Pridružite se nam:

IZVRŠEVANJE SPORAZUMA O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV IN UREDITEV RAZMER V POLICIJI

Datum objave: 21-01-2020

Spoštovani,

 

Sindikat policistov Slovenije že dlje časa opozarja pristojne institucije in javnost o vse bolj nevzdržnih razmerah za slovensko Policijo, ki se odraža zlasti v globoki kadrovski krizi in velikem upadu priliva novega kadra, kar ob izredno negativnem kadrovskem tednu lahko v naslednjih dveh do treh letih, ko bomo policistke in policisti vključeni v varovanja protokolarnih in drugih dogodkov v okviru predsedovanja Svetu Evropske unije ter vse bolj zaostrenih varnostnih razmerah, pomeni veliko obremenitev za delovanje varnostnega sistema Republike Slovenije.

 

SPS je pristojnemu Ministrstvu za notranje zadeve podal že več predlogov, ki naslavljajo navedeni problem, vendar odgovorni vse pobude vztrajno zavračajo iz nam neznanih razlogov, čeprav so naši predlogi usmerjeni izključno v reševanje zadevne problematike in sicer na sistemski, strateški in dolgoročni osnovi.

 

Dne 21.1.2020 se je zaradi neizvrševanja Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Ur. List št. 3/2019 – v nadaljevanju Sporazum) sestal Stavkovni odbor SPS, ki je sprejel naslednje odločitve:

 

  1. Zahtevamo takojšno realizacijo II. točke Sporazuma: Izvedba strokovne in neodvisne analize zahtevnosti delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb
  2. Zahtevamo takojšnjo ureditev vprašanja izvajanja III. točke Sporazuma (bruto-bruto)
  3. Zahtevamo takojšnjo realizacijo V. točke sporazuma – vzpostavitev kariernega sistema
  4. Sprejetje sistemskih ukrepov na področju razmer v Policiji

 

 

V nadaljevanju vam podajamo obrazložitev posameznih zahtev:

 

  1. Realizacija II. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev

 

V Sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list 3/2019) je v II. točki določeno, da Vlada RS pri neodvisni strokovni inštituciji, naroči izvedbo primerjalne analize vrednotenj delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici), pri čemer rok za izvedbo ne sme biti daljši od 6 mesecev. Kot smo vas že obveščali, je SPS takoj po objavi prvega javnega naročila 28.2.2019, zaradi poskusa izigravanja analize (dodatna delovna mesta v nasprotju z dogovorjeno metodologijo) protestiral pri MJU, zaradi česar je bil 14.3.2019 objavljen popravek javnega naročila. Na razpis se takrat ni prijavil noben ponudnik, zato je bil razpis oz. javno naročilo ponovno objavljeno 26.4.2019, z izbranim ponudnikom pa podpisana pogodba 19.6.2019 v vrednosti 29.000 EUR. Dne 18.11.2019 je bil sklenjen Aneks št. 1 med izvajalcem in MJU, s čimer je bil rok za izdelavo podaljšan za 1 mesec, to je do 19.12.2019.  Skladno z razpisno dokumentacijo in pogodbo, je imel MJU čas 10 (delovnih) dni za oddajo pripomb izvajalcu (8.1.2020), nato pa ima izvajalec še 7 (delovnih) dni časa za popravke skladno s pripombami naročnika (do 17.1.2019).

 

V SPS smo od pristojnih iz MJU poskusili dobiti odgovor, zakaj se je šlo v podpis Aneksa in podaljšanje roka za izvedbo analize a smo dobili le odgovor, da je šlo za objektivne razloge na strani naročnika, ki predstavljajo utemeljen razlog, da se je veljavnost pogodbe časovno podaljšala. Na portalu javnih naročil je tudi objavljen Aneks k pogodbi z izvajalcem analize, kjer je kot razlog za podaljšanje roka navedeno, da gre za »objektivne razloge na strani naročnika«.

 

Na podlagi dosedanjih izkušenj iz preteklih stavkovnih sporazumov in glede na navedene okoliščine pri pripravi analize (uvoden poskus izigravanja, ki smo ga v SPS uspeli preprečiti, neuspešen prvi poskus javnega naročila, podaljševanje pogodbe iz »objektivnih« razlogov brez ustrezne vsebinske argumentacije), se nam je pričel pojavljati dvom v temeljne zaveze Vlade, da bo analiza strokovna in neodvisna.

 

V luči teh okoliščin poudarjamo, da bomo v Sindikatu policistov Slovenije posebej pozorni na pogoje veljavnosti predmetne analize, to je na neodvisnost, objektivnosti in strokovnost, ki temelji na temeljnih načelih znanstvenega raziskovanja. Analiza primerljivosti delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb je vsekakor strateški dokument Vlade Republike Slovenije in podpisnik le te, mora za strokovnost in neodvisnost le te prevzeti odgovornost v vseh pogledih. Nikakor pa v SPS ne bomo pristajali na kakršnekoli poskuse izigravanja analize, ki ima za vse policistke in policiste ter Policijo kot temeljno institucijo varnostnega sistema dolgoročne in usodne posledice, od katere je odvisna prihodnost poklica policista.

 

 

V SPS tako pričakujemo seznanitev z analizo v prihodnjih dneh, pričakujemo pa, da bodo odgovorni na strani naročnika pred potrditvijo strokovnosti, neodvisnosti in objektivnosti, le to preverili do potankosti, da ne bo prihajalo do kakršnihkoli različnih tolmačenj rezultatov ali metodologije. Resorni minister ali celo Vlada RS, ki bo takšen strateški dokument potrdila, bo za zagotovitev vseh potrebnih elementov za veljavnost prevzelo polno odgovornost. Zato bomo ob seznanitvi z analizo v SPS dosledno pozorni na:

 

-      metodološko veljavnost skladno z pravili in načeli znanstvenega raziskovanja

-      povezanost katere kolih odgovornih oseb naročnika z izvajalcem, ki bi lahko vlivalo dvom v nepristranskost

-      objektivnost, ki temelji na obveznostih posameznih delovnih mest, ki izhajajo izključno iz pravnih predpisov in dokumentov

-      kakršnokoli odsotnost subjektivnosti ocen izvajalca

-      spoštovanje temeljnih načel znanstvenega raziskovanja (splošnost, objektivnost,  preverljivost, veljavnost, zanesljivost izkazanih rezultatov)

-      multidisciplinarnost pristopa

-      uporabo virov podatkov, ki morajo temeljiti na objektivnih kriterijih

-      druge morebitne okoliščine, ki lahko vplivajo na verodostojnost analize

 

 

Poudarjamo pa, da bomo priznali zgolj rezultate, ki bodo temeljili na objektivnih kriterijih ter metodologiji znanstvenega in strokovnega raziskovanja, vključno z ustrezno argumentacijo rezultatov ter dokazil. Ocenjujemo namreč, da je 29.000 EUR javnega denarja nesprejemljivo trošiti za analize, ki nimajo ustrezne objektivne in metodološke vrednosti in ko gre za strateški dokument države, ki ima lahko resne in dolgoročne posledice za varnostni sistem.

 

 

  1. Zahtevamo takojšnjo ureditev vprašanja izvajanja III. točke Sporazuma (bruto-bruto)

 

Sindikat policistov Slovenije je zaradi izigravanja izvajanja določbe Sporazuma v zvezi zagotavljanja sredstev za izplačilo delovne uspešnosti po posebnem Vladnem projektu »Varovanje Schengenske meje in obvladovanje ilegalnih migracij« zoper Vlado Republike Slovenije, skladno z določbami Zakona o kolektivnih pogodbah in ustaljeno sodno prakso, preko pooblaščene odvetniške družbe 25.3.2019 na Vlado Republike Slovenije naslovili zahtevo za rešitev spora, ki je predpogoj za vložitev kolektivne tožbe, zaradi nepripravljenosti Vlade na mirno reševanje spora, pa smo nato vložili še tožbo na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani. V SPS smo že v preteklosti dokazali, da si uradniki na MNZ (pre)pogosto napačno razlagajo veljavne predpise, seveda v škodo zaposlenih. Zaradi tega je bilo v preteklih letih porabljenih ogromno proračunskih sredstev (na podlagi informacij javnega značaja preko 4 MIO EUR).

 

Zaradi navedenega in v izogib nadaljnjim stroškom v škodo javnih financ, zahtevamo od Vlade RS:

-      da na podlagi določb 364. člena Obligacijskega zakona nemudoma pripozna dolg, ki izvira iz napačnega izvrševanja III. točke Sporazuma, saj je skladno s sodno prakso in navedeno zakonsko določbo, dolg mogoče pripoznati ves čas do zastaranja terjatve,

-      s čimer bi se izognili nepotrebnim stroškom za proračun Republike Slovenije

 

 Zahtevamo takojšnjo realizacijo V. točke sporazuma – vzpostavitev kariernega sistema

 

Upoštevajoč dejstvo, da so roki za uveljavitev navedene določbe že krepko preseženi, zavlačevanju s pogajanji in celo glede na predlog vladne pogajalske skupine »zamrznitev« in da vsakršno nadaljnje odlašanje pomeni odmik realizacije za nedoločen čas, kar v SPS razumemo kot povzročanje nepotrebne škode policistkam in policistom, ki so ob podpisu sporazuma pričakovali uresničitev zavez Vlade RS v konkretno (in korektno) dogovorjenih rokih. Poleg tega se z odlašanjem realizacije novega kariernega sistema v policiji še dodatno poglablja problematika kadrovske krize, ki je v mandatu te Vlade že dosegla kritično točko in so nujno potrebni takojšnji ukrepi, med katere sodi tudi uveljavitev sprememb KPP, v kolikor se želi vzpostaviti ustrezne pogoje za sprejem drugih ukrepov, ki bodo policiji omogočili nadaljnji razvoj in okrepitev. V pogojih zaostrenih varnostnih razmer, ki se bodo po dostopnih podatkih v naslednjih mesecih še poslabšali, je kakršnokoli odlašanje s sprejemom dopolnil KPP neodgovorno in pomeni resno ogrožanje varnostnega sistema Republike Slovenije. Vladna pogajalska skupina, ki je bila imenovana s sklepom Vlade dne 28.2.2019 je sestavljena iz javnih uslužbencev, ki so vrhunski strokovnjaki na področjih:

-          Sistema plač v javnem sektorju

-          Javnouslužbenskega sistema

-          Kariernih sistemov

-          Ureditve javnega sektorja in javne uprave

-          Delovnopravne zakonodaje

-          Javnih financ

-          Sistema notranjih zadev

-          Organizacije, delovanja in vodenja policije

-          Zakonodajno-pravnega področja

-          Kolektivnega dogovarjanja in socialnega dialoga

-          Kadrovskih zadev

 

Posebej poudarjamo, da vsi člani Posebne vladne pogajalske skupine uživajo izredno velik ugled v strokovni javnosti, saj so v preteklosti gradili in soustvarjali sistem javnih uslužbencev in sistem plač v javnem sektorju. Poleg tega so avtorji večine zakonskih in podzakonskih predpisov na zgoraj navedenih področjih, strokovnih člankov, pravnih in drugih mnenj, usmeritev, prav tako so sodelovali pri pripravi in sprejemanju evropske politike na posameznih strokovnih področjih. Poleg tega posamezni člani vladne pogajalske skupine predavajo na različnih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji ter na številnih strokovnih srečanjih in simpozijih tako doma, kot v tujini. Nenazadnje, nekateri izmed članov več 10 let vodijo strokovne službe na različnih ministrstvih in organih v sestavi in posledično do potankosti poznajo obstoječi sistem, njegove prednosti in pomanjkljivosti ter ustrezne rešitve.

 

Glede na navedeno smo v Sindikatu policistov Slovenije trdno prepričani, da je takšna skupina vrhunskih strokovnjakov pripravljena in sposobna poiskati ustrezne normativne rešitve, ki bodo sledile danim zavezam Vlade Republike Slovenije v Sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list 3/2019).

 

V Sindikatu policistov Slovenije smo že večkrat opozorili na neustreznost vodenja socialnega dialoga in kompetentnost vodenja pogajalskega procesa. Na to smo v obeh policijskih sindikatih izrecno opozorili tudi v dopisu št. 3278/GD-43/2019/1 (SPS); 6-2/2019-123 (PSS) z dne 27.5.2019 in že takrat nakazali, da se po našem mnenju pogajanja zavlačujejo in izigravajo z namenom, da se stavkovni sporazum ne izvrši. Vladna pogajalska skupina se pri tem vseskozi izgovarja, »da nima mandata Vlade RS«, pri tem pa vztrajno ignorira opozorila SPS, da Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev izrecno navaja, da se pogajanja v zvezi s spremembami in dopolnitvami KPP izvajajo ob upoštevanju določb 8. odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih. SPS je vladno pogajalsko skupino tudi večkrat opozoril, da je zaradi navedenega njen mandat v nasprotju z določbami Sporazuma ter da se je Vlada ob podpisu sporazuma morala in mogla zavedati pomena določbe, ki jo podpisuje.

 

Kot že navedeno, v SPS že dlje časa opozarjamo, da se pogajanja namenoma zavlačujejo, kar dokazujemo z naslednjimi dejstvi:

-      prva pogajanja so bila izvedena 5.3.2019, čeprav bi se morala skladno s sporazumom pričeti najkasneje v 30 dneh po podpisu le tega (torej najkasneje 27.1.2019, VPS je bila imenovana šele 28.2.2019)

-      kljub temu, da je sindikalna stran v dogovorjenem roku podala ustrezen predlog, je VPS zavlačevala pogajalski proces z zahtevo po vložitvi celotnega besedila predlaganih sprememb in dopolnitev KPP

-      kljub temu, da je Vladna pogajalska skupina sestavljena iz strokovno najbolj kompetentnih in najuglednejših javnih uslužbencev, ki so strokovnjaki na tem področju in so avtorji trenutnega plačnega in uslužbenskega sistema, le ta tekom 10 mesecev pogajanj, ni predložila nobenega strokovnega predloga za ureditev kariernega sistema v policiji, temveč je le preoblikovala določbe KPP, ki jih je predložila sindikalna stran

-      pogajanja so bila večkrat odpovedana ali prestavljena, v enem konkretnem primeru celo 24 minut pred pričetkom, kar ob upoštevanju, da se pogajalci sindikatov pripeljejo iz različnih koncev Slovenije v Ljubljano, pomeni neposredno povzročanje materialne škode

-      prekinitev pogajanj v času poletja (julij, avgust), pri čemer smo vam dne 18.7.2019 pisno posredovali odgovor na predlog o začasni prekinitvi pogajanj v poletnem času, da bo SPS tudi v času koriščenja letnih dopustov zagotovil prisotnost članov pogajalske skupine, pri čemer smo izrazili tudi obžalovanje nad prekinitvijo pogajanj

 

Prav tako opozarjamo, da po našem mnenju vodja Vladne pogajalske skupine mag. Melita Šinkovec ne organizira dela VPS tako, kot bi se od nje pričakovalo, predvsem s strani Vlade RS, v imenu katere vodi pogajanja. Namreč, predstavniki SPS smo v pogajanjih večkrat opozorili, da je nesprejemljivo, da se pogajanj ne udeležujejo člani pogajalske skupine in da vodja VPS ne zagotovi prisotnosti le teh, oz. predstavnikov posameznih ministrstev in drugih organov v primeru neodložljive zadržanosti članov VPS. Takšno ravnanje jasno kaže na to, da vodja VPS dela ne organizira na takšen način, da bi delo potekalo nemoteno, s čimer se dodatno izgublja čas z namenom zavlačevanja. Na posameznih pogajanjih sta bila prisotna celo samo 2 predstavnika VPS in sicer MNZ in Policije, kar je absolutno nesprejemljivo. Podatki o prisotnosti posameznih članov VPS so dovolj zgovorni in v celoti podkrepijo zgornjo trditev:

-      samo predstavniki Policije in MNZ so bili prisotni na vseh pogajanjih in vedno zagotovili ustrezno nadomestitev odsotnih članov

-      vodja pogajalske skupine je bila prisotna na 87% pogajanj

-      predstavnica kabineta predsednika Vlade na 52% pogajanj

-      predstavnik Službe Vlade za zakonodajo na 56% pogajanj

-      predstavnik MJU na 61% pogajanj (kljub temu da delovno področje spada v pristojnost MJU)

-      predstavnica Ministrstva za finance 74% pogajanj

-      predstavnik MDDSZEM na 43% pogajanj

-      predstavnica MDDSEZM na 26% pogajanj

 

Navedeni podatki, ki izhajajo iz uradnih zapisnikov pogajanj, so dovolj zgovorni, da izražajo velik dvom v resnost vodenja pogajalskega procesa in kompetentnost vodenja VPS in je po našem trdnem prepričanju nesprejemljiv in nedvomno vzbuja resen sum na interes VPS po zaključku pogajanj in uvedbi ustreznega kariernega sistema v Policiji.

 

Zato Sindikat policistov Slovenije zahteva:

-      da Vlada RS vladni pogajalski skupini nemudoma podeli ustrezen mandat, ki bo skladen z določbami Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, da se pogajanja vodijo upoštevajoč določbe 8. odstavka 22. člena ZJU

-      da vladna pogajalska skupina, glede na njeno elitno sestavo pripravi ustrezen predlog ureditve materije v KPP, ki bo skladen s Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev

-      ureditev kariernega sistema, ki bo temeljil na kompetenčnem modelu

-      Intenziviranje pogajanj ter določitev skrajnega roka za zaključek pogajanj (31.3.2020)

-      Zagotovitev prisotnosti in ustreznega delovanja VPS, ki bo sledil cilju zaključka pogajanj v zgoraj določenem roku

-      Za realizacijo učinkovitega kariernega sistema razširitev Kolektivne pogodbe za policiste (poklicna) v kolektivno pogodbo dejavnosti (policijska dejavnost) z ustreznim specifičnim tarifnim delom

  

  1. Sprejetje sisitemskih ukrepov na področju razmer v Policiji

 

Sindikat policistov Slovenije že dlje časa opozarja odgovorne na MNZ in Vladi RS ter širšo javnost o globoki kadrovski krizi v Policiji, ki ima zaradi negativne kadrovske fluktuacije že zaskrbljujoče posledice. Policijske enote so kadrovsko podhranjene, nekatere že do te mere, da ne morejo več zagotavljati niti 24 urne pokritosti terena s policijskimi patruljami. Navedena situacija se neposredno odraža na kvaliteti dela policistk in policistov, izgorelosti, zdravstvenih težav, prekomerne obremenjenosti in podobno, kar posledično vpliva na varnost policistk in policistov. Zaradi tega ocenjujemo, da mora biti reševanje tega problema ključno za Republiko Slovenijo, v kolikor želi še naprej ostati ena najvarnejših držav na svetu. Posebej zaskrbljujoče je, da nas zaradi zaostrenih varnostnih razmer in prihajajočega predsedovanja Svetu EU, čaka izjemno težko obdobje, posebej ob dejstvu, da v prihodnjih treh letih pogoje za upokojitev izpolni skoraj 1000 policistk in policistov. Kljub nenehnemu opozarjanju, vodstvo MNZ ne sprejema ustreznih sistemskih ukrepov, kar se odraža tudi na vedno manjšem zanimanju mladih za poklic policista. Zaradi reševanja razmer v policiji na sistemski in dolgoročni ravni, SPS od Vlade RS in ostalih institucij zahteva:

-      Priprava in sprejetje interventnega zakona (npr. Zakon o urejanju razmer v policiji), ki bo naslovil sistemska vprašanja glede:

o   Stanovanjske politike (uvedba stanovanjskega sklada za zagotavljanje potreb po lastnih, najemnih ali službenih stanovanjih)

o   Ureditev posebnega področja socialne politike in aktivne politike zaposlovanja (specifični socialni transferji)

o   Ureditev povračila stroškov prevoza na delo, ki je za policiste specifično (dolge vožnje, različni urniki, ipd)

o   Prevedbo delovnih mest policistov – nadzornikov državne meje v VI. Tarifno skupino, analogno sedanjemu 110. členu ZODPOL

o   Ureditev (višjega) regresa za prehrano zaradi neenakomernosti delovnega časa in neurejene prehrane

o   Ureditev pogojev ponovne zaposlitve oseb, ki so zapustile policijo pred prevedbo delovnih mest v VI. Tarifno skupino

o   Določitev denarne nagrade ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in sicer periodično po preteku določenega obdobja trajanja zaposlitve

o   Štipendiranje srednješolskih dijakov

o   Ureditev ugodnejšega poklicnega upokojevanja za zaposlene s statusom policista (uvrstitev v IV. skupino pokojninskega načrta dodatnega zavarovanja analogno z določbami 60. člena ZSSV)

o   Zagotavljanje namenskih sredstev za izvajanje interventnega zakona

-      Nadaljevanje projekta »Varovanje schengenske meje in obvladovanje ilegalnih migracij« in na njegovi osnovi zagotovitev sredstev za izplačilo povečanega obsega dela zaposlenim v policiji

-      Ureditev plač kandidatov za policiste skladno z 9.a členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju na podlagi uvrstitve delovnega mesta oziroma naziva, na katerem bodo pripravniki delali po opravljenem pripravništvu (iz sedanjega 18 v 21 plačni razred)

-      Celovita in pravična ureditev področja pomožne policije, vključno s pravicami pomožnih policistov ter jasna določitev kriterijev uporabe pomožne policije

-      Dosledno izvajanje schengenskih standardov na mejnih prehodih, ki zagotavljajo varnost policistov in njihovo enakomerno obremenjenost

-      Sprejem konkretnih ukrepov za učinkovito zmanjšanje administrativnih ovir

-      Organiziranje strokovnega posveta v zvezi problematike na področju kadrov

 

Navedeni predlagani ukrepi nujno prinašajo finančne učinke, za katere mora Vlada RS zagotoviti ustrezna sredstva. V Sindikatu policistov Slovenije v predmetnem predlogu oz. dokumentu tako naslavljamo tudi naveden problem in vidimo tudi možne načine, za zagotovitev ustreznih finančnih sredstev. Kot prvi korak, za uresničitev navedenih zadev podajamo sledeči predlog:

-      Takojšnja odprodaja službenih stanovanj MNZ za potrebe Policije, ki so dlje časa nezasedena in se lokacijsko nahajajo v krajih, kjer že dlje časa ni zanimanja za najem s strani uslužbencev policije. Na podlagi informacij javnega značaja (podatki so sicer iz leta 2018, vendar še vedno relevantni, saj bistvenih sprememb ni bilo) ocenjujemo, da je v lasti MNZ takšnih stanovanj približno 150 (nezasedena ter stanovanja, ki so oddana drugim pravnim in fizičnim osebam ter javnim uslužbencem iz drugih organov za določen čas). MNZ je do sedaj na predloge SPS glede prodaje teh stanovanj, ki po naši oceni predstavljajo le breme za proračunska sredstva, vztrajno zavračalo z obrazložitvijo, da skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), le teh ne morejo odprodati po »nekonkurenčni« ceni. V SPS na grobo ocenjujemo, da bi s povprečno prodajno ceno med 30.00 in 50.000 EUR (ocena je podana na podlagi objavljenih izklicnih cen na preteklih dražbah MNZ) za namen izvrševanja interventnega zakona v enkratnem znesku Policiji zagotovili med 4,5 do 7,5 MIO EUR

-      V predlaganem interventnem času urediti nabavo pogonskega goriva za službena vozila policije na takšen način, da je nabava goriva za službena vozila policije oproščena plačila dajatev (trošarina, davek, okoljske in druge dajatve. Glede na povprečno letno porabo goriva za službena vozila policije v višini 3,2 MIO litrov goriva (cca 680.000 litrov neosvinčenega bencina in 2,5 MIO litrov dizelskega goriva), bi finančni prihranek znašal okoli 2,3 MIO EUR na letni ravni

-      V kolikor bi po prejšnji alineji isto rešitev uvedli tudi za gorivo za policijske zrakoplove in plovila in ogrevalne sisteme, bi bil finančni prihranek sorazmerno višji

-      Oprostitev plačila davka v postopkih javnega naročanja za potrebe policije (nabave opreme, investicije, delovnih sredstev, ipd.) bi prav tako prinesla sorazmerno višja finančna sredstva za namen izvrševanja interventnega zakona

-      Oprostitev plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, s čimer bi finančni prihranek znašal med 160.000 in 240.000 EUR na letni ravni

-      da se ne glede ne določbe Zakona o prekrških (ZP-1), v času izvajanja interventnega zakona, sredstva zaradi izrečenih glob o prekrških, ki jih izreče Policije, v celoti (ali delno) zagotavljajo na podračun Policije zaradi zagotavljanja sredstev za izvajanje zakona, s čimer bi na letni ravni po grobi oceni zagotovili okoli 30 MIO EUR na letni ravni (oz. sorazmerno določenega deleža)

 

 

Na podlagi tako zagotovljenih sredstev znotraj samega proračuna Policije, bi imela le ta na razpolago sredstva za namen izvajanja takšnega interventnega zakona in bi lahko stabilno in likvidno vlagala v tiste ukrepe, s katerimi bi urejala in stabilizirala razmere v policiji. Tako bi na primer po grobi oceni, samo iz sredstev odprodaje nezasedenih službenih stanovanj, takoj zagotovili med 230 in 390 komercialnih stanovanjskih kreditov, ter nato vsakoletno še 120 stanovanjskih kreditov letno (obrazložitev v prilogi).

 

Ocenjujemo, da je glede na aktualne kadrovske trende in zaradi  nesposobnosti in pasivnosti pristojnih na Ministrstvu za notranje zadeve, ki niso sposobni niti prepoznati problemov, kaj šele podvzeti ustreznih ukrepov za njihovo reševanje, potrebno k realizacij navedenih ukrepov in zahtev SPS pristopiti nemudoma, saj se v nasprotnem primeru policistkam in policistom ter Policiji povzroča nepopravljivo dolgoročno in strateško škodo, ki bo neposredno vplivala na nivo varnosti v Republiki Sloveniji.

 

 

SKLEPI STAVKOVNEGA ODBORA SPS

 

 

 

Na podlagi ocene stanja izvrševanja Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS 3/2019), ki vplivajo na pravice zaposlenih, je Stavkovni odbor Sindikata policistov Slovenije soglasno sklenil, da zaradi neizpolnjevanja zavez, danih s strani Vlade Republike Slovenije s podpisom Sporazuma, Stavkovni odbor prične z intenziviranjem aktivnosti in sicer:

 

-      Za dan 3.2.2020 se napove in izvede 4 urna opozorilna stavka policistk in policistov

 

S spoštovanjem,


mag. Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK SPS

 

  

Številka:  3278/SVET-2/2020/1

Datum :  21.1.2020                                                                                       

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>