Pridružite se nam:

SE PRIPRAVLJA OBRAČUN S SINDIKATOM POLICISTOV SLOVENIJE?

Datum objave: 10-09-2019

Spoštovani,

 

v Sindikatu policistov Slovenije smo se seznanili z dopisom ministra za notranje zadeve št. 100-14/2019/86 z dne 6. 9. 2019, v katerem minister Boštjan Poklukar odkrito obračunava s Sindikatom policistov Slovenije ter SPS obtožil, da je »presegel meje običajnega sindikalnega delovanja in celo kršil določila Kolektivne pogodbe za policiste, ki določa, da se morajo sindikalni zaupniki za pravice delavcev kulturno in argumentirano, sindikalno delo pa morajo opravljati tako, da s tem neutemeljeno povzročajo slabih medsebojnih odnosov v delovnem okolju.

 

Sindikat policistov Slovenije najostreje zavrača trditve ministra Boštjana Poklukarja in obsoja takšno ravnano ministra, ki je v popolnem nasprotju z Etičnim kodeksom ravnanja funkcionarjev v Vladi RS in ministrstvih, ki določa, da mora minister ravnati zakonito in častno ter  se mora izogibati besednemu ali drugemu poniževanju ali dajanju posplošenih vrednostnih sodb in ravnat profesionalno ter da mora biti pri svojem delu spoštljiv in dostojanstven. Čeprav smo v preteklosti javne, žaljive, nespoštljive ter poniževalne napade na SPS in njegove predstavnike s strani ministra že doživeli (npr. označevanje za parapolicijo), obtožba glede preseganja mej običajnega sindikalnega delovanja in kršitev KPP, predstavlja nedopustno prakso pritiska na sindikate in omejevanje sindikalnega delovanja, ki je zagotovljeno z Ustavo RS in številnimi mednarodnimi pravnimi akti, ki jih je ratificirala Republika Slovenija.

 

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je v navedenem dopisu vsem zaposlenim odzval na obvestilo SPS glede zavajanja Vlade o zagotovitvi 5 MIO EUR iz splošne proračunske rezerve za izplačilo povečanega obsega dela po stavkovnem sporazumu iz decembra 2018. Odziv ministra ne zdrži resne pravne presoje, saj so javno dostopni podatki več kot zgovorni in jih pojasnjujemo v nadaljevanju.

 

Uvodoma pojasnjujemo, da smo se dne 4. 9. 2019 na obvestilo Vlade RS in posledično poročanje medijev odzvali zato, ker je javnost, ki se na specifike in zakonitosti proračuna ne spozna, navedeno informacijo interpretirala kot zagotovitev dodatnih sredstev za plačilo policistov.

 

Državni zbor Republike Slovenije je dne 6. 3. 2019 sprejel Rebalans proračuna za leto 2019 (Uradni list 19/2019). Kot izhaja iz obrazložitve splošnega dela proračuna (dostopen na spletni strani https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/Sprejeti-proracun/Rebalans-2019/Obr-splosni-del-in-politike/Obrazlozitev-splosnega-dela.pdf)

 

Vlada RS pri pripravi in sprejetju proračuna ni upoštevala in posledično ni zagotovila ustreznih sredstev, ki so bila dogovorjena s Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev z obema policijskima sindikatoma iz konca leta 2018 (npr. sploh ni predvidenih 15 MIO EUR, namenjenih izplačevanju delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela po posebnem vladnem projektu "Varovanje schengenske meje in obvladovanje ilegalnih migracij", ki je bil dogovorjen s III. točko citiranega sporazuma). Posebej zanimivo je dejstvo, da je bil proračun sprejet v DZ RS dne 6. 3. 2019, ko so bili že znani vsi finančni učinki stavkovnega sporazuma in tudi sprejet dogovor glede načina delitve (s tem popolnoma demantiramo navedbe ministra).

 

Na drugi strani pa so bili upoštevani vsi dogovori s sindikati javnega sektorja iz leta 2018 ter sporazuma s policijskima sindikatoma iz 2016 (prevedba delovnih mest v VI. tarifno skupino). Navedeno jasno izkazuje, da Vlada RS, kljub temu da so ji bili v celoti poznani finančni učinki (15 MIO EUR za povečan obseg dela), teh sredstev v rebalansu proračuna ni predvidela in zagotovila. Kot dokaz za naše trditve vam posredujemo obrazložitev rebalansa iz strani št.20):

 

Tako so s predlogom rebalansa državnega proračuna za leto 2019 za stroške dela načrtovana sredstva v višini 1.323,4 mio EUR, kar predstavlja za 76,2 mio EUR višja sredstva glede na višino, ki je bila za ta namen zagotovljena v sprejetem proračunu za leto 2019. Poleg višjih obveznosti na podlagi decembra sklenjenega dogovora pa na rast vplivajo še višja izplačila zaradi napredovanj iz leta 2018, učinki stavkovnega sporazuma s policijskima sindikatoma iz leta 2016 (opomba SPS: gre za prevedbo delovnih mest policistov v VI tarifno snkupino), višja izplačila iz EU virov ter deloma tudi kadrovska politika.

 

Iz navedenega torej nedvoumno izhaja, da Vlada RS ni zagotovila ustreznih sredstev za izpolnitev zavez iz Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (15 MIO EUR), čeprav so bili ob sprejemu proračuna (sprejet 6. 3. 2019!!!) znani finančni učinki na javne finance in višina sredstev, ki bi jih morala Vlada zagotoviti.

 

Same trditve ministra o »dogovoru za postopno zagotavljanje sredstev« ne držijo in gre za zavajanje, saj iz Vladnega gradiva št. 004-6/2019/7 jasno izhaja, da je v drugem odstavku 7.a točke določeno:

 

Sredstva za predlagana izplačila se zagotovijo v finančnem načrtu Ministrstva za notranje zadeve na proračunski postavki 5569 - plače Ministrstva za notranje zadeve, Policije in proračunski postavki 3107 - plače Ministrstva za notranje zadeve

 

Iz vsega navedenega torej jasno in nedvoumno izhaja, da Vlada RS sredstev NI ZAGOTOVILA, navedeni dokument, ki ga pošiljamo v prilogi pa ministra postavlja na laž. Glede na to, da sredstva niso bila zagotovljena, se upravičeno sprašujemo, od kje jih je MNZ vzel?

 

Po zanesljivih informacijah, s katerimi razpolagamo v Sindikatu policistov Slovenije, je bilo zato  iz proračuna Policije za zagotavljanje izplačila delovne uspešnosti »prerazporejenih« 8,75 MIO EUR. Zato odgovorno trdimo, da gre pri Vladnem »manevru« glede prerazporeditve 5 MIO EUR iz splošne proračunske rezervacije zgolj za pokrivanje že porabljenih sredstev in to na račun proračuna MNZ in policije v višini najmanj 3,75 MIO EUR.

 

Poleg tega je potrebno poudariti, da Zakon o javnih financah v 42. členu jasna določa, kdaj se lahko uporabi sredstva iz splošne proračunske rezervacije:

 

42. člen

(Splošna proračunska rezervacija)

(1) V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča vlada na predlog ministra, pristojnega za finance oziroma župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

 

Glede na to, da je bil rebalans proračuna v DZ sprejet 6.3.2019 (Vlada ga je v DZ vložila

25. 1.2019!!!) in da je bil finančni učinek stavkovnega sporazuma Vladi znan ob podpisu 27.12.2018, navedbe MNZ o postopnem zagotavljanju sredstev nikakor ne držijo in kažejo celo na kršitev 42. člena ZJF.

 

Vsem članicam in članom SPS sporočamo, da se ne bomo uklonili pritiskom MNZ, ki smo jih deležni. Ocenjujemo, da navedeni argumenti v popolnosti dokazujejo naše navedbe in zato poskus obračuna ministra Boštjana Poklukarja s SPS ocenjujemo kot ponovno poseganje po grožnjah in diskreditacijah, ki smo jim bili deležni že v preteklih mesecih. Ali je takšno ravnanje ministra, tako zdajšnje, kot preteklo, v skladu z etičnimi in moralnimi normami, prepuščamo Vladi RS in njenemu predsedniku ter slovenski javnosti.

 

Jasno sporočamo, da če je opozarjanje na nepravilnosti na škodo zaposlenih prekoračitev meje običajnega sindikalnega delovanja, potem smo resnično neobičajen sindikat. SPS ni kršil popolnoma nobene ustavne ali zakonske določbe, določb kolektivnih pogodb ali drugih predpisov, niti moralnih in etičnih norm. SPS je zavezan k zakonitosti in pravičnosti ter bo tako deloval tudi v bodoče. Smo tudi glasni in jasni, ko gre za pravice in status policistov in pri tem nas nihče ne bo utišal! Nikoli ne bomo delovali všečno in pod nikogaršnjim diktatom, ampak vedno za interese policist in policistov!

 

“Vsakdo lahko postane jezen – to je enostavno. Ampak, da si jezen na pravo osebo, v pravi meri, ob pravem času, za pravi namen, in na pravi način, to pa ni enostavno.” (Aristotel)

 

 Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK SPS

                                                             

                                               

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>