Pridružite se nam:

DOLOČITEV IZHODIŠČNE PLAČE KANDIDATOM IN KANDIDATKAM ZA POLICISTE - OBVESTILO

Datum objave: 22-06-2019

Spoštovane članice in člani SPS,

V Sindikatu policistov Slovenije smo na podlagi določb 22.e člena Kolektivne pogodbe za policiste, na Ministrstvo za notranje zadeve, podali obrazloženo zahtevo za ureditev, po našem mnenju, nepravilno določenih osnovnih plač kandidatov in kandidatk za policiste oziroma policistke, ki se izobražujejo po višješolskem študijskem programu policist, kar bi nesporno pripomoglo k aktivni politiki zaposlovanja v policiji.

V SPS ugotavljamo, da se kandidati in kandidatke za poklic policista oziroma policistke, skladno s trenutno veljavnim izobraževalnim programom ter upoštevanjem poklicnega standarda, izobražujejo in usposabljajo, za opravljanje nalog na bodočem delovnem mestu višji policist oziroma višja policistka.

V SPS menimo in smo tudi prepričani, da bi jim bilo  potrebno, v skladu z vso veljavno zakonodajo in ob upoštevanju dejstva, da je delovno mesto višjega policista oziroma policistke, v najnižjem nazivu, uvrščeno v 27. izhodiščni plačni razred, kot pripravnikom določiti tudi ustrezni izhodiščni plačni razred, ki je za šest plačnih razredov nižji od osnovne plače delovnega mesta, zaradi česar bi torej morali biti uvrščeni v 21. plačni razred.

Kljub temu pa so kandidati in kandidatke za policiste trenutno še vedno uvrščeni v 18. plačni razred, in sicer na podlagi uvrstitve delovnega mesta policist SR, ki se opravlja v izhodiščnem 24. plačnem razredu, kar pa je po našem mnenju nepravilno.

Iz prejetega odgovora Ministrstva za notranje zadeve pa izhaja, da po njihovem mnenju, ob upoštevanju vseh zakonskih in podzakonskih predpisov ter še nekaterih drugih pomislekov, pripravnikov za policiste oziroma policistke, trenutno ni mogoče uvrstiti v višji izhodiščni plačni razred, s čimer MNZ po našem mnenju ne izvaja tako opevane aktivne politike zaposlovanja ampak zgolj išče razloge kako ne bi pomagali pri pridobivanju novih kadrov v policiji.

V odgovoru navajajo še, da so z očitnim neskladjem predpisov oziroma s problemom statusa kandidatov za policiste, ki se izobražujejo v Višji policijski šoli, pristojne strokovne službe, že pred našo zahtevo, seznanile vodstvo ministrstva, rešitve pa naj bi se pripravljale v okviru letošnjih sprememb in dopolnitev Zakona o organiziranosti in delu v policiji.

Kljub temu pa bodo na Ministrstvu za notranje zadeve, glede obravnavane tematike, za uradno mnenje zaprosili še državno odvetništvo, s katerim bomo po njihovi obljubi tudi seznanjeni.

Na podlagi prejetega odgovora tako ugotavljamo, da Ministrstvo za notranje zadeve, ne izvaja aktivne politike zaposlovanja, saj je plačilo za opravljeno delo zagotovo eden od dejavnikov, ki so pomembni za odločitev katero poklicno pot bo izbrala določena oseba.

Ob upoštevanju dejstva, da je med kandidati za policiste in policistke tudi večje število oseb, ki imajo že ustvarjene družine in so tako soočeni z vsemi tekočimi mesečnimi stroški in obveznostmi, je še toliko bolj pomembno, da je višina pripravniške plače, ki jo bodo prejemali v času izobraževanja, ki skupaj traja kar dve leti, ustrezna oziroma jim mora omogočati normalno preživetje. V nasprotnem primeru se zaradi ekonomskih razlogov niti ne bodo mogli odločiti za poklic policista in tako se bo število potencialnih kandidatov za policiste samo še zmanjšalo.

Minister za notranje zadeve g. Boštjan Poklukar je že ob svoji prestavitvi, in sicer kot kandidat za ministra, na prvi nujni seji odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki je potekala 4. 9. 2018 v prostorih Državnega zbora izjavil: »Ministrstvo za notranje zadeve je že pristopilo k aktivni politiki zaposlovanja in izobraževanja v policiji. Potrebno bo uvesti nove pristope v aktivno politiko zaposlovanja saj med mladimi ni zadostnega zanimanja za poklic policistov. Nov pristop k aktivni politiki zaposlovanja je vsekakor promocija policijskega poklica.« Več o tem si lahko preberete na spodnji povezavi   https://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=magdt&uid=C09274025C10DE20C12582FE0038A9C1 ).

V Sindikatu policistov Slovenije, na podlagi zgoraj napisanega, tako ugotavljamo, da Ministrstvo za notranje zadeve, očitno, s konkretnimi ukrepi, še ni pristopilo k aktivni politiki zaposlovanja. Urejen namreč ni niti vstopni prag, torej da bi se nudilo boljše pogoje že samim kandidatom in kandidatkam za policiste, kar bi zagotovo nenazadnje dvignilo tudi zanimanje za vpis na Višjo policijsko šolo, ki je med mladimi, tako kot ugotavlja tudi minister, zelo slabo.

 

Z odličnimi pozdravi.

Sebastjan Korošec

generalni sekretar SPS

                                                                                                                                                        


Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>