Pridružite se nam:

PROTEST SPS PROTI RAVNANJU MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO

Datum objave: 04-09-2017
Obveščamo vas, da smo v Sindikatu policistov Slovenije (SPS) prejeli dopis Ministrstva za javno upravo (MJU), v katerem nas pozivajo k podaji mnenja k Skupnem kadrovskem načrtu organov državne uprave za leti 2018 in 2019 (SKN). Iz predloga SKN, ki ga je pripravilo MJU je bil ponovno zavrnjen predlog za povečanje števila zaposlenih v policiji, kar v SPS ocenjujemo kot nesprejemljivo!

S tem v zvezi vam sporočamo, da smo v SPS na SKN podali negativno mnenje in proti takšnemu ravnanju Ministrstva za javno upravo ostro protestirali!, MJU je namreč v SKN ponovno ignoriral in ni upošteval predloga MNZ oz. Policije glede povečanja SKN za 300 novih zaposlitev. Takšno ravnanje MJU in posledično Vlade Republike Slovenije pomeni nadaljnje kadrovsko siromašenje policije, na kar zaradi zagotavljanja varnosti policistov in njihovih pravic iz delovnega razmerja ne moremo pristati.
Pri tem izpostavljamo, da gre pri predlogu za povečanje zaposlitev v policiji izključno za zaposlovanje kandidatov za policiste za potrebe izobraževanja za poklic policista. Izobraževanje za poklic policista namreč po verificiranem programu Višje policijske šole Policijske akademije traja dve leti, kar predstavlja dolgotrajen proces zagotavljanja novih kadrov v policiji. Drugačna pot zaposlitve zaradi specifičnih nalog policije ni mogoča, zato je odobritev dodatnega zaposlovanja kandidatov za policiste nujna. Prav tako je zaradi varovanja zunanje meje EU nujno potrebno povečati število policistov-nadzornikov državne meje, ki se v policiji zaposlijo po Programu usposabljanja delavcev policije za varovanje zunanje meje Evropske unije zaradi velikih ilegalnih migracijskih tokov, ki predstavljajo veliko varnostno grožnjo Sloveniji in EU. Izrecno poudarjamo, da predlog za zaposlitev dodatnih 300 policistov temelji na priporočilu Evropska agencije za mejno in obalno stražo (Frontex), saj je trenutna podhranjenost mejnih policijskih enot ter skupin za varovanje državne meje na policijskih postajah že na kritični ravni, tako da nekatere policijske enote ne morejo več zagotavljati niti minimalnih varnostnih in operativnih standardov.

Zaradi negativne fluktuacije kadrov v zadnjih letih, se je število zaposlenih v policiji že tako zmanjšalo, da nekatere policijske enote ne morejo več zagotavljati operativne sposobnosti. Posamezne policijske enote so namreč zasedene tudi pod mejo 50% in posledično ne morejo zagotavljati 24 urne pokritosti terena s policijskimi patruljami. Posledično prihaja tudi do kršitev delovnopravne zakonodaje in prekomerne preobremenjenosti policistov. Podatki o zasedenosti policijskih enot so sami po sebi zgovorni, zato jih v nadaljevanju podrobno prikazujemo.

V Sloveniji je 71 operativnih policijskih enot zasedenih 80 ali manj odstotno, od tega 17 pod 70%, nadaljnjih 19 pa med 70 in 75 odstotki. Ugotovimo lahko torej, da na slabi tretjini oz. 38. policijskih postajah primanjkuje vsaj četrtina policistov, ki bi vsakodnevno izvajali naloge policije na terenu in s tem državljankam in državljanom Republike Slovenije zagotavljali varnost. Več kot 90% policijskih postaj v Sloveniji je zasedenih pod 85% sistemiziranih delovnih mest.

Nadalje je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se policija že vrsto let sooča z izrazitim negativnim trendom kadrovske fluktuacije, ki se bo v nadaljnjih letih še povečeval. V nadaljevanju povzemamo podatke o kadrovski fluktuaciji (vir: predlog ZODPol, EVA 2014-1711-0093)

V obdobju zadnjih nekaj let je policija zaradi različnih razlogov doživela izrazito zmanjšanje kadra in od leta 2007 že presegla 15-odstotno zmanjšanje zaposlenih. Samo v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 10. 2014 se je število zaposlenih v policiji zmanjšalo za 303. Izstopajo starostne in poklicne upokojitve ter odpovedi delovnega razmerja na strani delavca. Kadrovski načrt Policije je v letu 2012 predvideval 9.218 zaposlenih. S sklepi Vlade Republike Slovenije se je za naslednja leta konstantno zmanjšal, in sicer je:
  • za leto 2013 predvideval 8.355 zaposlitev,
  • za leto 2014 skupaj 8.270 zaposlitev in
  • za leto 2015 skupaj 8.187 zaposlitev
  • dovoljeno število zaposlitev s sprejetim kadrovskim načrtom za leti 2016 in 2017 je 8.186 zaposlitev
S predvideno negativno fluktuacijo bo število zaposlenih manjše od števila dovoljenih zaposlitev po Kadrovskem načrtu Policije, starostno povprečje pa se bo le še višalo. Po podatkih centralne kadrovske evidence bo pogoje za upokojitev izpolnjevalo naslednje število javnih uslužbencev. Pri tem je treba upoštevati še možnost, da policisti koristijo t. i. poklicno upokojitev (87. člen Zakona o policiji v povezavi z 399. členom ZPIZ-2).

Ob vsem tem je treba upoštevati, da je v policiji povprečno letno okoli 115 prenehanj delovnega razmerja zaradi drugih vzrokov (sporazumne prekinitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi, izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, smrt itd.). Ob upoštevanju vseh treh možnih variant zmanjševanja zaposlenih v policiji (upokojitve, poklicne upokojitve in drugi odhodi) je napoved gibanja kadra naslednja (glej prilogo)

Kot izhaja iz vseh navedenih in argumentiranih podatkov, zavrnitev povečanja kadrovskega načrta za policijo s strani MJU ni sprejemljiva, saj se s tem še bolj siromaši operativna sposobnost policije. Zaposlovanje v policiji je nujno potrebno zaradi specifičnosti procesa kako nekdo lahko sploh postane policist in prične samostojno izvajati policijske naloge.
Vlada RS se mora zavedati, da smo tako v Evropi, kot tudi Sloveniji priča bistveno spremenjenim varnostnim razmeram, tako zaradi aktivnosti ekstremističnih terorističnih skupin, kot tudi nezakonitih migracij in drugih kriminalnih aktivnosti (organiziran kriminal, gospodarska kriminaliteta), prav tako pa je potrebno upoštevati skrb policije za varnost cestnega prometa in stanja javnega reda in miru. Žal policija ob trenutni kadrovski situaciji, po naši oceni varnost državljanov RS zagotavlja le še s težavo. Ob nadaljnjem kadrovskem osipu in v kolikor ne bo zagotovljeno zaposlovanje novih policistov, bo ta situacija v naslednjih letih dosegla kritično točko.

Zavedati se je potrebno, da je tako vstop v policijo, kot tudi pridobitev ustreznih znanj in veščin za opravljanje policijskega dela specifičen in dolgotrajen proces. In ravno ta proces je potrebno ohraniti za zagotavljanje nadomeščanja naravnega odliva kadra iz policije. Le na takšne način bo lahko slovenska policija še naprej zagotavljala visoko stopnjo varnosti vsem prebivalcem Slovenije. V policijskih enotah prihaja do preobremenjenosti policistov zaradi velikega pomanjkanja kadra, policisti pa doživljajo izgorelost in izčrpanost, prav tako se zaradi takšnega stanja ogroža varnost policistov, ker se ne more zagotavljati minimalnih varnostih standardov v postopkih. Odgovorni na MJU pa se morajo zavedati, da s takšnim ravnanjem prevzemajo odgovornost za stanje, v katerem policisti niti državljanom ne bomo mogli več zagotavljati ustreznega nivoja varnosti.

Glede na vsa navedena dejstva izrecno opozarjamo MJU, da zavrnitev povečanja kadrovskega načrta razumemo kot načrtno siromašenje operativne sposobnosti policije. V Sindikatu policistov na takšno ravnanje ne bomo pristali in bomo podvzeli vse ukrepe, ki so nam na voljo, da javnost opozorimo na ravnanje MJU in Vlade RS, prav tako pa bomo terjali osebno odgovornost posameznikov za stanje varnosti, tako policistov kot državljanov. MJU se pri zavrnitvi povečanja kadrovskega načrta za policijo sklicuje na določila 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 - ZIPRS1718 (Uradni list RS, št. 80/16), ki med drugim določa, da morajo biti kadrovski načrti neposrednih uporabnikov proračuna države za leti 2017 in 2018 pripravljeni tako, da dovoljeno število zaposlenih ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih določenega v kadrovskih načrtih za leto 2016, zaradi česar ocenjuje, da Skupni kadrovski načrt organov državne uprave za leti 2017 in 2018, po sklepu Vlade Republike Slovenije, št. 10002-14/2016/32 z dne 8.3.2017, ni mogoče povečati. Takšne argumentacije MJU in Vlade ne moremo sprejeti, saj proračun za leto 2019 sploh še ni sprejet in bi lahko že vseboval povečanje SKN, prav tako pa imata na voljo vsa potrebna sredstva za spremembo in rebalans proračuna za leto 2018. Menimo, da je zmanjšanje števila zaposlenih za skoraj 1000 v nekaj letih dovolj zgovoren podatek o kadrovski podhranjenosti policije, prav tako smo prikazali dovolj argumentov, ki terjajo nujno povečanje števila policistov. Kljub temu, da sklep Vlade št. 10002-14/2016/19 v točki 3. določa, da če organ presega dovoljeno število zaposlenih zaradi zaposlitve pripravnika ali kandidata za policista, mora število zaposlitev uskladiti s sprejetim kadrovskim načrtom do 31.12. 2018 in bi ga vlada eventualno podaljšala do konca leta 2019, takšna rešitev ni ustrezna iz dveh razlogov. Prvič, s tem se le ohranja obstoječe število zaposlitev in obstoječa podhranjenost policijskih enot. In drugič, zaradi opisanega specifičnega načina zaposlovanja policistov ter dobe, ki je potrebna za samostojno opravljanja dela, nadomeščanja odhajajočega kadra ni mogoče nadomestiti v tako kratkem času, saj mora le to temeljiti na ustreznem prenosu znanj na terenu ter pridobivanju ustreznih izkušenj.

Zato smo v SPS pristojnemu MJU predlagali, da predlog SKN ponovno prouči in na podlagi navedenih argumentov sprejmete ustrezno odločitev, ki bo omogočila zaposlitev ustreznega števila policistov ter kadrovsko popolnitev policijskih enot na takšno raven, da se omogoči normalno operativno delo policije. V nasprotnem primeru bomo v SPS podvzeli ustrezne ukrepe, ki so nam na razpolago.

Z našim dopisom MJU smo seznanili vse zaposlene v policiji ter ga objavili na naši spletni strani ter socialnih omrežjih in seznanili vso slovensko javnost.

Na nadaljnje kadrovsko siromašenje in stagnacijo policije preprosto ne moremo pristati!

Dopis z vsemi relevantnimi podatki, na katere se sklicujemo, je dosegljiv na naslednji povezavi SPS - SKN OBVESTILO ZA ČLANSTVO.pdf

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Mlekuš
v.d. predsednika SPS

Zadnje objavljeno

Arhiv vseh novic >>