Pridružite se nam:

STANJE NA PODROČJU DELA POMOŽNIH POLICISTOV – OBVESTILO

Datum objave: 06-04-2020

Spoštovane članice in člani SPS.

 

 V Sindikatu policistov Slovenije (v nadaljevanju SPS) že dalj časa opozarjamo na neustrezno reševanje stanja na področju dela pomožnih policistov. Zaradi navedenega smo na delodajalca naslovili poziv s predlogi za odpravo pomanjkljivosti. Delodajalca smo opozarjali z večjim številom dopisov, prav tako smo na neustrezen status pomožnih policistov opozarjali na sestankih, ki smo se jih udeleževali pri vodstvu policije in MNZ, nenazadnje smo na navedeno problematiko opozarjali tudi pristojne institucije in javnost, problematiko na področju dela pomožnih policistov pa smo tudi uvrstili v opozorilno stavko, ki smo jo v SPS izvedli 3. 2. 2020 in kot eno izmed stavkovnih zahtev zapisali tudi sprejetje sistemskih ukrepov na področju razmer v policiji, v okviru katere smo med drugim zahtevali tudi celovito in pravično ureditev področja pomožne policije, vključno s pravicami pomožnih policistov ter jasna določitev kriterijev uporabe pomožne policije. Prav tako smo na navedeno problematiko seznanili poslance državnega zbora v okviru 10. nujne seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki je potekala 30. 5. 2019, vsebina pa je dostopna na povezavi: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=pmagdt&uid=4C63623EF7B4EE86C1258410001F2B9A.

Delodajalca smo opozorili, da v SPS že vse od leta 2017 nenehno opozarjamo na številne anomalije in neurejen status pomožnih policistov ter diskriminatoren odnos države do pomožnih policistov.

Opozorili smo, da nikakor ne moremo razumeti arogance in popolne pasivnosti odgovornih v preteklosti, da kljub številnim konkretnim primerom opisanih nepravilnosti, diskriminacije, krivic in netransparentnosti ureditve statusa pomožnih policistov, poleg tega pa tudi sramotno nizkega plačila, ki znaša 100 odstotkov sorazmernega dela osnovne plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu  in nepravilnega obračunavanja plačevanja njihovega dela in usposabljanja (predvsem v dopisu z dne  15. 11. 2019) v vsem tem času, razen nekaj praznih obljub, ni bilo storjeno nič v smeri izboljšanja njihovega statusa in  pravilnega ter poštenega obračunavanja njihovega opravljenega dela, kljub temu, da so celo pomožni policisti sami izrazili protest na usposabljanju in kljub temu, da jih je nekaj zaradi takega odnosa odgovornih v preteklosti že tudi zapustilo vrste pomožne policije, mnogi pa o tem vse resneje razmišljajo.

 

V SPS smo predvsem v preteklih dveh letih opozarjali na nujnost, da se pomožnim policistom prioritetno uredi plačevanje dodatkov za delo v posebnih pogojih, da se pomožnim policistom uredi primerljiv status s pripadniki rezervnega sestava v SV, da se policiji zagotovijo sredstva za ustrezno opremljenost in zaščitna sredstva tudi za pomožne policiste in da se zagotovi transparentnost obvestil o izplačilih pomožnim policistom tako, da bo ločeno prikazano plačilo pripravljenosti, plačilo dela, plačilo prevoznih stroškov in prehrane ter da bo ustrezno prikazana tudi obdavčitev prejemkov. Žal nas tudi v teh varnostno turbolentnih časih, mnogi pomožni policisti (tako člani SPS, kot tudi nekateri nečlani) dnevno obveščajo o nadaljevanju izvajanja že znanih težav, povezanih z delom pomožnih policistov, kot tudi o novih anomalijah pri razporejanju in plačevanju opravljenega dela pomožnih policistov.

Ne glede na aroganco države, ki jo ta izkazuje z neurejanjem njihovega statusa, pa so mnogi pomožni policisti v teh kriznih časih ponovno izkazali pripravljenost za izvajanje nalog tudi v povečanem obsegu, če bo to potrebno, vendar pod pogojem, da se jih ne bo več uporabljalo, da ne rečemo zlorabljalo za krpanje kadrovskega primanjkljaja in za varčevanje kot s ceneno delovno silo. Zaradi navedenega pričakujemo uvrstitev pomožnih policistov vsaj v začetni plačni razred kot velja za policiste razporejene na enakih nalogah (kot to velja tudi pri drugih organih) in pošteno plačilo dodatkov za delo v posebnih pogojih (sedaj se jim ne plača nobenega dodatka za nočno, nedeljsko in praznično delo) kot tudi, da se jim plačilo transparentno prikaže, da ne bodo zaradi nepravilnosti pri izplačilih prikrajšani za druge pravice, predvsem socialne transferje, kot se jim to dogaja vse do sedaj (v skupnem prikazanem znesku je plačana pripravljenost, plačilo za opravljeno delo in hkrati stroški dela kot sta prevoz na delo in regres za prehrano).

Nedavno pa smo bili, poleg podrobno opisanih anomalij in nepravilnosti v našem dopisu št. 3643/GD-76/2019/1 z dne  15. 11. 2019, od pomožnih policistov obveščeni še o primerih njihovega konkretnega finančnega oškodovanja v času, ko so pred vstopom v sestav pomožne policije, napoteni na usposabljanje.  Med osnovnim usposabljanjem  pomožnih policistov ni problem samo izjemno nizko plačilo (45% med delavniki, 60% ob sobotah in 90% urne postavke 21. Plačnega razreda ob nedeljah), saj s takim plačilom kandidati ne dobijo niti polovice dohodka, kot ga ima oz. bi ga večina imela pri rednih delodajalcih, ampak je povsem nerešen tudi problem refundacije kandidatom za pomožne policiste, saj tudi po mnenju MNZ (dopis št. 100-98/2019/42 (1502-17 z dne 23.12. 2019) na podlagi 53. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki ureja suspenz pogodbe o zaposlitvi v času usposabljanja, kandidatu za pomožnega policista nadomestilo plače ne pripada, prav tako pa MNZ delodajalcu zaposlenega kandidata za pomožnega policista  ne izplača nadomestila plače na podlagi morebitnega refundacijskega zahtevka kandidatovega delodajalca.

S povečevanjem grožnje migracijske problematike, kot tudi s povečanim obsegom dela Policije zaradi izvajanja interventnih predpisov v času razglašene epidemije, se proporcionalno povečujejo tudi obremenitve tako rednih kot tudi pomožnih policistov, ki imajo po že veljavni zakonodaji pravico izvajati vsa policijska pooblastila in so kljub mačehovskemu odnosu države do njih, ponovno pokazali visoko stopnjo državljanske ozaveščenosti, pripadnosti in pripravljenosti pomagati.

Pristojne zato vnovič pozivamo, da nemudoma uredijo  odprta vprašanja, vezana na status, pravice in plačilo dela pomožnih policistov.

Do sedaj se navkljub temu, da smo pristojne že več krat opozorili, da dosedanje nedopustno ravnanje države s pomožnimi policisti, pristojni na številna opozorila in pobude niso odzivali kar gotovo ni dobra popotnica, še manj dobra reklama za boljše odzivanje kandidatov na razpise  za delo policistov kot tudi pomožnih policistov. Rezultat je seveda temu primeren. Namesto pridobitve prepotrebnih novih kadrov se soočamo še z odhajanjem obstoječih. Na najbolj nujne ukrepe države za ureditev statusa tudi pomožnih policistov in s tem z zajezitvijo nenehnega kadrovskega slabenja Policije smo že več krat opozorili (3. 6. 2019 in 15. 11. 2019) pa kljub temu najnujnejše ukrepe še enkrat ponavljamo:

- s spremembo Uredbe o pomožni policiji  je potrebno zagotoviti takojšnje plačevanje vseh dodatkov za delo v posebnih pogojih (nočno, nedeljsko, praznično,…) v višini, kot to določa Kolektivna pogodba za javni sektor,

-v Uredbi o pomožni policiji urediti primerljiv status pomožnih policistov s statusom pripadnikov rezervnega sestava Slovenske vojske, predvsem glede osnove za obračun na podlagi osnovnega plačnega razreda policista (24. plačni razred policista, ne pa 21. plačnega razreda JU), primerljivo nagrajevanje za podaljšanje pogodbe kot ga ima Slovenska vojska, možnost dodatnega usposabljanja in napredovanja,

-zagotoviti sredstva policiji za ustrezno opremljenost in zaščitna sredstva tudi za pomožne policiste, ko ti opravljajo naloge Policije,

-zagotoviti transparentna obvestila o izplačilu tako, da bo ločeno prikazano plačilo pripravljenosti, plačilo dela, plačilo prevoznih stroškov in prehrane,  ter ustrezno prikazana obdavčitev prejemkov (sedaj ni razvidno niti to, ali so davki obračunani tudi od stroškov dela), še bolje pa razmislek o oprostitvi obdavčitve prejemkov z naslova dela v pomožni policiji,

- tudi za čas usposabljanja kandidatov za pomožne policiste zagotoviti povrnitev nadomestila v višini, kot bi jih prejeli, če bi delali pri svojem delodajalcu, postopno pa urediti tudi vso ostalo problematiko, na katero smo obširneje opozorili v našem dopisu z dne 15. 11. 2019.

V SPS opozarjamo, da je z razglasitvijo epidemije nastopil pogoj za izplačilo posebnega dodatka, ki pripada javnim uslužbencem, in sicer na podlagi 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in se nanaša na dodatke za nevarnost in posebne obremenitve, zaradi česar zahtevamo, da se za vse pomožne policiste, ki v teh težkih trenutkih ogrožajo svoje zdravje in nesebično pomagajo pri zajezitvi nevarnosti epidemije zaradi koronavirusa, da jim omogoči izplačilo tega dodatka pod enakimi pogoji in v enaki višini, kot je to določeno  v KPJS in z interventnim zakonom za ostale zaposlene v javnem sektorju.

V SPS smo prepričani, da se bo učinkovit odziv države na že več krat predstavljeno problematiko, kmalu tudi pozitivno odrazil pri izboljšanju kadrovske podhranjenosti Policije tako pri spopadanju s problematiko epidemije, nenehne grožnje z novim in še večjim navalom beguncev, kot tudi povečanim obsegu nalog, ki nas čakajo ob bližajočem se predsedovanju EU.

Menimo, da bi se z drugačnim pristopom, kot ga je imelo dosedanje vodstvo MNZ, z ustreznim in učinkovitim reševanjem problemov, kot jih je aktualna Vlada pokazala na drugih področjih, tudi s tako učinkovitim urejanjem problematike pomožnih policistov, lahko zapolnilo dobršen del kadrovske vrzeli med policisti in tako tudi nadomestilo izpad planirane pomoči vojske s policijskimi pooblastili, saj imajo pomožni policisti že vsa policijska pooblastila in so za tovrstne naloge že tudi veliko bolje usposobljeni kot vojaki, ki bi jih bilo potrebno za tovrstne naloge na novo usposobiti, izognili pa bi se tudi problemu časovne omejenosti trajanja njihove uporabe in nenehni negotovosti pri potrjevanju podaljševanja njihove aktivacije.

Glede na navedeno v SPS utemeljeno pričakujemo, da bo vodstvo MNZ in policije našo pobudo za ureditev razmer sprejelo in s tem pokazalo ustrezen odnos do pomožnih policistov, ki v teh težkih trenutkih zaradi epidemije izvajate dodatno delo v rizičnih razmerah in ste ob kadrovski podhranjenosti v policiji še dodatno obremenjeni in ogroženi.

 

Obveščamo vas, da vas bomo z odgovorom seznanili nemudoma, ko ga prejmemo.

 

 

Z odličnimi pozdravi.

 

 

                                                                                                      Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

Številka:  3643/OBC-36/2020/1

Datum  : 6. 4. 2020

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>