                                                                                               Predsednik SPS

 

Datum: 8.1.2021

 

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>