Pridružite se nam:

PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE STANJA NA PODROČJU DELA                POMOŽNIH POLICISTOV - OBVESTILO

 

Datum objave: 04-06-2019

Spoštovane članice in člani SPS,

obveščamo vas, da se v Sindikatu policistov Slovenije ves čas prizadevamo za izboljšanje statusa policista. Pri uresničevanju zavez iz Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev imamo praktično na vsaki točki Sporazuma težave na Vladni strani, saj si določbe razlagajo drugače, kot pa so bile dogovorjene. V SPS ves čas aktivno sodelujemo v pogajanjih za uresničitev zavez iz sporazuma, ker pa socialni dialog ni bil več na ravni »socialni« smo o težavah, s katerimi se srečujemo policisti opozorili tudi širšo javnost.

V SPS pa spremljamo tudi problematiko v zvezi dela s pomožnimi policisti, na kar smo v zadnjem času večkrat, tudi javno opozarjali, da se s povečevanjem migracijske problematike, posledično povečuje tudi obremenitev tako rednih kot tudi pomožnih policistov, saj ob znani kadrovski problematiki policija samo z rednimi policisti ne more zagotoviti zadostnega števila kadrov za zadovoljivo izvajanje potrebnih nalog. Nekateri pomožni policisti, ki so do začetka leta običajno opravljali dve do tri službe mesečno, v zadnjih mesecih dobivajo pozive za šest do sedem služb mesečno.

Že v juniju 2018 smo z dopisom št. 3278/GD-37/2018/1 opozorili na »krpanje« pomanjkanja kadrov v Policiji z delom pomožnih policistov,  večina katerih pa za večji del nalog policistov sploh ni, ali vsaj ni ustrezno usposobljenih ter opremljenih. Glede na dejstvo, da smo delodajalca že opozarjali na problematiko smo zaradi tega, ker očitno MNZ ni sposoben sprejeti sistemskih odločitev mi kot sindikat predlagali spodaj naštete predloge za izboljšanje stanja na področju dela pomožnih policistov.

Čeprav je v pogodbi o prostovoljni službi v pomožni policiji in 101. členu ZODPol določeno, da pomožni policist v času opravljanja službe v pomožni policiji pri svojem delu izvaja vsa policijska pooblastila, je to le mrtva črka na papirju, saj se v praksi velik del nalog, kot smo že opozorili v zgoraj navedenem dopisu, vsakodnevno prenaša na redno zaposlene policiste, saj pomožni policisti tako iz objektivnih kot subjektivnih razlogov ne morejo izvajati vseh policijskih pooblastil (za mnoga niso dovolj strokovno usposobljeni, za nekatera pa tudi niso ustrezno opremljeni, pri nekaterih nalogah pa je ovira narava njihovega le občasnega oz. časovno omejenega dela).

Obvestila članov s terena, med katerimi so poleg rednih policistov tudi vse pogostejši pomožni policisti in nekateri dokumenti, ki smo jih v tej zvezi prejeli, kažejo na to, da se, če se omejimo le na delo pomožnih policistov, njihovo nezadovoljstvo upravičeno povečuje in številni že razmišljajo o izstopu iz pomožne policije, saj se počutijo diskriminirane in izkoriščane.

V SPS smo seznanjeni, da država izkazuje povečano potrebo po kadrih v policiji in po povečanem obsegu dela pomožnih policistov (povečati želi tudi število pomožnih policistov).  Pri vsem skupaj nam je resnično povsem nerazumno in nesprejemljivo, da se ne stori nič za to, da bi zavedni in domovini pripadni ljudje, ki so sledili potrebam in pozivu države ter policije za opravljanje nalog v pomožni policiji, dobili za svoje delo pošteno, spodobno in primerljivo plačilo s tistimi, ki opravljajo enake oz. podobne naloge.

V SPS opozarjamo, da je v Uredbi o pomožni policiji  (posledično pa tudi v pogodbi o prostovoljni službi v pomožni policiji ) za pomožne policiste nekorektno določeno, da se jim plačila odmerjajo na podlagi izhodišča plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu, zaradi česar se jim osnova za obračun plačila njihovega dela z dvigom plačnih razredov policistov ni dvignila.

Pomožni policisti so tudi v primerjavi s pripadniki rezervnega sestava Slovenske vojske neenako oz. diskriminatorno obravnavani, saj imajo pripadniki rezervnega sestava SV v 11. in 12. členu pogodbe o službi v rezervni sestavi SV določeno, da se jim plačilo obračuna od osnove, ki velja za pripadnika stalne sestave Slovenske vojske na enaki formacijski dolžnosti. S tem se izhodišče plačila pripadnikom rezervnega sestava SV poveča avtomatično s povečanjem osnove pripadnikom SV, česar pa pomožni policisti niso deležni, saj so zaradi veljavnih določil Uredbe o pomožni policiji »zacementirani« v 21. plačnem razredu.

Pripadniki pomožne policije so v manj ugodnem položaju od pripadnikov rezervnega sestava Slovenske vojske tudi zaradi stimulacij, ki jih pripadniki rezervnega sestava SV prejemajo kot nagrado za stalnost pri podaljšanju pogodbe  in nekatere druge ugodnosti, ki jih pomožni policisti ne prejemajo (omogočeno napredovanje v činu in daje možnost dodatnega usposabljanja oz. izobraževanja pod pogoji kot to velja za pripadnike stalne sestave SV ).

Obveščamo vas, da se je več pomožnih policistov obrnilo na SPS, ker se počutijo izigrane in izkoriščane, saj jih država več kot očitno uporablja ne samo za krpanje že kroničnega kadrovskega primanjkljaja , ampak tudi za varčevanje z dodatki za delo v posebnih pogojih, v katerih pomožni policisti sedaj delajo »brezplačno«. Veliko pomožnih policistov je namreč pretežno razporejenih v nočno, nedeljsko in praznično delo, za kar ne prejemajo nobenih dodatkov za delo v posebnih pogojih, čeprav opravljajo naloge sočasno z rednimi policisti in vojaki, ki pa oboji te dodatke dobijo.

V SPS tudi poudarjamo, da pomožni policisti ne dobivajo transparentno in ustrezno obračunanih plačil pripravljenosti, plačila opravljenega dela in stroškov (prevozni stroški, malica), saj na »obvestilu za izplačilo«, ki ga prejemajo od MNZ, ni ločeno prikazano plačilo pripravljenosti, plačilo za opravljeno delo niti niso ločeno prikazana plačila stroškov dela (prehrane in prevoznih stroškov). Takšna obvestila so povsem nepregledna in s tem neprimerna,  saj pomožni policisti tako sploh ne morejo preveriti kaj vse so dobili plačano, sploh pa ne morejo ugotoviti, ali so dobili plačane vse ure dela kakor tudi ne, ali so dobili plačane stroške prevoza in prehrane ki jim pripadajo, saj so na »obvestilu o plačilu«, ki ga prejemajo, navedeni kar zneski za vse skupaj. Iz obvestila, ki ga prejmejo tudi ni razvidno od katere osnove oz. od česa sploh je obračunan davek.

V SPS menimo, da takšno ravnanje države ni dobra popotnica, še manj dobra promocija za boljše odzivanje kandidatov na razpise za delo policistov kot tudi pomožnih policistov.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov, da bi se stanje na tem področju izboljšalo pozivamo, da se nemudoma:

- s spremembo Uredbe o pomožni policiji zagotovijo takojšnje plačevanje vseh dodatkov za delo v posebnih pogojih (nočno, nedeljsko, praznično …) v višini, kot to določa Kolektivna pogodba za javni sektor;

- v Uredbi o pomožni policiji uredijo primerljiv status pomožnih policistov s statusom pripadnikov rezervnega sestava Slovenske vojske, predvsem glede osnove za obračun na podlagi osnovnega plačnega razreda policista (24. plačni razred policista, ne pa 21. plačnega razreda JU), primerljivo nagrajevanje za podaljšanje pogodbe kot ga ima Slovenska vojska, možnost dodatnega usposabljanja in napredovanja …;

- zagotovijo sredstva policiji za ustrezno opremljenost in zaščitna sredstva tudi za pomožne policiste, ko ti opravljajo naloge Policije;

- zagotovijo transparentna obvestila o izplačilu tako, da bo ločeno prikazano plačilo pripravljenosti, plačilo dela, plačilo prevoznih stroškov in prehrane,  ter ustrezno prikazana obdavčitev prejemkov (sedaj ni razvidno niti to, ali so davki obračunani tudi od stroškov dela), še bolje pa razmislek o oprostitvi obdavčitve prejemkov z naslova dela v pomožni policiji.

Naprošamo vas, da naše predloge proučite in nas o vašem mnenju in ukrepih obvestite, saj bomo vaše odgovore posredovali pomožnim policistom.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

Sebastjan Korošec

generalni sekretar SPS

                              

                                                                                   

                                                          

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>