Pridružite se nam:

OBJAVA PODATKOV O RAZDELITVI SREDSTEV DELOVNE USPEŠNOSTI IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA –  OBVESTILO ZA ČLANSTVO

Datum objave: 28-03-2019

Spoštovani.

V Sindikatu policistov smo se že dalj časa prizadevali,  da bi vodstvo Policije pristalo na objavo podatkov o razdelitvi oziroma prejemu sredstev delovne uspešnosti (DU) iz naslova povečanega obsega dela (POD). Zaradi našega prepričanja, da podatki iz POD niso varovani podatki, smo v preteklosti naslovili vprašanja na Informacijskega pooblaščenca (IP) in sicer o dopustnosti objave podatkov iz POD na oglasni desni. Odgovor IP nam je potrdil, da podatki, ki se nanašajo na POD niso varovani podatki, pri čemer nam je bilo v odgovoru pojasnjeno, da so navedeni podatki nedvomno povezani z opravljanjem delovnega razmerja javnih uslužbencev, ker se neposredno nanašajo na opravljanje dela na delovnem mestu oz. gre za podatke, ki v okviru opravljanja dela javnega uslužbenca izkazujejo, kdo opravlja določeno delo in višino plačila, zaradi česar je javna objava na oglasni deski dopustna.

Sporočamo vam, da smo z vztrajnostjo in tudi s posluhom vodstva Policije uspeli, da je prišlo do spremembe, saj je vodstvo Policije izdalo 26. 3. 2019 usmeritve, tudi na podlagi zgoraj omenjenega mnenja IP, da se razdelilnik s podatki prejemnikov sredstev DU iz naslova POD (ime in priimek policista) in višino odstotka dodeljene DU iz naslova POD v policijskih enotah objavi na način, da se razdelilnik obravnava enako kot razpored dela, in se na enak način omogoči vpogled tistim policistom, ki so na delovnih mestih na tej policijski enoti.  

V usmeritvah je tudi določeno, da so vodstva policijskih enot dolžna sindikalnim zaupnikom na enak način omogočiti vpogled v razdelilnik, dostop do teh podatkov za nadaljnjo uporabo pa se lahko omogoči le preko postopka in presoje po ZDIJZ. Usmeritve vsebujejo še stališče, da v kolikor vodstva enot ocenijo, da bi podatki iz prve alineje lahko bili razkriti nepoklicanim osebam, kar bi  škodo državnemu organu, poteku uradnih postopkov ali fizičnim ali pravnim osebam, se obdelava le-teh ustrezno zaščiti z dodatnimi varnostnimi ukrepi in postopki.

Na koncu usmeritev so navedena delovna mesta, iz tretjega odstavka 45. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (to so delovna mesta, kjer so potrebna posebna znanja in spretnosti, za katera se ne uporablja zakon, ki ureja sistem javnih uslužbencev, in tudi ni potrebna javna objava) in na drugih delovnih mestih, ki so izpostavljena dodatnim tveganjem in so kot taka določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji ali ogroženi uslužbenci policije ali uslužbenci policije, ki pri izvajanju policijskih nalog zaradi svoje varnosti uporabljajo sredstva ali listine, s katerimi se prikrije njihova prepoznavnost ali prava identiteta, za katera se upoštevajo določila Pravilnika o zaščiti podatkov in o upravičenosti vpogleda presoja enota policije, ki skrbi za notranjo varnost v sodelovanju z NOE ali organizacijsko enoto.

Seznanjamo vas še, da gre v usmeritvah za objavo podatkov o razdelitvi in prejemu sredstev DU iz naslova POD po: 

-      Sporazumu med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/12 in 80/12), in

-      Sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 3/19).

V Sindikatu policistov Slovenije pozdravljamo odziv vodstva policije, da je končno prišlo do spremembe v njihovem stališču glede objave podatkov in bodo podatki DU iz naslova POD v prihodnosti objavljeni in dostopni na vpogled policistom.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

 

 

                                                                                               Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>