Pridružite se nam:

IZVAJANJE STAVKOVNEGA SPORAZUMA - POJASNILA

 

Datum objave: 01-10-2019

Spoštovani,

v zadnjih dneh se je na Sindikat policistov Slovenije obrnilo več članov in drugih zaposlenih v Policiji glede izvajanja Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev  (Uradni list 3/2019) in v zvezi s tem odprtih vprašanj. Zaradi tega vam v nadaljevanju podajamo pojasnila na najpogostejša vprašanja:

  

·         Primerjalna analiza delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb: kot smo vas večkrat že obvestili, je pri naročilu analize s strani MJU prišlo do poskusa izigravanja analize že v javnem naročilu (vključevanje delovnih mest podsekretarjev in drugih, v nasprotju z dogovorjeno metodologijo), zaradi česar smo v SPS takoj po objavi ostro protestirali. Zaradi protesta SPS, ki je v takšnem ravnanju videl namen izigravanja sporazuma, je bilo javno naročilo spremenjeno, vendar se v prvem krogu na razpis ni prijavil noben ponudnik. V ponovljenem razpisu, kjer so bile nato spremenjene tehnične specifikacije (zahteve, ki se nanašajo na zaposlene pri ponudniku), se je prijavil en sam ponudnik in sicer Fakulteta za upravo UL. MJU je pogodbo z izvajalcem podpisal 19.6.2019, kar pomeni, da je rok za izdelavo končnega poročila 19.11.2019.

·         Zaradi navedenega zamika analiza torej ne bo izdelana do roka 1.11.2019, kar pomeni, da bodo ustrezne spremembe plačnih razredov, v kolikor bo neodvisna analiza to ugotovila, izvedene kasneje. V SPS pričakujemo, da bodo spremembe uveljavljene v začetku leta 2020, pri čemer pa poudarjamo, da ima stavkovni sporazum »varovalko« in sicer da se bo ne ne glede na »zamudo«, opravil poračun od 1.11.2019 dalje.

·         Določbe v Aneksih k pogodbam o zaposlitvi, ki so jih zaposleni prejeli v začetku leta 2019 vsebujejo določbo o pravici do »drugega« plačnega razreda s 1.1.2019. Pri tem opozarjamo, da gre pri tem za »nerodnost« UOK MNZ, ki je v anekse le prepisal določbe Aneksa KPND in ni upošteval individualnih razlik. Namreč, do »drugega« plačnega razreda po navedeni določbi KPND so upravičeni le zaposleni v javnem sektorju, ki v letih 2016 in 2017 niso bili deležni nobenega dviga in sicer gre za zaposlene na delovnih mestih, kjer je izhodišče višje od 26 PR, vendar brez PUO, ki so dvige izvedli predčasno in sicer 2016 in 2017. V policiji in MNZ ta kategorija, ki bo prejela »drugi« PR s 1.11.2019, obsega le strokovno tehnično osebje z izhodiščem nad 26 PR in ne velja za zaposlene s statusom policista

·         Izplačilo delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela po akciji »Varovanje schengenske meje in obvladovanje ilegalnih migracij«: navedeni dodatek se izplačuje od 1.1.2019 dalje in se bo izplačeval do uveljavitve dvigov plačnih razredih na podlagi primerjalne analize PUO. SPS je proti Vladi RS vložil tožbo zaradi enostranskega posega v dogovorjen znesek 15 MIO (bruto-bruto) in je zadeva trenutno v obravnavi na sodišču. Glede na vse predložene in dokaze ocenjujemo, da bo sodišče odločilo v prid zaposlenim.

·         Pri kariernem sistemu se soočamo z največ težavami, saj potek pogajanj, kljub prekoračenim rokom za uveljavitev, kaže na to, da namerava Vlada RS izigrati določbo stavkovnega sporazuma, saj se vladna pogajalska skupina sklicuje na omejen mandat, po katerem ne sme biti odstopanja od enotnega plačnega sistema. V SPS ocenjujemo, da je takšen mandat pravno nedopusten in v izrecnem nasprotju z določbo sporazuma, ki jasno določa, da se bo karierni sistem v skladu z 8. odstavkom 22. člena ZJU urejal s kolektivno pogodbo. Zaradi navedenega odstopanja je SPS na pogajanjih 6.9.2019 od Vlade RS zahteval, da se do naslednjih pogajanj jasno opredeli in da se določi skrajni rok za uveljavitev kariernega sistema v policiji. Prav tako opozarjamo, da se pogajanja ves čas zavlačujejo, saj so se začela skoraj 2 meseca prepozno, prav tako so bila za 2 meseca prekinjena v času poletja, čeprav smo v SPS izrazili pripravljenost na intenzivno pogajanje tudi v juliju in avgustu 2019.

·         Poudarjamo tudi, da se skladno z Zakonom spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B, uradni list št.83/2018), od 1.1.2020 »dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo«, tako da se bo krog upravičencev do dodatka za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, razširil tudi na tiste, ki doslej zaradi navedene omejitve, le tega niso prejemali.

 

Glede na navedeno ocenjujemo, da ima Vlada RS namen izigrati stavkovni sporazum, saj le to počne od same uveljavitve dalje (bruto-bruto, širjenje analize delovnih mest, zavračanje uvedbe ustreznega kariernega sistema, sprememba sistemizacije za delovna mesta po posebnem aktu, ipd.).

 

 V Sindikatu policistov Slovenije menimo, da želi Vlada RS zaradi ohranitve enotnega plačnega sistema zavlačevati izvršitev stavkovnega sporazuma, v vmesnem času pa s pomočjo posameznih sindikatov izvesti spremembe ZSPJS in ZJU na takšen način, da si bo zagotovila »poslušen kvorum« za izvedbo sprememb na škodo zaposlenih. Temu smo bili v preteklosti že priča (npr. ZUJF, znižanje plačne lestvice, ipd.), zato bomo v SPS še naprej ohranjali neodvisnost od raznih sindikalnih zvez in konfederacij in se bomo borili izključno za pravice policistk in policistov ter ostalih zaposlenih v Policiji, IRSNZ in MNZ.

 

V kolikor bo Vlada RS nadaljevala s takšnim načinom, bomo v SPS pričeli s stopnjevanjem sindikalnih aktivnosti!

 

 mag. Kristjan Mlekuš                                                           

 PREDSEDNIK

 SINDIKATA POLICISTOV SLOVENIJE

                                                           

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>