Pridružite se nam:

VROČANJE SKLEPOV GLEDE PRESEŽKOV UR V REFERENČNIH OBDOBJIH 2008-2013 - OBVESTILO

Datum objave: 04-10-2017
Spoštovane članice in člani SPS

V zadnjih dneh zaposleni v policiji prejemajo Sklepe delodajalca o ponovnem obračunu ur v referenčnih obdobjih 2008-2013. Gre za sklepe, s katerimi delodajalec ponovno, v skladu s sodno prakso, obračunava ure, opravljene kot delo preko polnega delovnega časa v preteklih referenčnih obdobjih.

Po prejemu sklepov smo jih v Sindikatu policistov Slovenije proučili, pri čemer smo ocenili, da so v določenih delih nerazumljivi, zato smo za dodatno pojasnili zaprosili UOK MNZ, katerega smo prejeli dne 3.10.2017. Delodajalec je v pojasnilu podrobno obrazložil postopek obračuna ur, pri čemer pojasnilo ocenjujemo kot korektno in pravilno.
V nekaterih primerih članom določenih ur, ki so jim bile že obračunane in izplačane, delodajalec ne priznava več, pri čemer v sklepih navaja, da bo glede ur, ki so bile že izplačane, pa zaposleni do njih ni bi upravičen, ravnal v skladu z veljavno zakonodajo. V navedenem pojasnilu delodajalec navaja, da bo glede teh ur postopal v skladu z določbami 3.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, s čimer pa se v SPS ne strinjamo. V večini primerov gre za ure v referenčnem obdobju od 1.1.2008 do 30.6.2008, ki so zastarala, saj so se zahtevki vlagali v mesecu februarju 2014 kot zahteve za obračun na letnem nivoju, te ure pa so dejansko zastarale 5.8.2013. Glede ostalih obračunanih ur ocenjujemo, da so obračunane pravilno in korektno.

Glede postopanja delodajalca po določbah 3.a člena ZSPJS menimo, da le to ni pravilno, pri čemer se sklicujemo na sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 256/2016 z dne 20.12.2016. Kot jasno in nedvoumno izhaja iz navedene sodbe, je za zakonitost in skladnost izvrševanja pogodb o zaposlitvi v smislu določb 3. člena ZSPJS prvenstveno odgovorna tožeča stranka, torej delodajalec. Delavec (šibkejša stranka v delovnem razmerju) ni pri tem v ničemer protipravno prispeval k napačni določitvi domnevno neupravičeno obračunanim in izplačanim naduram. To pomeni, da je na delodajalcu odgovornost, da so bile te ure nepravilno izplačane. Celo več, zaposleni so bili pri prejemu prvotnih sklepov v dobri veri in verjeli v pravilen obračun delodajalca iz leta 2015 in zato ne morejo nositi odgovornosti za nastalo situacijo in za to, da je delodajalec glede na sodno prakso ravnal nepravilno, predvsem zaradi takrat uporabljene metodologije, ki je povzročila, da je do takšne situacije sploh prišlo.

Zato vsem članom SPS, pri katerih je v sklepih določeno, da so v decembru 2014 prejeli izplačilo ur v referenčnih obdobjih, pa do njih niso bili upravičeni svetujemo, da na ta del sklepa podajo pritožbo in se sklicujejo na zgoraj navedeno sodbo Vrhovnega sodišča in oporekajo postopanju delodajalca po določbah 3.a člena ZSPJS.

Glede ostalih navedb v sklepih ocenjujemo, da so obračunane korektno, čeprav dopuščamo možnost, da so pri posameznikih prisotne kakšne napake kot posledica izdaje velikega števila sklepov s strani UOK MNZ.

V prilogi vam pošiljamo celotno pojasnilo UOK MNZ


S spoštovanjem,

mag.Kristjan Mlekuš
v.d. predsednika SPS
Datum : 4.10.2017

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>