Pridružite se nam:

ZAGOTAVLJANJE ODMORA MED DELOVNIM ČASOM – OBVESTILO IN POZIV ZA ČLANSTVO       

                 

Datum objave: 23-11-2018

Spoštovani.

 

Seznanjamo vas, da smo 24. 7. 2018 v Sindikatu policistov Slovenije (SPS) na vodstvo policije naslovili poziv v zvezi z zagotavljanjem odmora med delovnim časom, ki je po našem mnenju neodtujljiva pravica skladno s 154. členom ZDR-1.

V pozivu smo želeli delodajalca opozoriti, da je pri pravici do odmora med delovnim časom potrebno upoštevati sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, ki je v svoji sodbi obrazložilo, da pravico do odmora med delovnim časom ureja 154. člena ZDR-1, ki določa, da ima delavec, ki dela polni delovni čas, med dnevnim delom pravico do odmora, ki traja 30 minut (prvi odstavek). Dolžina odmora se v primeru neenakomerne razporeditve ali začasne razporeditve delovnega časa določi sorazmerno dolžini dnevnega delovnega časa (tretji odstavek). V načelu je delavec za delo, tako redno kot nadurno, upravičen do plačila (44 člena ZDR-1 oz. 42. člen ZDR). Za delo pripada delavcu nadomestilo plače v višini 100 % urne postavke, v skladu z 32. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). V obrazložitvi je sodišče tudi obrazložilo, da gre za obveznost delodajalca do zagotovitve pravice do odmora med delovnim časom in zagotovitve pravice do plačila delavca za delo na podlagi ZDR oz. ZDR-1, saj je pravno razmerje med strankama nastalo s pogodbo o zaposlitvi in da je odmor med delovnim časom neodtujljiva pravica delavca, ki ima pravico do plačilo za delo, ki ga je opravil. Sodišče je v obrazložitvi navedlo, da v kolikor delavec dela sam, mu odmor med delovnim časom ni zagotovljen, pri čemer ni bistveno dejstvo, ali je v neposredni bližini delovnega mesta kuhinja, kjer bi si lahko pripravil hrano. Bistvo odmora med delovnim časom je v tem, da si delavec med delovnim časom lahko odpočije oz. sprosti, ne pa zgolj v prehranjevanju.

 

V SPS smo opozorili, da je namen odmora med delovnim časom delavčeva regeneracija, torej obnovitev njegovih psihofizičnih sposobnosti za delo, ki je tudi pogoj za varno opravljanje dela, zato menimo, da bi delodajalec moral slediti temu, da se delavcu omogoči odmor, če že ne zaradi drugega, zaradi njegove morebitne odškodninske odgovornosti v primeru nesreče pri delu.

Na vodstvo policije smo zato vložili pobudo, da se vsem delavcem omogoči koriščenje odmora med delovnim časom in jih pozvali, da se do navedene problematike opredelijo in nas obvestijo o načinu rešitve koriščenja odmora med delovnim časom. Posebej smo delodajalca prosili, da nam sporoči, na kakšen način bodo ravnali v primerih, kjer zaposleni delajo sami in posledično, skladno z odločitvijo sodišča, nimajo zagotovljene pravice do odmora med delom ter na kakšen način bodo zaposlenim zagotovili odmor med delom.

Obveščamo vas, da smo odgovor delodajalca prejeli in vam ga posredujemo kot prilogo obvestila. Vseeno pa vam sporočamo, da je delodajalec v odgovoru pritrdil našim navedbam, da mora delodajalec oziroma nadrejeni omogočiti policistom izrabo odmora med delovnim časom v skladu s splošnimi predpisi, pri čemer mora nadrejeni policistom nadzornikom državne meje, ki naloge varovanja državne meje opravljajo peš na terenu v neugodnih vremenskih razmerah (mraz, dež, sneg itd.) omogočiti primerno izrabo odmora med delovnim časom. Delodajalec nas je tudi obvestil, da je odmor med delovnim časom neodtujljiva, zakonsko zagotovljena pravica delavca. V odgovoru je tudi navedeno, da iz veljavnih predpisov izhaja, da je treba delo uslužbencev policije natančno načrtovati in zakonito odrejati, kar konkretno pomeni, da je vodja notranje organizacijske enote tisti, ki mora delovni proces v enoti načrtovati tako, da bo vsem uslužbencem policije v enoti zagotovil odmor med delovnim časom, ki je namenjen počitku, oddihu, nabiranju novih moči in energije za preostali del delovne obveznosti in ne samo malici, kot je večkrat napačno tolmačeno, upoštevajoč tudi čas trajanja odmora, ki jim pripada.

Delodajalec je z dopisom št. 109-2/2018/290 (150), z dne 21. 11. 2018 vsem enotam NOE GPU in vsem PU s PP poslal pojasnilo glede zagotavljanja odmora med delovnim časom in jim pojasnil, da so vodje notranjih organizacijskih enot delovni proces dolžni organizirati tako, da bo pravica do odmora med delovnim časom uslužbencem policije tudi dejansko zagotovljena, saj le-ta predstavlja tudi pomemben vidik zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev.

SPS zato apelira na vse vodje policijskih enot k spoštovanju zakonskih določil v zvezi pravice do koriščenja odmora med delovnim časom ter upoštevanje stališča UOK MNZ in Policije glede uresničevanja namena te pravice.

Vse člane in članice SPS, ki se v praksi srečujete s težavami pri uresničevanju pravice do odmora pozivamo, da se obrnete na svoje sindikalne zaupnike ali regionalne predstavnike, saj se bodo v skladu z odgovorom UOK MNZ vse težave reševale z individualnimi zahtevki za odpravo kršitev iz delovnega razmerja, odškodnina iz tega naslova pa bo izplačana na podlagi sklepa predstojnika delodajalca.

V prilogi vam pošiljamo odgovor MNZ pojasnilo Policije glede zagotavljanja odmora med delovnim časom.

 

Z odličnimi pozdravi.

 

PRILOGA:                                                                                             Izplacilo_in_zagotavljanje_odmora_me_P.pdf  

 Odmor med delovnim časom - pojasnilo.PDF

                                                                                               Sebastjan Korošec

                                                                                               generalni sekretar SPS

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>