Pridružite se nam:

PRAVICA DO IZPLAČILA 20 ODSTOTKOV VIŠJE JUBILEJNE NAGRADE – OBVESTILO

Datum objave: 15-05-2020

Spoštovane članice in člani SPS.

Ponovno vas obveščamo, da ste kot člani Sindikata policistov Slovenije (SPS) upravičeni do izplačila 20 odstotkov višjih jubilejne nagrade, ker je Sindikat policistov Slovenije podpisnik aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/13). Z navedenim aneksom je v njegovem 4. členu določeno, da članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada.  

Jubilejna nagrada se javnemu uslužbencu, članu reprezentativnega sindikata izplača ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev, zato je najboljše, da zahtevo izpolnite še pred samim izpolnjevanjem pogojev in jo posredujete na e-poštni naslov sekretariat@sindikat-policistov.si ali lien.licen@sindikat-policistov.si. Po prejemu zahtevka, ga bomo v SPS opremili z žigom in ga s podpisom predsednika SPS posredovali delodajalcu, ki vam bo na podlagi te zahteve tako izplačal za 20 odstotkov višjo jubilejno nagrado.

Pogoj za izplačilo jubilejne nagrade je delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju. Glede delodajalcev v javnem sektorju pa je treba upoštevati četrti in peti odstavek 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 80/18, ki določata, da se kot delodajalec v javnem sektorju za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja za pridobitev pravice do jubilejne nagrade šteje:

  • delodajalec v javnem sektorju, kot ga opredeljujeta zakon, ki ureja javne uslužbence, in zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, od 13. 7. 2002 dalje;
  • delodajalec, ki po vsebini in statusu ustreza delodajalcu v javnem sektorju, kot ga opredeljujeta zakon, ki ureja javne uslužbence, in zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, in sicer:
  • v celotni SFRJ do vključno 24. 6. 1991,
  • v Republiki Sloveniji od 25. 6. 1991 dalje do vključno 12. 7. 2002,
  • v državi članici EU v obdobju polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU in
  • v državi, ki ni članica EU, če je javnega uslužbenca na delo v državo, ki ni članica EU, napotil delodajalec;
  • institucija EU v obdobju polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU.

Prav tako se za delovno dobo pri delodajalcih v javnem sektorju šteje tudi delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri mednarodni organizaciji, v kateri se je zaposlil s podporo Republike Slovenije.

Posebej poudarjamo, da se v skupen seštevek šteje le delovna doba preživeta v javnem sektorju, kar pomeni, da v skupni seštevek ni mogoče vštevati delovne dobe, ki je bila pridobljena zunaj javnega sektorja. Pri tem pa ni pomembno ali je skupno potrebno delovno dobo javni uslužbenec dosegel v neprekinjenem obdobju ali ne. Vštevajo se mu namreč vsa dejanska leta dela v javnem sektorju. Delovna doba se šteje na način, kot je določen za obračun dodatka za delovno dobo. Opozarjamo vas tudi, da je v 5. členu Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji št. 46/13, določeno še, da javnemu uslužbencu jubilejna nagrada pripada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

Obračunano višino jubilejne nagrade lahko preverite na obračunu plače - plačilni listi, in sicer za tisti mesec ko vam je bila jubilejna nagrada obračunana in izplačana. Navedeno dejstvo je od primera do primera različno. Praviloma pa je jubilejna nagrada obračunana pri naslednji plači ko ste izpolnili pogoje za skupno 10, 20, 30 oziroma 40 let zaposlitve v MNZ, Policiji oziroma pri ostalih delodajalcih v javnem sektorju.

 

Jubilejne nagrade se izplačajo v naslednji višini:

OBDOBJE DELA

VIŠINA NAGRADE ZA VSE JAVNE USLUŽBENCE

VIŠINA NAGRADE ZA ČLANE SPS (+20%)

RAZLIKA V PLAČILU

10 LET

288,76 EUR

346,51 EUR

+57,75 EUR

20 LET

433,13 EUR

519,76 EUR

+ 86,63 EUR

30 LET

577,51 EUR

693,01 EUR

+115,50 EUR

40 LET

577.51 EUR

693,01 EUR

+ 115,50 EUR

 

Obrazec zahteve za izplačilo jubilejne nagrade, povišane za 20 odstotkov najdete na povezavi: https://www.sindikat-policistov.si/Portals/0/40%20JUBILEJ.pdf. Prosimo vas, da obrazec  izpolnite in nam ga potem posredujete na e-poštni naslov sekretariat@sindikat-policistov.si ali lien.licen@sindikat-policistov.si, kjer ga po preveritvi članstva v SPS opremimo z žigom in podpisom predsednika SPS. V nadaljevanju tako izpolnjeno in podpisano zahtevo posredujemo delodajalcu, ki vam bo na podlagi tega izplačal za 20% višjo jubilejno nagrado.

Opozarjamo vas še, da bodo zahteve za izplačilo jubilejnih nagrad za člane reprezentativnih sindikatov, ki bodo delodajalcu posredovane po 10. dnevu v posameznem mesecu, poračunane naknadno, in sicer v naslednjem mesecu. To pomeni, da boste zaradi zamude pri oddaji zahteve, pri naslednji plači prejeli jubilejno nagrado v običajni – splošno določeni višini, šele mesec dni kasneje pa poračun razlike do višine, ki vam s spremembo Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti pripada.

Prav tako opozarjamo vse tiste, ki ste že prejeli jubilejno nagrado, vendar še niste vložili zahtevka  preko sindikata za povišanje le te še za 20 odstotkov, da terjatve iz delovnega razmerja skladno z 202. členom ZDR-1 zastarajo v roku petih let, kar pomeni, da lahko v roku petih let od datuma izpolnitve jubileja preko sindikata vložite zahtevek za 20 odstotkov povišanja že prejete oz. izplačane jubilejne nagrade.

Vse člane Sindikata policistov Slovenije zato pozivamo, da se obrnejo na svoje regionalne predstavnike, ki jim bodo, v primeru upravičenosti, nudili tudi vso potrebno podporo in pomoč pri uveljavljanju zahteve do dodatnega 20 odstotnega izplačila jubilejne nagrade. Sočasno še posebej opozarjamo člane, ki so zaključili šolanje kot kadeti 20. generacije, da v letošnjem letu tudi izpolnite pogoje za jubilejno nagrado, in sicer za 30 let delovne dobe.

 

Prav tako tudi vse ostale zaposlene, ki izpolnjujete pogoje za izplačilo jubilejnih nagrad in še niste člani katerega od reprezentativnih sindikatov, vabimo k včlanitvi v Sindikat policistov Slovenije in posredovanju izpolnjenih zahtev za izplačilo jubilejne nagrade v skladu z zgoraj navedenimi navodili. Več informacij glede včlanitve dobite na spletni strani SPS www.sindikat-policistov.si ali pri naših regionalnih predstavnikih.

 

 

Z odličnimi pozdravi.

 

                                                                                            Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

Številka:  3643/OBC-42/2020/1

Datum :   14. 5. 2020

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>