Pridružite se nam:

OCENJEVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV – ZAPROSILO IN OPOZORILO

Datum objave: 03-01-2018

Spoštovane članice in člani SPS, 

 

V seznanitev vam posredujemo pisno pobudo v zvezi z ocenjevanjem javnih uslužbencev v policiji, ki smo jo danes posredovali delodajalcu:

 

V Sindikatu policistov Slovenije smo bili s strani večjega števila članov seznanjeni s problematiko v zvezi ocenjevanja javnih uslužbencev v policiji, katere vsebino predstavljamo v nadaljevanju. Na podlagi določb 22.e in 22.j člena Kolektivne pogodbe za policiste vam zato dajemo pobudo, da navedeno problematiko, ki se nanaša na pravice iz delovnega razmerja tudi ustrezno obravnavate.

 

Sindikat policistov Slovenije (SPS) se je seznanil z dokumentom Ministrstva za javno upravo (MJU) št. 100-961/2017/1 z dne 14.11.2017 z naslovom »Priporočila in usmeritve v zvezi z ocenjevanjem delovne uspešnosti v organih državne uprave«, ki je bil posredovan vsem ministrstvom, organom v sestavi, vladnim službam in upravnim enotam«.

 

V navedenem dokumentu MJU »problematizira« število odlično ocenjenih javnih uslužbencev v organih državne uprave, kar nenazadnje tudi neposredno in posredno utemeljuje z izdanimi priporočili in usmeritvami glede ocenjevanja ter z navajanjem rezultatov raziskav glede zavzetosti in delovne uspešnosti. Po našem mnenju priporočila MJU posredno napotujejo tudi na določanje »kvot« javnih uslužbencev, ki so lahko ocenjeni s posamezno (predvsem odlično in zelo dobro) oceno. Dopis MJU vam pošiljamo v prilogi.

 

S tem v zvezi vas prosimo za odgovor, ali sta Policija kot delodajalec ali UOK MNZ, na podlagi navedenega dokumenta MJU izdala kakršnakoli navodila, priporočila ali usmeritve glede ocenjevanja javnih uslužbencev v policiji in MNZ. V kolikor so bila takšna navodila, priporočila ali usmeritve izdana, vas na podlagi določb KPP prosimo, da nam jih posredujte.

 

Pri tem opozarjamo, da je določanje kakršnihkoli »kvot« ali dodatnih kriterijev ali postopkov, ki niso predpisani v določbah 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, nezakonito.

 

Pri tem vas seznanjamo tudi s prakso po nekaterih policijskih upravah (konkretne podatke še zbiramo), da so posamezni predstojniki na delovnih sestankih seznanili policiste, da morajo po navodilih nadrejenih, pred seznanitvijo javnih uslužbencev z oceno, le te posredovati na Službe direktorjev PU, kjer bodo utemeljenost posameznih ocen »preverili«. Nadrejeni naj bi nato posameznega javnega uslužbenca lahko seznanil z delovno ocene šele, ko naj bi bila ta »odobrena« s strani posamezne PU. V skladu z določbo uredbe mora javnega uslužbenca oceniti odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca, ki ga določi odgovorna oseba. Kolikor nam je znano, so s strani generalnega direktorja policije kot predstojnika organa, za ocenjevanje pooblaščeni vodje notranjih organizacijskih enot policije (NOE GPU, NOE PU, PP, itd.), ki kot neposredno nadrejeni lahko objektivno in realno ocenjujejo policiste in druge zaposlene v posamezni enoti. Takšna praksa je tudi skladna s funkcijo vodenja, ki jo posamezni nadrejeni opravlja. Vsakršno odstopanje od takšne prakse bomo v SPS razumeli kot vplivanje na objektivno ocenjevanje policistov in drugih zaposlenih v policiji in ga ocenili kot nezakonito.

 

Zaradi vsega navedenega vas prosimo za posredovanje odgovora, ali so bila s strani delodajalca (GPU ali UOK MNZ) izdana kakršnakoli navodila, priporočila ali usmeritve za ocenjevanje javnih uslužbencev (za ocenjevanje ki mora biti izvedeno do 15.3.2018). Prav tako vas prosimo za posredovanje podatka, ali je bil na nivoju GPU ali PU sprejet kakršenkoli sklep glede tega ter da se opredelite do »navodil« posameznih PU, ki smo jih navedli zgoraj.

 

Hkrati vas pozivamo, da v kolikor so bila izdana kakršnakoli navodila, priporočila ali usmeritve oz. sprejet kakršenkoli sklep, ki bi bil v nasprotju z določbami ZSPJS in Uredbo, le te nemudoma prekličete.

 

Hkrati pozivamo vse vodje organizacijskih enot policije, da postopke ocenjevanja izvajajo objektivno, razumno in zakonito ter v skladu z varovanjem integritete policijskih enot. Vodenje podrejenih je namreč velika odgovornost, ki jo nosijo, od njihovega odnosa pa je odvisna tudi motivacija policistov in drugih zaposlenih ter s tem uspešnost policije kot celote!

 

 

S spoštovanjem,

 

mag. Kristjan Mlekuš

v.d. predsednika SPSŠtevilka:  3278/GD-2/2018/1

Datum :   3.12018

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>