Pridružite se nam:

MEDSEBOJNO IZKLJUČEVANJE DODATKOV ZA NEVARNOST – OBVESTILO

Datum objave: 23-11-2020

Spoštovani!

 

Obveščamo vas, da smo v Sindikatu policistov Slovenije (SPS) v zvezi dopisa, ki smo ga naslovili na delodajalca, s katerim smo ga pozvali, da se izjavi o razlogih za medsebojno izključevanje določenih dodatkov za nevarnost, prejeli odgovor, v katerem je delodajalec v celoti pritrdil argumentom SPS in sicer, da ZSPJS in KPJS določata medsebojno izključevanje posameznih dodatkov in da izključevanja dodatka za čas neposrednega izvajanja nalog v PPE (oziroma dodatka za čas neposrednega usposabljanja za delo v PPE) in dodatka za delo v času epidemije, ne določata.

 

 V odgovoru je delodajalec navedel, da je mnenja, da se (ob izostanku izrecne zakonske določbe oziroma takšne določbe v kolektivni pogodbi) konkretna dodatka, tj. dodatek za čas neposrednega izvajanja nalog v PPE in dodatek za delo v času epidemije, ki sodita med dodatke za nevarnost in posebne obremenitve, ne izključujeta in da so javni uslužbenci, če so izpolnjeni pogoji, ki so predpisani za upravičenost do posameznega dodatka, upravičeni do izplačila obeh dodatkov hkrati, in sicer v višini kot je določena s KPJS.

 

 

Kot smo vas že obveščali z našim dopisom, z dne 12. 11. 2020, je bilo z Aktom  o delitvi sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti, dodatkih in nekaterih povračilih v zvezi z delom javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve in organov v njegovi sestavi, številka 1500-8/2009/3 (172), z dne 20.1.2009 (v nadaljevanju akt) določeno, da se dodatek za neposredno izvajanje nalog v PPE izključuje z ostalimi dodatki za nevarnost in posebne obremenitve. S strani delodajalca smo prejeli tudi odgovor, da ni verjetno, da akt ne bi bil posredovan v mnenje takratnemu reprezentativnemu Policijskemu sindikatu. Glede na odgovor delodajalca, je bil sporni Akt usklajen s Policijskim sindikatom Slovenije, saj smo v SPS odločbo o reprezentativnosti prejeli 23. 10. 2009, torej 9 mesecev po izdaji akta in tako SPS pri izdaji predmetnega akta ni sodeloval.

 

Delodajalca smo v dopisu tudi pozvali, da izvede vse ukrepe za odpravo nepravilnosti za vse že obračunane ure, v nasprotju z določili KPJS. V odgovoru na naš poziv nas je delodajalec seznanil, da bo pristojna strokovna služba ministrstva pripravila obvestilo, v katerem bo pojasnila zgoraj navedeno mnenje ministrstva in ga posredovala vsem notranjim organizacijskim enotam Generalne policijske uprave in policijskim upravam z napotilom, da preverijo, ali sta bila predmetna dodatka obračunana pravilno in da, če je dejansko prišlo do napačnega obračuna, nemudoma uredijo vse potrebno, da bosta obračun in izplačilo dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve uslužbencem Policije pravilna.

 

Zaradi navedenega vsem članom SPS predlagamo še, da naj na svojih plačilnih listah preverijo, če so dobili za mesec marec, april in maj izplačana oba dodatka, in sicer dodatek za neposredno izvajanje nalog v PPE pod šifro C201 in dodatek za delo v tveganih razmerah C223, ki se med seboj ne izključujeta. Prav tako naj enako preverijo tudi vsi policisti in policistke, ki so upravičeni do izplačila dodatka za delo skupaj s PPE, če so za tisti čas dobili izplačana oba  zgoraj navedena dodatka.

 

V SPS z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo z argumenti uspeli izpodbiti sporne določbe Akta in tako rešiti več kot 11 let trajajoče kršenje pravic zaposlenih.

 

Članice in člani SPS, ki imajo morebiti še dodatna vprašanja povezana z dodatkoma, pa se lahko obrnejo na svoje regionalne predstavnike ali pisno na elektronski naslov projektna@sindikat-policistov.si.

 

 

Z odličnimi pozdravi.

                                                                                              Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

 

 

 

Številka:  3643/OBC-82/2020/1

Datum :   23. 11. 2020                                                                      

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>