Pridružite se nam:

PRIZNAVANJE IZOBRAZBE PO UVEDBI POKLICNEGA STANDARDA NA VI. STOPNJI - OBVESTILO ČLANSTVU SPS

Datum objave: 20-11-2018

Spoštovani.

Seznanjamo vas, da smo v Sindikatu policistov vodstvu policije 17. 10. 2018 podali pobudo za priznavanje izobrazbe po uvedbi poklicnega standarda na VI. stopnji. Seznanjamo vas z vsebino naše pobude in vam na koncu posredujemo tudi odgovor na pobudo, ki smo jo prejeli 19. 11. 2018.

Na Sindikat policistov Slovenije (SPS) se je obrnilo večje število članov, ki nas po prehodu s 30. 6. 2018 na poklicni standard na VI. ravni zahtevnosti sprašujejo, ali bodo morali v šolanje na višješolski študijski program policist za pridobitev strokovne izobrazbe policist/policistka, kljub temu, da so pred tem opravili izobraževanje na programu policist v trajanju 18 mesecev.

V SPS nas člani seznanjajo, da so na seznamih za napotitev na šolanje tudi policisti, ki imajo opravljeno izobraževanje na zgoraj omenjenem programu, pri tem pa poudarjajo, da imajo pridobljeno že drugo višješolsko izobrazbo, nekateri med njimi pa imajo že pridobljeno izobrazbo po študijskih programih za pridobitev izobrazbe po 33. členu Zakona o visokem šolstvu.

V SPS opozarjamo, da se je zaradi negativne fluktuacije kadrov v zadnjih letih, število zaposlenih v policiji že tako zmanjšalo, da nekatere policijske enote ne morejo več zagotavljati operativne sposobnosti. Posamezne policijske enote so namreč zasedene tudi pod mejo 60% in posledično ne morejo zagotavljati 24 urne pokritosti terena s policijskimi patruljami. Posledično prihaja tudi do kršitev delovnopravne zakonodaje in prekomerne preobremenjenosti policistov.

V SPS menimo, da bi z napotitvijo na šolanje za pridobitev višješolske strokovne izobrazbe policista, še poslabšali operativne sposobnosti, ob enem pa bi z navedenim povzročili veliko nezadovoljstvo med tistimi, ki bi bili napoteni na šolanje, čeprav imajo že pridobljeno višjo izobrazbo VI. stopnje ali celo še višjo, prav tako pa bi bilo nezadovoljstvo, med tistimi, ki ne bi bili napoteni, saj bi bili bolj obremenjeni zaradi manjšega števila kadrov, s čimer bi doživljali izgorelost in izčrpanost.

V SPS smo seznanjeni, da prav diplomanti iz višješolskega strokovnega programa policist lahko po zaključku šolanja in pridobitvi višješolske strokovne izobrazbe nadaljujejo študij na več fakultetah, med drugim na Fakulteti za varnostne vede, kjer priznavajo izobrazbo kandidatov z Višje policijske šole pri vpisu na VS programa- FVV UM Informacijska varnost in FVV UM Varnost in policijsko delo in tudi na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju na študijskem programu Varnostni menedžer I. Po našem vedenju se študentje lahko vpišejo neposredno v drugi letnik, pri čemer na Fakulteti za komercialne in poslovne vede nimajo niti diferencialnih izpitov.

Pri tem opozarjamo, da bi v takšnem primeru prihajalo do absurdnih situacij, ko bi diplomant Fakultete za varnostne vede ali Fakultete za komercialne in poslovne vede, ki ima pridobljeno izobrazbo po Izobraževalnem programu policist in na dan 30. 6. 2018 ni imel 15 let delovne dobe, moral na šolanje v Policijsko akademijo za pridobitev višješolske izobrazbe, diplomantu Višje policijske šole pa bi bilo šolanje priznano in bi se lahko vpisal neposredno v drugi letnik omenjenih fakultet.

V SPS ocenjujemo, da je tudi zaradi smotrnosti in zaradi roka za napotitev vseh policistov, ki še nimajo pridobljene višješolske strokovne izobrazbe, potrebno policiste pozvati, da vložijo zahteve za priznavanje in vas pri tem pozivamo, da se opredelite do problema in jim priznate visoko strokovno izobrazbo policist brez napotitve na šolanje na Višjo policijski šolo.

V SPS pozivamo, da Ministrstvo za notranje zadeve in vodstvo Policije upošteva tudi zmožnosti Policijske akademije in zato policistom, ki imajo pridobljene višje in visoke izobrazbe omogoči tudi priznavanje znanja, ki so ga pridobili pri izobraževanju na različnih fakultetah.

V SPS tudi pozivamo, da se na podlagi meril in kriterijev sestavi seznam študijskih programov, ki so primerljivi s študijskim programom na Višji policijski šoli in zato diplomantom iz navedenih študijskih programov, ni potrebno na šolanje na Višjo policijsko šolo, ampak se jim prizna poklicni standard policist.

S tem pozivom in pobudo, želimo vse odgovorne spodbuditi k upoštevanju vseh okoliščin, in k aktivnemu pristopu ugotavljanja, preverjanja, vrednotenja in priznavanja predhodno pridobljenih znanj, s čimer bi pripomogli k pozitivni organizacijski klimi in ne bi po nepotrebnem prihajalo do nezadovoljstva in odhajanja izobraženega in sposobnega kadra iz Policije.

Seznanjamo vas tudi z vsebino odgovora:

V zvezi z vašim dopisom, navedenim pod zvezo, vas obveščamo, da je skladno z veljavnim Aktom o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji (v nadaljevanju akt), pogoj za zasedbo delovnih mest v VI. tarifnem razredu, ki so bila sistemizirana zaradi izvedbe 110. člena Zakona o organiziranosti in delu v Policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17; v nadaljevanju ZODPol), višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba policist (vsš) ter višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja) policijski inšpektor. Glede na navedeno lahko trenutno ta delovna mesta zasedejo izključno policisti, ki so zaključili izobraževanje po višješolskem študijskem programu Policist ali višješolskem študijskem programu Višji policist (ki se sicer trenutno ne izvaja) oziroma policisti, ki so bili na ta delovna mesta premeščeni na podlagi 110. člena ZODPol in se za njihovo premestitev upošteva določba četrtega ali šestega odstavka 110. člena ZODPol .

V skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) je policistom, kot izrednim študentom, na podlagi priznavanja predhodno pridobljenega znanja in delovnih izkušenj pri opravljanju poklica policist/policistka, prilagojen obseg in organizacija študija. Šola izrednim študentom prilagodi organizacijo in obseg izobraževanja skladno z Navodilom za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 43/12).

Postopek priznavanja predhodno formalno, neformalno in z delom pridobljenega znanja na osnovi 14. člena zakona o višjem strokovnem izobraževanju in v skladu s Pravilnikom o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 20/10), vodi študijska komisija Višje policijske šole. 

Študijska komisija v postopku priznavanja predhodno pridobljenega znanja upošteva:

-      Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju,

-       Merila za postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja za dokončanje višješolskega programa Policist (št. 603-3/2013/3 z dne 31. 1. 2013),

-      Merila za postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja za dokončanje višješolskega programa Policist za policiste (št. 603-3/2013/28 z dne 11. 11. 2013),

-      Merila za postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja za dokončanje višješolskega programa Policist za policiste nadzornike državne meje (št. 603-3/2013/9 z dne 27. 3. 2013) ter

-      skupne smernice in standarde v postopkih priznavanja predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje.

Po končanem postopku se študentu izda sklep, v katerem študijska komisija konkretno navede, katero znanje in veščine oziroma katere kompetence ter v kakšnem obsegu se mu priznajo. Študentu se v celoti ali deloma prizna predhodno pridobljeno znanje, če primerjava pokaže, da njegovo znanje po vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti ali deloma ustreza splošnim ciljem in predmetno specifičnim kompetencam, ki so določene z višješolskim programom Policist.

Za izvajanje višješolskega program Policist so pripravljene in sprejete vse podlage, pravila in merila za izvedbo programa kot:

- redni študij za policiste kandidate in

- izredni študij za:

1. policiste, ki imajo uspešno opravljen:

a) Izobraževalni program za odrasle za pridobitev srednje strokovne izobrazbe policist/policistka (18-mesečni program) ali

b) drug izobraževalni program za pridobitev poklica oziroma strokovne izobrazbe policist/policistka, sprejet pred letom 1999.

 

2. policiste NDM, ki imajo opravljen zanje predpisan program usposabljanja:

- če je policist NDM opravil tudi Program praktičnega usposabljanja policistov NDM na območnih policijskih postajah, ta program lahko uveljavlja v postopku priznavanja predhodno pridobljenega znanja (za praktično izobraževanje kot sestavino višješolskega programa Policist).

- če pa je policist NDM med tistimi, ki so 2009 opravili ‘doizobraževanje’ po 18mesečnem Izobraževalnem programu Policist in tako pridobili poklic na V. ravni zahtevnosti, ima izpolnjene pogoje iz točke 1./a).

Glede na navedeno torej za priznavanje naziva strokovne izobrazbe policist/policistka na ravni VI/1 ni podlage, ne glede na raven strokovne izobrazbe in naziv pridobljen po drugih izobraževalnih programih.

Glede na to, da lahko skladno z veljavnim aktom policisti, ki so pridobili poklic policista na V. ravni in so pridobili tudi najmanj višješolsko strokovno izobrazbo (katerekoli smeri) trenutno v praksi zasedejo katerokoli delovno mesto policista, ki je bilo v VI. tarifnem razredu sistemizirano že pred uveljavitvijo 110. člena ZODPol (če so pridobili ustrezno stopnjo izobrazbe pa tudi delovno mesto, za katerega se zahteva visoka strokovna ali celo univerzitetna izobrazba), ne izpolnjujejo pa pogojev za zasedbo delovnih mest, ki so bila v VI. tarifnem razredu sistemizirana zaradi izvedbe 110. člena ZODPol, je že bilo dogovorjeno, da se bo v eni od naslednjih sprememb in dopolnitev akta pogoje za zasedbo teh delovnih mest dopolnilo tako, da bodo pogoje za zasedbo izpolnjevali tudi tisti, ki so pridobili poklic policist na V. ravni in najmanj višješolsko strokovno izobrazbo (katerekoli smeri).

 

Po spremembi akta bomo vse uslužbence s tem seznanili, vsem policijskim enotam pa je že bilo naročeno, da naj na izredni študij po višješolskem programu Policist ne napotujejo policistov, ki so pridobili poklic policist na V. ravni in (najmanj) višješolsko strokovno izobrazbo (katerekoli smeri).

 

Z odličnimi pozdravi.

 

                                                                                               Sebastjan Korošec

                                                                                             generalni sekretar SPS

                                                     

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>