Pridružite se nam:

REDNA DELOVNA USPEŠNOST TER OBJAVA OCEN IN IZPLAČILO POVEČANEGA OBSEGA DELA -  OBVESTILO ČALNSTVU

Datum objave: 04-01-2021

Spoštovane članice in člani SPS in vsi zaposleni v policiji, IRSNZ in MNZ.

 

Na delodajalca smo naslovili poziv, da je pri objavi redne delovne uspešnosti potrebno upoštevati tudi določila 4. člena Akta o delitvi sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti, dodatkih in nekaterih povračilih v zvezi z delom javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve in organov v njegovi sestavi (v nadaljevanju Akt), kjer je določeno »Javni uslužbenci so ocenjeni na podlagi kriterijev, ki jih določa Kolektivna pogodba za javni sektor. Mesečne ocene javnih uslužbencev se na plačilni dan objavijo v organizacijski enoti, v kateri je bilo, upoštevajoč dosežene kriterije, ugotovljeno, da so dosegli nadpovprečne delovne rezultate

 

Do sedaj smo v večini primerov že dosegli, da so »netransparentne delitve povečanega obsega dela in redne delovne uspešnosti«, objavili v skladu z veljavnimi predpisi in so tako vidni vsem zaposlenim v policijski enoti. Obveščanje o razdelitvi sredstev delovne uspešnosti in naslova povečanega obsega dela se opravi na enak način, kot se obravnava razpored dela, torej je možno preko »mailov« zaposlenih enote na Lotus Notesu, bodisi preko oglasnih deskah ali na drugačen način, s katerim se omogoči vpogled tistim policistom, ki so na delovnih mestih na tej policijski enoti.

 

Predlagamo, da podatke o vodjih, ki bodo podatke še naprej prikrivali, sporočite na e-poštni naslov Regionalnih predstavnikov Sindikata policistov Slovenije. Z navedenim želimo, da se začnejo vodje zavedati, da je nujna transparentnost pri njihovem delovanju, in da se končno pokaže, kdo v enotah prejema Redno delovno uspešnost za nadpovprečne rezultate in povečan obseg dela kljub temu, da so bili odsotni ali pa ga po dogovoru niti ne bi smeli prejemati. 

 

Prav tako smo ugotovili, da so bile objave redne delovne uspešnosti na intranetu policije popolnoma nepregledne, saj niso bile strukturirane po nobenem ključu, kar samo še povečuje nepreglednost in občutek netransparentnosti med zaposlenimi.

 

 

 

 

Iz prejetega pojasnila MNZ med drugim izhaja, da je bil naš poziv sprejet in tudi upoštevan, saj:

 

»bodo v bodoče na intranetu objavljeni seznami javnih uslužbencev z vsemi štirimi organizacijskimi nivoji enot glede na ravni delitve. V Policiji torej na ravni notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave in na ravni posameznih policijskih uprav. Ker bodo poleg imen in priimkov navedene tudi organizacijske enote z vsemi štirimi nivoji menimo, da ni potrebe, da se sezname dodatno objavlja tudi na oglasnih deskah posamezne enote, lahko pa enote same objavijo seznam na oglasnih deskah, če to želijo«.

 

Dodajamo še, da so bila upoštevana tudi naša opozorila glede izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, kjer od 1. 7. 2020 naprej, ko so se iztekli še zadnji varčevalni ukrepi na tem področju, ni več zadržkov za izplačilo vseh sredstev iz prihrankov, torej v višini 100% in ne več kot je veljalo do takrat, ko je bila zgornja meja izplačil teh sredstev omejena na največ 60%.

 

Tako se bodo že pri plači za mesec december 2020 (izplačilo 5. 1. 2021), za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, upoštevala vsa izračunana sredstva iz prihrankov, torej v polni višini 100%. Razlika za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 2020 pa bo predvidoma izplačana pri plači za mesec januar 2021 (izplačilo 5. 2. 2021).

 

Na podlagi napisanega tako ocenjujemo, da bodo objavljeni seznami za redno delovno uspešnost veliko bolj pregledni, kar bo posledično pripomoglo tudi k večji transparentnosti. Povečan obseg dela pa bo z letom 2021 izplačan v polni, torej 100% višini kot mora biti. Poleg tega pa bo izveden tudi poračun za nazaj, in sicer od 1. 7. 2020 naprej, kar vsekakor pozdravljamo, saj bo s tem stanje na tem področju v celoti sanirano.

 

Ne glede na vse pa bomo stanje samih izplačil in objav spremljali in obenem tudi preverili ali so bila dejansko izvedena v skladu z veljavno zakonodajo in tudi internimi predpisi, kot je Akt.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

 

                                                                                               Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

Številka:  3643/OBC-1/2021/1

Datum :   4. 1. 2021

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>