Pridružite se nam:

PREDLOGI ZA SPREMEMBO PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA NAPREDOVANJE – OBVESTILO ZA ČLANSTVO

Datum objave: 06-01-2020

Spoštovane članice in člani SPS.

 

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) nam je poznano stališče Državnega odvetništva glede določb Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, ki v tretjem odstavku 1. člena določa, da javni uslužbenec napreduje v plačni razred vsaka tri leta, če izpolnjuje predpisane pogoje. Uredba v drugem odstavku 2. člena opredeljuje napredovalno obdobje, in sicer je napredovalno obdobje čas od zadnjega napredovanja oz. prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje, ocenjevalno obdobje pa je obdobje od 1. januarja do 31 . decembra, v katerem se javnega uslužbenca oceni.

 

Drugi odstavek 8. člena Uredbe določa, da se javnemu uslužbencu pri prehodu na drugo delovno mesto v okviru javnega sektorja napredovalno obdobje ne prekine v primeru, če zasede delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu, v isti plačni podskupini ali na  istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah.

 

Javni uslužbenci v višji plačni razred napredujejo s 1. 4. v koledarskem letu (prvi odstavek 8. člena Uredbe) in tako načeloma napredujejo vsaka tri leta, če delo opravljajo na delovnem mestu v isti tarifni skupini ter izpolnjujejo vse pogoje za napredovanje v višji plačni razred. ZSPJS in Uredba določata, da se kot napredovalno obdobje šteje čas od prve zaposlitve oz. od zadnjega napredovanja v višji plačni razred, pri čemer se napredovalno obdobje prekine in začne teči znova ob premestitvi na delovno mesto v višjem tarifnem razredu.

 

Zaradi navedenih razlogov smo v SPS podali pobudo, na seji pogajalske komisije, ki je potekala 11. 9. 2019 (Zapisnik seje pogajalske komisije št. 0100-26/2019, 16. 9. 2019), v Konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo, glede večkratnega preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Zaradi navedenega smo v SPS Ministrstvu za javno upravo (MJU) posredovali obrazložen predlog v katerem smo navedli, da ugotavljamo, da so zaradi obstoječe ureditve preverjanja pogojev za napredovanje posamezni javni uslužbenci postavljeni v neenakopraven položaj, in sicer zlasti v primerih zasedbe ali premestitve na delovno mesto v višjem tarifnem razredu po poteku rokov za preverjanje pogojev napredovanja (v mislih smo imeli vse premestitve v višji tarifni razred, predvsem pa sedaj, ko so bili policisti premeščeni iz V v VI. tarifni razred s 30. 6. 2018). Zaradi navedenega smo MJU seznanili, da želimo s podano pobudo, odpraviti neenakopravnost pri preverjanju pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive.

 

V SPS smo predlagali, da se spremenita Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19) ter Uredba o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09, 19/10 in 24/19), in sicer v delu glede postopka preverjanja pogojev za napredovanje.

 

Na podlagi napisanega smo predlagali, da se spremeni prvi stavek, prvega odstavka, 5. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19), ki naj se po novem glasi: »Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se izvede vsako leto do 15. novembra, tako da lahko v višji plačni razred napredujejo vsi javni uslužbenci, ki najkasneje do 15. novembra koledarskega leta izpolnijo pogoje za napredovanje po tej uredbi.« Poleg tega smo predlagali še, da se izročitev obvestila in pisnega predloga aneksa javnemu uslužbencu vežeta na roke iz predlagane spremembe 5. člena, predmetne uredbe. Zaradi navedenega zamika preverjanja pogojev, bi lahko vsi policisti, ki so bili prevedeni iz V v VI. tarifni razred, napredovali že v letu 2021, ob predpostavki, da imajo zadostno število točk, ki so potrebne po 5. členu Uredbe.

 

Prav tako smo še predlagali, da se spremenita tudi prvi in drugi ostavek 11. člena Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09, 19/10 in 24/19), in sicer tako, da se po novem prvi odstavek glasi: »Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se glede na določbe te uredbe za vse uradnike izvede dvakrat letno, in sicer prvič do 15. marca ter drugič do 15. septembra.« Drugi odstavek pa se po spremembi glasi: »V eno stopnjo višji naziv napredujejo uradniki, ki najkasneje do 15. marca oziroma najkasneje do 15. septembra koledarskega leta izpolnijo pogoje za napredovanje po tej uredbi«. Ob enem smo še predlagali, da se spremeni tudi rok o odločitvi predstojnik o napredovanju v višji naziv, in sicer iz 60 na 30 dni.

 

Na ta način bi se ocenjevanje javnih uslužbencev ter uradnikov deloma tudi časovno ločilo od postopka napredovanja v plačne razrede in nazive. Posledično pa bi bilo tudi manj težav zaradi morebitnih podanih pritožb na letne ocene. Obenem pa bi imeli odgovorni tudi več časa, saj se letno ocenjevanje ne bi več takoj nadaljevalo z ugotavljanjem oziroma preverjenjem pogojev za napredovanje v plačne razrede.

 

Poleg tega je napredovanje v nazive potrebno izpeljati pred napredovanjem v plačne razrede, saj so v napsrotnem primeru oškodovani tisti uradniki, ki so že v najvišjem plačnem razredu znotraj posameznega naziva in morajo zaradi tega najprej napredovati v višji naziv, da se jim nato odpre tudi možnost nadaljnjega napredovanja v plačne razrede.

 

Prav tako je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je za napredovanje v posamezne nazive potrebno imeti tudi delovne izkušnje, ki niso izražene samo v celih letih, ampak gre lahko tudi za npr. 3 leta in 7 mesecev oziroma 6 let in 6 mesecev zahtevanih delovnih izkušenj. Tako bi se z dvakratnim letnim preverjanjem pogojev za napredovanje v naziv odpravile tudi tovrstne težave.

 

Sam zamik datuma postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred in dvakratno letno preverjanje pogojev za imenovanje v višji naziv, pa tudi ne bosta vplivala na prejem višje plače, saj se višji naziv pridobi s 1. novembrom, višji plačni razred pa s 1. decembrom. Dejansko pa so nato sama izplačila, v obeh primerih, izvršena še en mesec kasneje, saj je izplačilo plače opravljeno vedno za nazaj.

 

In nenazadnje tudi nekaj ostalih poklicnih skupin, znotraj javne uprave, ima prverejanje pogojev, vsaj za imenovanje v višji naziv določeno večkrat letno. Nekateri izmed njih celo trikarat letno.

 

Na podlagi napisanega smo tako v SPS prepričani, da je naša pobuda konkretno in ustrezno utemeljena ter obenem tudi podprta z relevantnimi argumenti.

 

Na koncu smo MJU, kot pristojni organ, pozvali, da pristopi k ureditvi navedenega področja in sicer tako, da bosta obe predhodno navedeni uredbi ustrezno in pravočasno sprememnjeni, tako da bosta stopili v veljavo najkasneje do 15. 3. 2020.

 

Obveščamo vas, da vas bomo o odgovoru na našo pobudo obvestili nemudoma, ko prejmemo odgovor MJU.

 

Z odličnimi pozdravi.

                                                                                              Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS


 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>