Pridružite se nam:

MNENJE O SKLEPU O DOLOČITVI DEL IN NALOG V NEVARNIH POGOJIH DELA - OBVESTILO ČLANSTVU SPS    

Datum objave: 06-11-2020

Spoštovane članice in člani SPS ter vsi zaposleni v Policiji in MNZ.

 

Obveščamo vas, da smo v Sindikatu policistov Slovenije (SPS), na pooblaščenca ministra za notranje zadeve in pooblaščenca vršilca dolžnosti generalnega direktorja Policije za sodelovanje s sindikati, naslovili negativno mnenje na predlagan  Sklep  o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in časa opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih, v obdobju razglašene epidemije, zaradi okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, javnim uslužbencem Ministrstva za notranje zadeve in organov v njegovi sestavi..

 

V podanem negativnem mnenju smo delodajalca seznanili, da je po našem mnenju osnutek predlaganega sklepa v nasprotju z določili Kolektivne pogodbe za javni sektor (v nadaljevanju KPJS). Osnutek je identičen osnutkom iz obdobja marec do maj 2020, na katere smo že podali negativno mnenje. Zaradi ignoriranja le tega pa sprožili tudi kolektivni spor, ki se pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani vodi pod opr. št. X Pd 863/2020.

 

Tudi na tokrat predloženi osnutek predmetnega sklepa smo podali NEGATIVNO MNENJE, saj menimo, da so vsi javni uslužbenci za celoten efektivni delovni čas, v času razglašene epidemije,  upravičeni do povečanega plačila in ne le v določenem deležu oziroma odstotku opravljenih ur. 

 

Prav tako se na MNZ oziroma Policiji še naprej sklicujejo na razlago KPJS, ne glede na dejstvo, da je komisija za razlago kolektivne pogodbe presegla mejo dopustne razlage, saj je z njo neposredno posegla v vsebino določila kolektivne pogodbe. Vsebina KPJS je bila dogovorjena med partnerji, in sicer vlado na eni strani ter socialnimi partnerji na drugi strani. Nedopustno je, da je komisija posegla v vsebino KPJS in določitev kriterijev prepustila zgolj in samo delodajalcu, ki sedaj dejansko lahko enostransko določa deleže, negativnega mnenja sindikata pa ne upošteva in ga v celoti celo ignorira. To enostavno pomeni, da je na tej točki padel socialni dialog, zaradi česar prihaja do enostranskih arbitrarnih odločitev.

Dodajamo  še, da KPJS določa, da se javnemu uslužbencu prizna dodatek za čas, ko dela v nevarnih pogojih, kar pomeni, da pavšalna določitev, v konkretnem primeru izražena v določenih odstotkih (%) ur od celotnega efektivnega delovnega časa, prav tako neposredno krši določila kolektivne pogodbe, saj jih s tem občutno oži. Kot nevarne pogoje KPJS namreč določa rizične razmere – epidemijo, kar pomeni, da tukaj ni nobenega dvoma, da so tu zajete vse dejansko opravljene oziroma efektivne ure celotnega delovnega časa.

Poleg tega pa iz posredovanega sklepa tudi ni razvidno, kaj sploh je bilo merilo oziroma kaj sploh so bili kriteriji za določitev posameznega odstotka od vseh dejansko opravljenih efektivnih ur (zakaj npr. 50 % in ne 55 %, zakaj npr. 70 % in ne 80 %, ipd.).  Predlagani sklep oziroma njegova vsebina je nepreverljiva, v nasprotju z dejanskim stanjem, ter že iz tega razloga nezakonita.

Članstvo obveščamo, da je v zvezi predmetnega Sklepa sklican usklajevalni sestanek, ki bo potekal prihodnji teden 11. 11. 2020. O vsebini usklajevalnega sestanka Vas bomo naknadno obvestili.

Ne glede na potek usklajevalnega sestanka pa celotno članstvo ponovno obveščamo, da smo glede nepravilnega obračunavanja dodatka za nevarne pogoje dela, zaradi zavarovanja pravic članstva, na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani že vložili kolektivni spor.

 

Z odličnimi pozdravi.      

 

                                                                                                           Sebastjan Korošec

                                                                                                        generalni sekretar SPS


Številka:  3643/OBC-74/2020/1

Datum :  6. 11. 2020                                                              

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>