Pridružite se nam:

ALI SMO POLICISTI MANJ VREDNI OD VOJAKOV?

Datum objave: 15-12-2017

Odziv na neresnične in zavajajoče navedbe poslancev v Državnem Zboru

 

Spoštovani!

Včeraj, 14.12.2017 je Državni zbor obravnaval in sprejel novelo Zakona o organiziranosti in delu v policiji (v nadaljnjem besedilu: ZODPol), spremembe pa naj bi po besedah tako predlagateljev, kot večine razpravljavcev rešile problematiko službenih stanovanj nekaterih kategorij upokojenih policistov in veteranov vojne za Slovenijo. Med razpravo v Državnem zboru so nekateri poslanci zlonamerno in zavajajoče predstavljali mnenje obeh reprezentativnih sindikatov v policiji, ki sta ga podala na predlog sprememb in dopolnitev zakona, zato smo se na takšne neresnične in skrajno zavajajoče navedbe dolžni odzvati.

Posamezni poslanci so namreč navajali, da »policijska sindikata postavljata nemogoče zahteve in želita da bi vsak policist dobil poceni službeno stanovanje, ki bi ga odkupil po t.i. »jazbinškovem zakonu za drobiž« ter »da sindikata nerazumljivo nasprotujeta predlaganemu zakonskemu dopolnilu in s tem kršita svoje osnovno poslanstvo«. Nekateri nas glede tega tudi javno napadajo: http://www.vinkogorenak.net/2017/12/14/veterani-vojne-za-slovenijo-danes-naj-bo-zacetek-boja-za-vase-pravice/

SPS in PSS sta v skupnih obvestilih na to tematiko podrobno seznanila zaposlene s svojimi zahtevami in predlogi (tudi vloženi amandmaji v DZ) in že na podlagi slednjih lahko v celoti demantiramo navedbe posameznih poslancev. Sindikata sta namreč javno že podrobno argumentirala svoje stališče, ki tudi po sprejetju novele ZODPol ostaja nespremenjeno: zahtevamo namreč ureditev sistema, ki bo socialno in medgeneracijsko pravičen do vseh policistov, tako aktivnih, kot upokojenih, vojnih veteranov, invalidov ter njihovih družin. Zelo jasno smo zapisali, da želimo zagotoviti socialno varnost tudi skupinam policistov, ki so morda v večjih socialnih stiskah kot posamezniki, ki jih je novela ZODPol že vključila. Te skupine policistov pa so zlasti:

·       - aktivni policisti z mladimi družinami;

·   - aktivni policisti in njihove družine v primeru smrti najemnika, smrt pa ni nastopila pri izvajanju policijskih nalog (npr. smrti zaradi bolezni, nezgodne smrti);

·    - druge zaposlene v policiji, ki nimajo statusa policistov (administrativno osebje, hišniki, kuharice);

·       -  drugi primeri, ko je družina policista zaradi različnih okoliščin potisnjena na socialni rob (posebej izpostavljamo primer pogrešanega policista, ko družina zaradi te okoliščine ni upravičena niti do družinske pokojnine).

V svojih zahtevah nikoli nismo zahtevali odkupa stanovanj po »Jazbinškovem zakonu«, temveč možnost odkupa na podlagi metode neposredne pogodbe, kot to že velja za pripadnike Slovenske vojske. Torej gre pri navajanju tega argumenta s strani poslancev za neposredno navajanje neresnic in zavajanje! Pri vložitvi amandmajev v Državni zbor smo tako zgolj »kopirali« ureditev, ki že velja za pripadnike Slovenske vojske v Zakonu o službi v Slovenski vojski. Od »odgovornih« politikov bi pričakovali vsaj izenačitev pravic uslužbencev policije s pripadniki Slovenske vojske.  

Zaradi nazornejše predstavitve v nadaljevanju prikazujemo primerjavo vsebino naših amandmajev in zahtev z normativno ureditvijo, ki velja za pripadnike Slovenske vojske.

 

Pri amandmajih na 86. člen ZODPol:

ZAHTEVA SPS IN PSS (AMANDMAJI)

ZAKON O SLUŽBI V SLOVENSKI VOJSKI

Amandmaji na 86. člen ZODPol:

 

(7)         Družinski člani policista iz tega člena lahko po njegovi smrti zadržijo najemniško razmerje za službeno stanovanje, ki ga je uporabljal  pred smrtjo, če jim to stanovanje pomeni edino stanovanje.

 

Veljaven 87. člen ZSSV:

 

(1) Zakonec in otroci pripadnika, ki je izgubil življenje med vojaško službo brez svoje krivde, lahko zadržijo najemniško razmerje za službeno stanovanje, ki ga je uporabljal pripadnik pred smrtjo.

 

(8)         Družinskemu članu umrlega policista se službeno stanovanje lahko dodeli tudi, če je imel policist ob smrti vloženo prošnjo za službeno stanovanje in če bi dodeljeno stanovanje pomenilo edino stanovanje zakonca.

 

(2) Zakoncu umrlega pripadnika se službeno stanovanje lahko dodeli tudi, če je imel pripadnik ob smrti vloženo prošnjo za službeno stanovanje in če je to edino stanovanje zakonca.

 

(9)         Družinskemu članu umrlega policista se na podlagi odločitve ministra na predlog generalnega direktorja policije službeno stanovanje, ki ga je uporabljal umrli policist pred smrtjo tudi odproda, če je to za družinskega člana njegovo edino stanovanje in če za to obstajajo drugi utemeljeni razlogi.

 

(3) Zakoncu umrlega pripadnika se na podlagi odločitve ministra na predlog načelnika generalštaba službeno stanovanje, ki ga je uporabljal umrli pripadnik pred smrtjo, tudi odproda, če je to za zakonca njegovo edino stanovanje in če za to obstajajo drugi utemeljeni razlogi.

 

 

 

 

 

 

 

Pri amandmajih na 88. člen ZODPol:

ZAHTEVA SPS IN PSS (AMANDMAJI)

ZAKON O SLUŽBI V SLOVENSKI VOJSKI

Amandmaji na 88. člen ZODPol:

 

(2) Uslužbenec policije ima pravico do znižane neprofitne najemnine za službeno stanovanje oziroma do subvencioniranja dela najemnine v višini, ki jo določi vlada na predlog ministra, če se preseli v stanovanje, ki ni oddaljeno več kot 20 kilometrov od kraja opravljanja službe. Uslužbenec policije ima pravico do subvencioniranja dela najemnine še eno leto, če je zaradi službenih potreb razporejen na opravljanje službe v drug kraj in če se ne preseli v drugo stanovanje, za katero bi lahko uveljavljal subvencioniranje najemnine.

80. člen ZSSV:

 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek ima pripadnik pravico do znižane neprofitne najemnine za službeno stanovanje oziroma do subvencioniranja dela stanarine v višini, ki jo določi vlada na predlog ministra, če se preseli v stanovanje, ki ni oddaljeno več kot 20 km od kraja opravljanja vojaške službe. Pripadnik ima pravico do subvencioniranja dela stanarine še eno leto, če je zaradi službenih potreb razporejen na opravljanje vojaške službe v drug kraj in če se ne preseli v drugo stanovanje, za katero bi lahko uveljavljal subvencioniranje stanarine. Pravico do znižane neprofitne najemnine za službeno stanovanje se podrobneje uredi v aktu, ki ureja uporabo in upravljanje stanovanjskega sklada ministrstva.

 

(3) Uslužbenec policije, ki je v policiji zaposlen več kot deset let in je več kot tri leta najemnik službenega stanovanja, ima pravico do odkupa tega stanovanja, če to stanovanje najemniku in družinskim članom najemnika, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu, pomeni edino stanovanje.

 

4. odstavek 30. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo:

Komisija lahko na prošnjo najemnika, ki izpolnjuje pogoje za sklenitev najemne pogodbe za nedoločen čas, odloči o odprodaji službenega stanovanja najemniku, če mu to stanovanje pomeni edino stanovanje.

 

(4) Uslužbenec policije, ki je do upokojitve delal v policiji, lahko zaprosi za podaljšanje najemne pogodbe za službeno stanovanje za nedoločen čas oziroma za odkup takega stanovanja, če to stanovanje njemu in njegovim družinskim članom, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu, pomeni edino stanovanje.

 

92. člen ZSSV:

(4) Pripadnik, ki je do upokojitve delal na ministrstvu, lahko zaprosi za podaljšanje najemne pogodbe za službeno stanovanje za nedoločen čas oziroma odkup takega stanovanja, če mu to stanovanje pomeni edino stanovanje. Podaljšanje najemne pogodbe oziroma odkup se mu omogoči pod pogoji in na način, določen z aktom, ki ureja uporabo in upravljanje s službenimi stanovanji v ministrstvu.

 

(5) Pod pogoji iz tretjega in četrtega odstavka tega člena imajo pravico do podaljšanja najemne pogodbe za službeno stanovanje za nedoločen čas oziroma odkup stanovanja tudi ožji družinski člani policista, ki je v času trajanja najema umrl ter tudi v primeru, če je policist pogrešan in zaradi te okoliščine niso izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja nepravdni postopek, da pristojno sodišče pogrešanega policista razglasi za mrtvega.

 

3. odstavek 29. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo:

Ožjemu družinskemu članu umrlega pripadnika se lahko na podlagi odločitve ministra, po predlogu načelnika generalštaba, službeno stanovanje, ki ga je uporabljal umrli pripadnik, tudi odproda, v skladu z določbo petega odstavka 30. člena tega pravilnika, če je to za ožjega družinskega člana njegovo edino stanovanje in če za to obstajajo drugi utemeljeni razlogi.

 

(6) Ne glede na predpise, ki urejajo stvarno premoženje države, se prodaja stanovanj iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena ter devetega odstavka 86. člena tega zakona izvede s sklenitvijo neposredne pogodbe z upravičencem za odkup.

 

 

 

 

 

5. odstavek 30. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo:

Odkup službenega stanovanja za upravičence iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se izvede v skladu z Zakonom o službi v Slovenski vojski z neposredno pogodbo (op. za pripadnike stalne sestave SV in uslužbence MORS, ki delajo na delovnih mestih, na katerih se opravlja vojaška služba).

(7) Minister predpiše podrobnejše pogoje in način izvajanja pravic iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena ter 86. člena tega zakona.

 

 

 

Na podlagi navedene primerjave, iz katere smo pri pripravi skupnih amandmajev v obeh sindikatih tudi izhajali, torej jasno izhaja, da trditve posameznih poslancev niso le napačne, temveč jasno in nedvoumno dokazujejo namerno zavajanje z neresnicami, s katerim se je skušalo tako SPS kot PSS prikazati kot dejavnika, ki ovirata sprejem zakona. Izrecno poudarjamo, da v besedilo predlaganega zakona nismo posegali, temveč smo na vložen predlog vložili dopolnitve, za katere smo utemeljeno pričakovali, da jih bodo poslanske skupine podprle in uredile socialni status policistov, ki bo medgeneracijsko usklajen, pravičen do vseh kategorij policistov in nenazadnje izenačen s statusom pripadnikov Slovenske vojske.

Žal so zaradi kratkovidnosti politike, ki pri socialno všečnih in medijsko izpostavljenih temah vidi le nabiranje (poceni) političnih točk, najbolj oškodovane tudi najbolj ranljive skupine policistov in njihovih družin.

Naj zgolj za lažjo predstavo izpostavimo resničen primer policista – najemnika službenega stanovanja, ki je umrl naravne smrti (bolezen), družina z majhnimi otroci pa je ostala sama, samo z minimalno plačo partnerke pokojnega v kraju, kamor se je iz domačega okolja preselila izključno zaradi njegove službe. Politika se ob takšnem odnosu, kot jo je pokazala včeraj, zanjo zagotovo ne zmeni, saj svoje zgodbe ni predstavila v medijih, zato jo v spremembah ZODPol niso želeli zaščititi.

Nadaljnji primer se je zgodil pred dobrim mesecem dni, ko je administratorka na policijski postaji, ki je želela odkupiti službeno stanovanje, le tega zaradi sistema javne dražbe pri odkupu službenih stanovanj (ki mimogrede za pripadnike SV ne velja!), izgubila, saj je nepremičninska agencija na dražbi višala ponudbo vse do zneska, ko najemnica (uslužbenka policije) finančno stroška ni več zmogla.

Tretji primer je družina pogrešanega policista, ki zaradi okoliščine, da ni najden mrtev ni upravičena niti do podaljšanja najemne pogodbe, niti do družinske pokojnine za majhne otroke in je preživetje z eno plačo, ob najemu profitnega stanovanja praktično nemogoče.

Drugih primerov, s katerimi se v sindikatih srečujemo vsakodnevno, ne bomo niti omenjali, saj so si politiki »umili« roke pred javnostjo. A so s popravo ene krivice, naredili veliko novih! Izgovorov tokrat ne morejo imeti, saj so bili prav z dopisi sindikatov pravočasno in vsebinsko utemeljeno opozorjeni na posledice takšnega ravnanja.

 

Spoštovani! Sami si ustvarite mnenje o izrečenih besedah posameznih poslancev, ki so pod krinko reševanja socialnih problemov upokojenih policistov, posegli v pravico najmanj štirih socialno ogroženih skupin policistov in drugih zaposlenih v policiji.

Žal lahko spet ugotovimo, da v zadnjih 26 letih slovenskim politikom več pomeni všečen nastop pred televizijskimi kamerami, kot pa dejansko reševanje konkretnih problemov državljanov. Še zlasti pa to velja za predvolilni čas, v katerem smo tudi že danes!

Upamo, da si boste na podlagi prikazanih primerjav med predlogom obeh sindikatov in ureditvijo, ki so jo deležni pripadniki Slovenske vojske, lahko ustvarili realno sliko o tem, koliko policistke in policisti pomenimo slovenski politični eliti. Že vseh 26 let smo postavljeni v podrejen položaj, saj politiki očitno ni v interesu, da policija deluje dobro, z zadovoljnimi policisti, ki imajo zagotovljeno socialno varnost, kot se to za vsako normalno državo spodobi!

Verjamemo, da ste si na podlagi prikazanih dejstev ustvarili lastno mnenje o tem, kaj pomeni biti »proti« nekemu predlogu in kaj pomeni biti proti parcialnemu urejanju problematike na račun všečnosti.

Ob tej priložnosti javnosti in celotni politični eliti jasno sporočamo, da v obeh sindikatih ne bomo odnehali, temveč bomo od politikov z vsemi oblikami sindikalnega boja zahtevali izpolnitev njihovih besed o tem, kako mora država poskrbeti za tiste, ki  skrbimo za varnost njenih prebivalcev! Na preizkušnjo bomo postavili prav njihove lastne besede!

 

S spoštovanjem!

 

mag. Kristjan MLEKUŠ

 

Radivoj UROŠEVIČ

v.d. predsednika SPS

 

predsednik PSS

 

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>