Pridružite se nam:

DODATEK ZA DELO V RIZIČNIH RAZMERAH – OBVESTILO

Datum objave: 01-04-2020

Spoštovane članice in člani SPS.

 

V Sindikatu policistov Slovenije smo prepričani, da vsem policistkam in policistom, ter vsem drugim zaposlenim v policiji, MNZ in IRSNZ, ki zaradi vsebine opravljanja svojih nalog oz. svojega poklicnega poslanstva vsakodnevno prihajate v službo, pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah.

 

Zaradi navedenega smo na vodstvo MNZ in policije naslovili poziv, v katerem smo vodstvo MNZ in policije seznanili z naslednjo vsebino poziva:

 

»v Republiki Sloveniji je bila 12. 3. 2020, zaradi nezadržnega širjenja koronavirusa (COVID-19), ki neposredno ogroža zdravje in življenje ljudi razglašena epidemija, in sicer za območje celotne države.

 

Z razglasitvijo epidemije pa je nastopili tudi pogoj za izplačilo posebnega dodatka, ki pripada javnim uslužbencem, in sicer na podlagi 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in se nanaša na dodatke za nevarnost in posebne obremenitve.

 

Natančneje dodatke za nevarnosti in posebne obremenitve opredeljuje 39. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki v s svojem prvem odstavku, natančneje v njegovi 11. točki določa tudi dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij), in sicer v višini 65 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.

 

Opozarjamo, da je dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki, prvega odstavka, 39. člena KPJS opredeljen brez posebnih dodatnih kriterijev, saj jih stranke kolektivne pogodbe nikoli niso podrobneje opredelile. Ob dodatnem upoštevanju dejstva, da pojem dodatka za delo v rizičnih razmerah, nikoli tudi ni bil predmet posebne razlage, ki jo lahko poda le Komisija za razlago KPJS, torej pomeni, da le-ta pripada in mora biti izplačan vsem policistom in policistkam ter drugim zaposleni v policiji, MNZ in IRSNZ, ki so zaradi vsebine opravljanja svojih nalog oziroma svojega poklicnega poslanstva, ki od njih nenazadnje zahteva tudi zagotavljanje nemotenega delovnega procesa, še naprej primorani vsakodnevno prihajati v službo na svoje delovno mesto, ker svojega dela enostavno nikakor ne morejo opravljati od doma in so na ta način tako izpostavljeni neposrednemu tveganju povezanim z njihovim zdravjem.

 

Pri tem bi radi opozorili še na dve dejstvi, in sicer na ogroženost zdravja, ki je v trenutni situaciji neločljiva že s samim opravljanjem dela v času epidemije, zato za ta kriterij v KPJS kot razlikovalni element glede tega kdo je in kdo ni upravičen (npr. večja ali manjša ogroženost zdravja) ni nobene pravne podlage. Še toliko manj pa je kakršnekoli pravne podlage, da bi delodajalci lahko sami tolmačili kdo je do dodatka za delo v rizičnih razmerah upravičen in kdo ne, kaj šele, da bi določali konkretne kriterije za izplačilo dodatka, in sicer z namenom skrajne restrikcije, na ozek krog upravičencev, da bi s tem izločili določene javne uslužbence, kljub temu, da so bili prisotni na svojem delovnem mestu in so z vso požrtvovalnostjo tudi opravili svoje delo.

 

Seznanjeni smo tudi z dokumentom št. 0100-174/2020/1, ki ga je izdalo MJU, in sicer 23. 3. 2020 in nosi naslov Dodatek za rizične razmere – epidemija. V povezavi s tem bi radi opozorili, da v njem ni določenih nikakršnih kriterijev za izplačilo predmetnega dodatka, temveč je pojasnjeno zgolj in samo to, da se dodatek za delo v rizičnih razmerah lahko izplačuje le za čas, ko se delo v času trajanja epidemije dejansko opravlja, ter da se ta dodatek ne more izplačevati javnim uslužbencem, ki opravljajo delo od doma. Obenem je v tem dokumentu tudi poziv, da delodajalci za kar največje možno število javnih uslužbencev organizirajo delo od doma.

 

Na podlagi napisanega vas zato pozivamo, da zagotovite, da bodo vsi javni uslužbenci v policiji, MNZ in IRSNZ, ki opravljajo delo na svojem delovnem mestu, v času razglašene epidemije, ki trenutno velja za celotno Slovenijo tudi prejeli omenjeni dodatek.

 

Naj na koncu zapišemo še, da gre tudi v tem primeru za denarno terjatev iz delovnega razmerja, ki je neposredno iztožljiva, zastara pa v roku petih let. Ne želimo si namreč, da bi se ponovno zgodilo, da bi bilo zanikanje določenih obveznosti do javnih uslužbencev, brez pravne podlage, kasneje na podlagi sodnih odločb potrebno s strani delodajalca izpolniti v celoti, seveda skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

 

Obveščamo vas, da v kolikor ne boste izplačali dodatka za posebne nevarnosti in obremenitve, zaradi dela na območju razglašene epidemije, bomo pričeli nemudoma z vlaganjem tožb in zagotovili pravno varstvo zaposlenih.

 

Zato v najkrajšem možnem času, tudi z vaše strani, pričakujemo, da se boste opredelili do navedene tematike in obenem zagotovili, da bodo vsi javni uslužbenci, ki skrbijo za obračun plač, pravočasno seznanjeni z ustreznimi navodili, da ne bi prišlo do kakršnihkoli zamikov pri samem izplačilu dodatka.

 

Prav tako pa od vas pričakujemo tudi ustrezen pisni odgovor na naš poziv. Za vaš odgovor se vam že vnaprej zahvaljujemo in vas obenem obveščamo, da bomo z njim seznanili tudi naše člane.«

 

Glede na navedeno v SPS utemeljeno pričakujemo, da bo vodstvo MNZ in policije našo pobudo za realizacijo sprejelo in tako pokazalo ustrezen odnos do zaposlenih v policiji, MNZ in IRSNZ, ki morate v teh težkih trenutkih zaradi epidemije izvajati dodatno delo v rizičnih razmerah in ste ob kadrovski podhranjenosti še posebno obremenjeni.

 

Obveščamo vas, da vas bomo z odgovorom seznanili nemudoma, ko ga prejmemo.

 

Z odličnimi pozdravi.

                                                                                            Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

Številka:  3643/OBC-35/2020/1

Datum :   1. 4. 2020

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>