Pridružite se nam:

POBUDA ZA UREDITEV MENTORSTVA V POLICIJI – OBVESTILO

Datum objave: 09-09-2019

Spoštovane članice in člani SPS.

 

V Sindikatu policistov Slovenije (v nadaljevanju SPS) se zavedamo, da je mentorstvo kandidatu za policista ena izmed najpomembnejših stvari, na poti do samostojnega opravljanja dela oziroma pridobitve vseh kompetenc za opravljanje nalog policista, saj prav izkušeno bogat posameznik - mentor pomaga mlajšemu pri njegovem razvoju in napredku ter procesu usmerjanja in vodenja mladega neizkušenega človeka z nasveti in pojasnili. V SPS pojasnjujemo, da je mentor oseba, ki je vredna zaupanja in ki podpira, vodi in svetuje ter prenaša svoje znanje in spretnosti na manj izkušenega posameznika. Bistvo mentorstva je učenje praktične narave, torej učenje o aktualnih stvareh. Poleg tega je mentorstvo tudi proces delovne socializacije ter seznanjanje posameznika z organizacijsko kulturo organizacije.

 

Zaradi navedenega smo na vodstvo MNZ in Policije naslovi pobudo, za pošteno plačilo mentoriranja, saj ugotavljamo, da trenutni višješolski študijski program za pridobitev strokovne izobrazbe policist oziroma policistka, glede praktičnega izobraževanja nima konkretno določenega števila t. i. mentorskih ur. Enako izhaja iz individualnih izvedbenih načrtov za praktično izobraževanje, ki se nanašajo na posameznega kandidata.

 

Prepričani smo, da bi bilo potrebno dati večji poudarek izvajanju mentorskega dela, in sicer predvsem na način, da bi bil mentor v čim večji možni meri dejanski nosilec praktičnega dela izobraževanja, s čimer bi lahko dosegali želene učinkovitosti, saj se bi s tem izboljšale sposobnosti mentorja kakor tudi kandidata. Slednje pomeni predvsem to, da mentorstvo ne bi bilo zgolj in samo neka dodatna obveznost, ampak da bi mentor dejansko čim več svojega delovnega časa prebil s kandidatom in mu na ta način omogočil, da spozna vso umetnost opravljanja policijskega dela. Obenem pa bi za to mentor seveda prejel tudi ustrezno plačilo.

 

V SPS smo opozorili, da vidimo kot eno od težav ureditev v »Aktu o delitvi sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti, dodatkih in nekaterih povračilih stroškov v zvezi z delom javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve in organov v njegovi sestavi«.

 

Ta v svojem 12. členu med drugim ureja, da se javnim uslužbencem, ki so s sklepom postavljeni za mentorja določa število ur, ki jih morajo opraviti, in sicer:

 

1.         za delo s pripravnikom s IV. in V. stopnjo strokovne izobrazbe 2 uri tedensko in

2.         za delo s pripravnikom s VI. in VII. stopnjo strokovne izobrazbe 4 ure tedensko.

 

Prepričani smo, da je navedeno število ur absolutno premajhno in predstavlja zgolj neki minimum od minimuma, ki ga med drugim določa tudi Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov, ki se uporablja v organih državne uprave in velja tudi za Policijo.

 

V skladu z zgoraj navedenim internim aktom MNZ, tako niti ni možnosti, da bi mentor dobil plačane več kot 4 ure tedensko, seveda ob predpostavki, da skupaj s kandidatom opravi večje število ur. Za vsako od največ štirih priznanih ur pa prejme dodatek, in sicer v višini

20 % urne postavke svoje osnovne plače. Tako lahko kaj hitro ugotovimo, da predmetno plačilo ne sledi odgovornosti in pomembnosti nalog, ki jih opravlja mentor. 

 

Dodatek za mentorstvo je ustrezno opredeljen v 36. členu Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki določa, da javnemu uslužbencu, ki je ob svojem rednem delovnem času določen za uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, pripada dodatek za mentorstvo, in sicer za vsako s programom oziroma normativom določeno mentorsko uro, v višini 20 % urne postavke osnovne plače mentorja.

 

Iz navedenega izhaja, da ni možno javnim uslužbencem za opravljanje mentorskega dela izplačevati nekih pavšalnih zneskov temveč se dodatek za mentorstvo lahko izplačuje le za vsako opravljeno mentorsko uro, ki je določena s programom oziroma z normativom.

 

Kdo so delavci na usposabljanju pa je Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor podala sledečo razlago, ki se glasi: »Javni uslužbenci na usposabljanju so tisti, ki so napoteni na usposabljanje v skladu z zakoni, drugimi predpisi, kolektivnimi pogodbami ali splošnimi akti in se usposabljajo na podlagi programa usposabljanja.«

 

Zaradi navedenega smo v SPS predlagali, da se ustrezno spremni normativna ureditev oziroma še bolje, da se že s programom usposabljanja kandidatov za policiste določijo mentorske ure, seveda v ustreznem številu, ki bodo na eni strani omogočale pridobitev vseh ustreznih kompetenc kandidatu, na drugi strani pa bo tudi mentor za opravljeno delo prejel ustrezno plačilo.

 

Dodatno smo opozorili, da trenutna ureditev zagotovo ni motivacijsko naravnana za prevzem mentorstva posameznemu kandidatu za policista in kot taka predstavlja zgolj in samo neko dodatno obremenitev mentorja, obenem pa ne dosega ustreznega plačila za opravljeno delo.

 

Na koncu smo še predlagali, da se k navedeni problematiki ustrezno pristopi in najde ustrezna rešitev, ki bo tako v dobrobit MNZ oziroma Policije, kot tudi mentorjev, ki opravljajo to pomembno delo.

 

Obveščamo vas, da vas bomo o odgovoru na našo pobudo obvestili.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

                                                                                                Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>