Pridružite se nam:

PRAVICE IZ NASLOVA STARŠEVSKEGA VARSTVA – OBVESTILO ZA ČLANSTVO SPS

 

Datum objave: 05-12-2019

Spoštovane članice in člani SPS.

 

Na Sindikat policistov Slovenije (SPS) je bilo, v zadnjem času, naslovljenih več vprašanj, ki so povezana oziroma se nanašajo na pravice iz starševskega varstva. Zaradi navedenega vam, v nadaljevanju, nekaj od teh pravic tudi na kratko predstavljamo.

 

V uvodu želimo najprej pojasniti, da so temeljne pravice, ki izhajajo iz starševskega varstva zapisane v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (v nadaljevanju ZSDP-1) in sicer so navedene v IV. poglavju: PRAVICA STARŠEV DO KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA IN DO PLAČILA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZARADI STARŠEVSTVA. To so predvsem pravice do materinskega, očetovskega in starševskega dopusta ter pravica do dela s krajšim delovnim časom in še nekaj drugih pravic.

 

Posamezne ostale pravice, ki izhajajo iz starševskega varstva pa so določene tudi v Zakonu o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1), in sicer predvsem v njegovem 185. členu. Ta med drugim določa, da se delavcu, ki neguje otroka, starega do treh let, lahko naloži opravljanje nadurnega dela ali dela ponoči samo z njegovim predhodnim pisnim soglasjem. Enako velja tudi za neenakomerno razporejen delovni čas ob upoštevanju 148. in podredno 146. člena ZDR-1. Ta pravica je absolutno varovana za oba starša do dopolnjenega tretjega leta starosti otroka. To pravico zakon, še nekoliko širi v primeru, ko starš neguje in varuje otroka, mlajšega od sedmih let ali hudo bolnega otroka ali otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, v primeru ko živi sam z otrokom. V skladu s to določbo morata biti v konkretnem primeru za uveljavljanje pravice tore izpolnjena skupno (kumulativno) oba pogoja in sicer nega in varstvo otroka, mlajšega od sedem let in enostarševska družina, torej starš mora sam živeti z otrokom.

 

Poleg tega je delodajalec, v skladu z določili 186. člena ZDR-1, dolžan delavcu zagotavljati še pravico do odsotnosti z dela ali krajšega delovnega časa, zaradi izrabe starševskega dopusta, določenega s posebnim zakonom.

 

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost. Delavec obvesti delodajalca o začetku dela s krajšim delovnim časom od polnega, zaradi starševstva, 30 dni pred nastopom. V tem primeru gre za zakonsko pravico, ki jo delodajalec delavcu ne sme in ne more odreči. Delavcu mora tako zagotoviti pravico do plače po dejanski delovni obveznosti, pri centru za socialno delo pa delavec uveljavlja pravico do plačila prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti. Osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost pa je minimalna plača, in sicer na dan plačila prispevkov. Zaradi navedenega delavcu ni dovoljeno odrejati pripravljenosti za delo, saj pripravljenost za delo predstavlja poseg v pravico uslužbenca do počitka in tudi omejuje njegovo popolno svobodno razpolaganje s prostim časom ter posvečanje lastnim interesom in družinskemu življenju.

 

Pravica do dela s krajšim delovnim časom je skladno s 50. členom ZSDP-1 omejena do tretjega leta starosti otroka (v primeru enega otroka) oziroma do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, in sicer v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, pri čemer je eno leto izrabe, pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega, neprenosljiva pravica za vsakega od staršev (v primeru najmanj dveh otrok).  Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva sme uresničevati eden od staršev. Namen te pravice je omogočiti staršu dnevno več prostega časa, ki ga nameni negi in varstvu njegovih otrok.

 

Še podrobneje pa pravico do posebnega starševskega varstva ureja Kolektivna pogodba za policiste (v nadaljevanju KPP), ki v 22c. členu pravico za policiste oz. policistke še nekoliko širi, saj so poleg pravic, ki jim jih zagotavlja že ZDR-1, upravičeni še do posebnega starševskega varstva, ki obsega tudi pravico do dela samo v dopoldanskem času. Staršu, ki uživa posebno starševsko varstvo, se sme odrediti delo samo do 15.30 ure, če pisno ne soglaša z drugačno odreditvijo dela. Soglasje traja neprekinjeno najmanj tri mesece, če se nadrejeni in policist oziroma policistka ne dogovorita drugače. Navedena pravica velja do dopolnjenega tretjega leta otrokove starosti. Pravica iz tega člena KPP velja tudi za starša, ki uživa posebno starševsko varstvo in živi sam z otrokom, starim do sedem let, in skrbi za njegovo vzgojo in varstvo. V primeru, da sta oba starša, ki uživata posebno starševsko varstvo in živita z otrokom ter skrbita za njegovo vzgojo in varstvo, zaposlena v policiji, lahko pravico do dela v dopoldanskem času, torej do 15.30 ure, uveljavlja le eden izmed staršev.

 

Poleg tega 19. člen KPP, v primeru premestitve ali napotitve od dotedanjega kraja opravljanja dela določa, da če je kraj opravljanja dela oddaljen več kot 30 km, da policista oziroma policistke ni mogoče začasno premestiti ali napotiti brez njegovega oziroma njenega soglasja, in sicer v primeru:

·         če je samohranilec z otrokom starim do 7 let;

·         v primeru enostarševske družine z otrokom, starim do 7 let;

·         če neguje težje duševno ali telesno prizadetega družinskega člana;

·         Prepoved premestitve velja tudi za enega od roditeljev policijske družine, z otrokom starim do 7 let.

 

Nekaj dodatnih pravic KPP, v svojem 20. členu, zagotavlja še okoli izrabe letnega dopusta, in sicer lahko policistke oziroma policisti, ki so starši šoloobveznih otrok, najmanj deset dni letnega dopusta, izrabijo v času šolskih počitnic, v kolikor sta oba policista (policijska družina, imata ta pravico da teh deset dni izrabita v istem času.

 

In nenazadnje so vsi javni uslužbenci, med katere sodijo tudi vsi policisti in policistke, na podlagi 3. alineje, prvega odstavka, 41. člena Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO), upravičeni do odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače (izredni dopust), in sicer zaradi spremljanja prvošolca v šolo na prvi šolski dan, ki je zagotovo tudi pravica, ki spada v sklop starševskega varstva.

 

Članice in člani SPS, lahko dodatna vprašanja, ki so povezana s pravicami iz starševskega varstva, pošljete na elektronski naslov projektna@sindikat-policistov.si

 

 

Z odličnimi pozdravi.

 

 

                                                                                              Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS


Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>