Pridružite se nam:

POBUDA ZA IZVEDBO STROKOVNEGA POSVETA GLEDE KADROVSKE KRIZE -OBVESTILO ČLANSTVU SPS

Datum objave: 23-09-2019

Spoštovani,

 

Sindikat policistov Slovenije je v zadnjih mesecih na Ministrstvo za notranje zadeve naslovilo več pobud, s katerimi bi se po našem mnenju lahko pričela aktivno reševati kadrovska kriza v Policiji. Prav tako v SPS ocenjujemo, da imamo socialni partnerji različna stališča glede vzrokov za takšno stanje in sprejemanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki se nenazadnje izraža tudi v poteku pogajanj za spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za policiste ter ureditvi kariernega sistema v Policiji.

 

S ciljem obnovitve porušenega socialnega dialoga smo zato pristojnemu ministru za notranje zadeve g. Boštjanu Poklukarju na podlagi določb 22.e in 22.j člena Kolektivne pogodbe za policiste podali pobudo, da MNZ s ciljem aktivnega reševanja navedene problematike organizira strokovni posvet ali strokovno srečanje, katere cilj bi bil poiskati ustrezne, strokovno utemeljene rešitve.

 

V SPS namreč ocenjujemo, da so pogledi MNZ ter Vlade RS na eni in Sindikata policistov Slovenije na drugi strani na problematiko kadrovskega pomanjkanja policistov ter kariernega sistema toliko različna, da bi bilo potrebno v dobrobit dolgoročnega razvoja Policije ter interesnih in delovnopravnih pogojev dela zaposlenih pristopiti na takšen način, da se poiščejo strokovne in znanstveno podprte rešitve. Zato smo ministru za notranje zadeve predlagali, da pristopi k organiziranju strokovnega srečanja, v katero bi vključili predstavnike socialnih partnerjev ter strokovnjake različnih področjih kot na primer:

-       varnostnih ved in varnostnih vprašanj

-       organizacijskih ved

-       kadrovskega menedžmenta

-       upravljanja s človeškimi viri

-       industrijskih odnosov (socialno partnerstvo)

-       trga dela

-       delovnega in socialnega prava

-       pokojninskega prava

-       marketinga

-       odnosov z javnostmi

-       upravnih ved

-       in drugih področij,

 

V SPS menimo, da je glede na sedanjo situacijo in napovedane negativne kadrovske trende v Policiji nujno potrebno prisluhniti sodobnim strokovnim in znanstvenim ugotovitvam na mednarodnem področju iz navedenih strokovnih področij (našteli smo le nekatere primere). Trenutna kadrovska situacija po naši oceni postaja vse bolj pereča in se bo v naslednjih letih še stopnjevala, zato menimo, da smo socialni partnerji zavezani k pripravi konstruktivnih in strokovnih predlogov za izvedbo učinkovitih ukrepov, ki bodo prinesli sinergijski učinek v dobrobit tako Policije, kot njenih zaposlenih.

 

Zaradi navedenega smo jim v cilju konstruktivnega socialnega dialoga, na podlagi citiranih določil KPP podali navedeno pobudo in na isti pravni podlagi predlagali, da vsi socialni partnerji (oba sindikata, MNZ ter Policija) imenujemo člane organizacijskega odbora, ki bi pristopili  k organizaciji in izvedbi navedenega posveta. Predlagali smo tudi, da se k sodelovanju povabi tudi stanovske policijske organizacije (Združenje policijskih šefov, Združenje Sever, Klub Maksa Perca, IPA in druge) ter zaposlene in tiste, ki so prekinili delovno razmerje v Policiji, ki bi lahko predstavili svoj vidik na zadevno problematiko.

 

Prav tako smo predlagali, da naj našo pobudo proučijo in se do nje opredelijo ter na to temo skličejo sestanek z reprezentativnima sindikatoma v Policiji. Zavedamo se namreč, da vsi mi najbolje poznamo problematiko, jo vsakodnevno čutimo pri opravljanju nalog in se vsak po svoji strani prizadevamo odpravljati vzroke težav in izboljšati stanje. Zaradi navedenega se čutimo dolžni opozarjati na probleme, pripravljati konstruktivne predloge ter delovati v dobrobit institucije, katere delovanje je odvisno najbolj od osebnega angažiranja zaposlenih. 

 

Po našem prepričanju bi s takšnim strokovnim posvetom naredili velik korak pri sprejemanju učinkovitih in stabilnih ukrepov, ki bi zagotovili dolgoročno stabilnost kadrovske fluktuacije v Policiji, kot najpomembnejšemu stebru zagotavljanja varnosti v družbi.

 

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Mlekuš

 PREDSEDNIK SPS

 

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>