Pridružite se nam:

ANALIZA ZAHTEVNOSTI DELOVNIH MEST POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB 

Datum objave: 10-01-2020
Spoštovani,  
 
V preteklih dneh smo na Sindikat policistov Slovenije dobili večje število vprašanj članic in članov, ki se nanašajo na zaključke neodvisne strokovne Analize vrednotenja delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb, ki je bila dogovorjena z II. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list 3/2019). Pri tem članice in člani izpostavljajo potek roka za izvedbo analize in posledično kršitev stavkovnega sporazuma s strani Vlade Republike Slovenije. Zaradi izredno velikega zanimanja zaposlenih, podajmo naslednjo pojasnilo. 
 
V Sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list 3/2019) je v II. točki določeno, da Vlada RS pri neodvisni strokovni inštituciji, naroči izvedbo primerjalne analize vrednotenj delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici), pri čemer rok za izvedbo ne sme biti daljši od 6 mesecev. Kot smo vas že obveščali, je SPS takoj po objavi prvega javnega naročila 28.2.2019, zaradi poskusa izigravanja analize (dodatna delovna mesta v nasprotju z dogovorjeno metodologijo) protestiral pri MJU, zaradi česar je bil 14.3.2019 objavljen popravek javnega naročila. Na razpis se takrat ni prijavil noben ponudnik, zato je bil razpis oz. javno naročilo ponovno objavljeno 26.4.2019, z izbranim ponudnikom pa podpisana pogodba 19.6.2019 v vrednosti 29.000 EUR. Dne 18.11.2019 je bil sklenjen Aneks št. 1 med izvajalcem in MJU, s čimer je bil rok za izdelavo podaljšan za 1 mesec, to je do 19.12.2019.  Skladno z razpisno dokumentacijo in pogodbo, je imel MJU čas 10 (delovnih) dni za oddajo pripomb izvajalcu (8.1.2020), nato pa ima izvajalec še 7 (delovnih) dni časa za popravke skladno s pripombami naročnika (do 17.1.2019).  
 
V SPS smo od pristojnih iz MJU poskusili dobiti odgovor, zakaj se je šlo v podpis Aneksa in podaljšanje roka za izvedbo analize a smo dobili le odgovor, da je šlo za objektivne razloge na strani naročnika, ki predstavljajo utemeljen razlog, da se je veljavnost pogodbe časovno podaljšala. Na portalu javnih naročil je tudi objavljen Aneks k pogodbi z izvajalcem analize, kjer je kot razlog za podaljšanje roka navedeno, da gre za »objektivne razloge na strani naročnika«.  

 Na podlagi dosedanjih izkušenj iz preteklih stavkovnih sporazumov in glede na navedene okoliščine pri pripravi analize (uvoden poskus izigravanja, ki smo ga v SPS uspeli preprečiti, neuspešen prvi poskus javnega naročila, podaljševanje pogodbe iz »objektivnih« razlogov brez ustrezne vsebinske argumentacije), se nam je pričel pojavljati dvom v temeljne zaveze Vlade, da bo analiza strokovna in neodvisna. 
 
V luči teh okoliščin poudarjamo, da bomo v Sindikatu policistov Slovenije posebej pozorni na pogoje veljavnosti predmetne analize, to je na neodvisnost, objektivnosti in strokovnost, ki temelji na temeljnih načelih znanstvenega raziskovanja. Analiza primerljivosti delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb je vsekakor strateški dokument Vlade Republike Slovenije in podpisnik le te, mora za strokovnost in neodvisnost le te prevzeti odgovornost v vseh pogledih. Nikakor pa v SPS ne bomo pristajali na kakršnekoli poskuse izigravanja analize, ki ima za vse policistke in policiste ter Policijo kot temeljno institucijo varnostnega sistema dolgoročne in usodne posledice, od katere je odvisna prihodnost poklica policista. 
 
 
V SPS tako pričakujemo seznanitev z analizo v prihodnjih dneh, pričakujemo pa, da bodo odgovorni na strani naročnika pred potrditvijo strokovnosti, neodvisnosti in objektivnosti, le to preverili do potankosti, da ne bo prihajalo do kakršnihkoli različnih tolmačenj rezultatov ali metodologije. Resorni minister ali celo Vlada RS, ki bo takšen strateški dokument potrdila, bo za zagotovitev vseh potrebnih elementov za veljavnost prevzelo polno odgovornost. Zato bomo ob seznanitvi z analizo v SPS dosledno pozorni na: 
 
- metodološko veljavnost skladno z pravili in načeli znanstvenega raziskovanja - povezanost katere kolih odgovornih oseb naročnika z izvajalcem, ki bi lahko vlivalo dvom v nepristranskost - objektivnost, ki temelji na obveznostih posameznih delovnih mest, ki izhajajo izključno iz pravnih predpisov in dokumentov - kakršnokoli odsotnost subjektivnosti ocen izvajalca - spoštovanje temeljnih načel znanstvenega raziskovanja (splošnost, objektivnost,  preverljivost, veljavnost, zanesljivost izkazanih rezultatov) - multidisciplinarnost pristopa - uporabo virov podatkov, ki morajo temeljiti na objektivnih kriterijih - druge morebitne okoliščine, ki lahko vplivajo na verodostojnost analize 
 
 
Poudarjamo pa, da bomo priznali zgolj rezultate, ki bodo temeljili na objektivnih kriterijih ter metodologiji znanstvenega in strokovnega raziskovanja, vključno z ustrezno argumentacijo rezultatov ter dokazil. Ocenjujemo namreč, da je 29.000 EUR javnega denarja nesprejemljivo trošiti za analize, ki nimajo ustrezne objektivne in metodološke vrednosti in ko gre za strateški dokument države, ki ima lahko resne in dolgoročne posledice za varnostni sistem. 
 
 
Zaradi navedenega vse članice in člane SPS ter vse zaposlene obveščamo, da se bo v torek 21.1.2020 tudi sestal Stavkovni odbor SPS, ki bo proučil analizo, saj glede na pričakovano časovnico pričakujemo, da jo bomo do takrat že prejeli oz. se z njo seznanili. Stavkovni odbor SPS bo na tej podlagi ocenil stanje ter odločal o morebitnih nadaljnjih aktivnostih ter sprejel odločitve v zvezi zavlačevanja ostalih odprtih točk sporazuma (karierni sistem, spremembe KPP). 
 
V kolikor do seje Stavkovnega odbora SPS z analizo še ne bomo seznanjeni, vas bomo o tem in odločitvah organov sindikata obvestili.   
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
mag. Kristjan Mlekuš 
PREDSEDNIK SPS 
 
 
 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>